Lijst van affixen en woordstammen voor Engels

Lijst van affixen en woordstammen voor Engels Veel moeilijkere woorden in het Engels zijn te herleiden uit Latijn of Grieks. Als je weet wat de delen van het woord betekenen, kun je beter raden naar de betekenis van het hele woord. Dat maakt woordjes leren heel wat eenvoudiger! Veel van de affixen en woordstammen komen ook in het Nederlands voor, dus dat maakt het leren nog makkelijker.

Wat is een affix?

Een affix is een stukje woord dat op zichzelf geen woord is, maar gecombineerd wordt met een ander woord. Een eenvoudig voorbeeld voor het Nederland is on-. Dit betekent "niet", maar alleen als je het combineert met woorden zoals geluk, handig, vrede, kunde, etc. Er zijn verschillende soorten affixen:
 • Prefixen die voor het woord komen, zoals on-
 • Suffixen die achter het woord komen, zoals -heid
 • Infixen die in het midden van het woord komen, zoals -el voor herhaalde beweging (krabbelen)
 • Circumfixen die zowel voor als achter het woord komen, zoals ge- -t/d voor het voltooid deelwoord

Wat is een woordstam?

Een woordstam en een affix zijn vergelijkbaar, maar er zijn enkele verschillen:
 1. Hoewel affixen op verschillende plaatsen in het woord voorkomen, komen de verschillende soorten altijd alleen op die plek voor. Een prefix hoort voor het woord en komt dus nooit aan het eind voor. In het midden kan alleen als er een ander prefix nog voor staat. Een woordstam kan vrijer bewegen, zowel naar het begin, eind als het midden. Zo komen we de woordstam "spect" (zien) op alle drie deze plekken tegen: spectator, introspection, inspect.
 2. Affixen kunnen nooit alleen staan, terwijl woordstammen soms ook zelfstandig een woord vormen. Bijvoorbeeld
  1. per: als woordstam "door", als zelfstandig woord "voor elke"
  2. port: als woordstam "dragen", als zelfstandig woord "haven"
  3. script: als woordstam "schrijven", als zelfstandig woord "script"
 3. Woordstammen kunnen op dezelfde manier aangepast worden als volledige woorden. Je kunt meerdere affixen aan een woord hangen, maar een groep affixen samen kan geen woord vormen. Een woordstam kan met affixen juist wel een woord vormen. Van het woord “trouw” kun je met prefixen en suffixen andere afgeleide woorden maken zoals vertrouwen, betrouwbaar, hondstrouw, etc. Op diezelfde manier maak je van een woordstam als "duc" inductie, conducteur, viaduct, etc.

Wat is het nut?

Veel woorden, vooral moeilijkere woorden, maken gebruik van affixen en woordstammen, dus kennis hiervan betekent dat het makkelijker is om woorden te leren, onthouden en gebruiken. Tijdens het lezen kan dit helpen doordat het niet nodig is om een woord op te zoeken, maar met hulp van de kennis over affixen en woordstammen het woord geraden kan worden.
Een tweede voordeel is dat kennis van deze affixen en woordstammen kan helpen bij het leren en begrijpen van andere Germaanse en Romaanse talen. Omdat deze talen ook deels op Grieks en/of Latijn zijn gebaseerd, zullen er veel overeenkomsten zitten dus deze lijst en de woorden in die talen. Andersom is de lijst ook te gebruiken om affixen en woordstammen die je vanuit het Nederlands herkent, beter toe te passen op het Engels en andere Germaanse of Romaanse talen.

Lijst affixen en woordstammen

De affix en woordstammen staan alfabetisch geordend. Naast de betekenis worden er ook twee voorbeelden gegeven. Voor woorden die lastiger te raden zijn, staat de Nederlandse vertaling tussen haakjes. Onder opmerkingen vind je verwijzingen naar andere affixen of stammen die in de voorbeelden te vinden zijn.


A

Affix / Stam BetekenisVoorbeeldenOpmerkingen
a, an niet, zonder asocial, anaerobe zie ook: aero
ab weg van, af abdicate (aftrden), absent (afwezig) zie ook: di
ac, acr scherp acid (zuur), acupuncture
acro hoog, hoogste acrophobia, acropolis zie ook: phob, poli
ad naar, tegen administer (toedienen), adverb (bijwoord) zie ook: verb
aero lucht aerodynamics, aeroplane (vliegtuig) zie ook: dyn, ics
agr veld agriculture (landbouw), agrochemical
alb wit albino, albatross
alg pijn fibromyalgia, anthralgia
alter ander alternative, alteration (aanpassing)
am liefde amorous, amiable
ambi beide ambivalent, ambidextrous (tweehandig)
amphi rondom amphitheater, amphibian
andr mannen polyandry (meerdere mannen hebben), androgynous zie ook: poly, gyn
anim ziel, passie animated (geanimeerd), animal
ann jaar annual (jaarlijks), anniversary (jaardag)
ante voordat antedate, antenatal (voor geboorte)
anti tegen, tegenover antiwar (antioorlog), antifreeze (antivries)
anthrop mens, man anthropology, philanthropist zie ook: logy, phil
aqua water aquarium, aqualung (zuurstoftank)
arch chief, regeerder archbishop, monarchy zie ook: mono
arch eerste, heel oud patriarch, archenemy (aartsvijand) zie ook: patr
aster, astr ster astronaut, asteroid
aud horen audio, inaudible (onhoorbaar)
auto zelf autopilot, autobiography zie ook: bio, graph

B

Affix / Stam BetekenisVoorbeeldenOpmerkingen
bell oorlog belligerent (oorlogszuchtig), interbellum (tijd tussen oorlogen) zie ook: inter
bene goed benefactor (gulle gever), benevolent (aardig) zie ook: fac, vol
bi twee bicycle, bifocals zie ook: cycl
bibli boek bibliography, bibliophile zie ook: graph, phil
bio leven biology, biography zie ook: logy, graph
brev kort brevity (bondigheid), abbreviation (afkorting)
by, bye minder belangrijk by-product, bystander

C

Affix / Stam BetekenisVoorbeeldenOpmerkingen
cad, cid, cas vallen cadence (cadans), cascade (vallen van water)
cand wit, gloeiend incandescent (witgloeiend), candle (kaars)
cap nemen capture (vangen), encapsulate (hoofdgedachte geven) zie ook: en
capit hoofd capital (hoofdstad), per capita (per inwoner) zie ook: per
carn vlees carnivore, carnage (afslachting)
cata naar beneden catastrophe, cataclysm
ced, ceed, cend, cess gaan, voorrang geven incessant (onophoudelijk), cede (toegeven)
cent 100 centimeter, percent zie ook: meter, per
chrom kleur monochrome, chromatic zie ook: mono
chron tijd chronological, synchrony zie ook: syn
cid, cis snijden, doden scissors (schaar), suicide (zelfmoord)
circum rondom circumvent (omzeilen), circumference (omtrek) zie ook: ven, fer
civ inwoner civilization, civic (civiel)
clam roepen clamor (hard geluid, roep), reclamation (terugroepen) zie ook: re
clar helder clarity (helderheid), clarify (verhelderen)
clud, clus gesloten secluded (afgelegen), conclusion zie ook: con
claus, clos gesloten enclosure (omheind terrein), claustrophobia zie ook: en, phob
co samen, met, minder verantwoordelijk coexist (samen bestaan), copilot
corp lichaam corporal (lichamelijk), corpse (lijk)
com, con, col, cor samen, met communal (gemeenschappelijk), conjunction (samenvoeging), collaborate (samenwerken) zie ook: junc
contra tegen, tegenover contraceptive (anticonceptie), contravene (regels breken) zie ook: ven
cord, card hart discord (ruzie), cardio-vascular (hart en vaten) zie ook: dis
cosm woord, universum, orde cosmology, cosmos zie ook: logy
counter tegenover, bijpassend counterattack (tegenaanval), counterpart (tegenpool)
crat, crac regeren aristocrat, democracy zie ook: dem
cred, cris geloof, vertrouwen incredible (ongelofelijk), credence (geloofwaardigheid) zie ook: in
crypt verborgen cryptogram, cryptic zie ook: gram
culp schuld culprit (schuldige), culpable (schuldig)
cur verzorging secure (veilig), curator
cycl cirkel tricycle (driewieler), cyclone zie ook: tri

D

Affix / Stam BetekenisVoorbeeldenOpmerkingen
de weg, beneden, gescheiden deduce (afleiden), dethrone (onttronen) zie ook: duc
dec tien decade (decennium), decathlon (tienkamp)
dem mensen demography, demagogue zie ook: graph
demi, hemi half demigod (halfgod), hemisphere (halfrond)
dent, dont tanden dentist (tandarts), interdental zie ook: inter
derm huid dermatology, pachyderm (dikhuid) zie ook: logy
dia door, tussen diameter, diaphragm (diafragma) zie ook: meter
dict zeggen dictate (dicteren), verdict (oordeel) zie ook: ver
dis, di, dif niet, weg, gescheiden dislocated (verstoord), dilate (verwijden)
dom toestand, rang freedom (vrijheid), dukedom (graafdom)
domin meester dominate (domineren), anno domini (“het jaar van God”) zie ook: ann
down lager, naar de bodem downturn (neergang), downstairs (benedenverdieping)
duc leiden conductor (dirigent), introduce zie ook: con, intro
dur hard, duur (tijd) duress (dwang), enduring (voortdurend) zie ook: en
dyn kracht dynamite, dynamic

E

Affix / Stam BetekenisVoorbeeldenOpmerkingen
e, es, ex uit extract (eruit halen), escape (ontsnappen) zie ook: tract
ectomy operatief verwijderd appendectomy (blindedarmoperatie)
hysterectomy (baarmoederoperatie)
electro elektriciteit electrocute (electrocuteren), electromagnet
en, em doen worden encourage (aanmoedigen), empower (macht krijgen)
eng werk, energie engineer (ingineur), engaged (betrokken)
epi erop epicenter, epidermal (bovenhuids) zie ook: derm
equ gelijk equivalent, equidistant (op gelijke afstand)
err wandelen, doelloos errand (boodschap), erratic (ongeordend)
esque in deze stijl, net als picturesque (pittoresk), Kafka-esque (Kafka-esk)
eu goed euphoria, eureka
ex voorheen ex-wife (ex-vrouw), ex-minister
extra buiten, verder extraterrestrial (buitenaard), extramarital (buiten het huwelijk) zie ook: terr

F

Affix / Stam BetekenisVoorbeeldenOpmerkingen
fac, fic maken, doen factory (fabriek), fictitious (denkbeeldig)
fer dragen, verdragen confer (overleggen), fertile (vruchtbaar) zie ook: con
fid geloof, vertrouwen infidelity (ontrouw), perfidious (perfide) zie ook: per
fin eind finish, finale
flect, flex buigen reflect, flexible zie ook: re
flu vloeien confluence (samenvloeien), fluctuate (fluctueren) zie ook: con
fold zo veel keren twofold (twee maal), fourfold (vier maal)
fore voor, vantevoren forewarn (voorwaarschuwen), forearm (voorarm)
fort kracht fortress (fort), comfort (troost) zie ook: com
fray, fract breken fracture (breuk), frayed (gerafeld)
frater broer fraternity (broederschap), fraternize
fus schenken fusion (fusie), profuse (overvloedig) zie ook: pro

G

Affix / Stam BetekenisVoorbeeldenOpmerkingen
gam huwelijk polygamy, monogamous zie ook: poly, mono
gen geboorte congenital (bij de geboorte), genealogy zie ook: con, logy
geo aarde geography, geopolitical zie ook: graph
gnos weten agnostic, diagnosis zie ook: a, dia
graph, gram schrijven phonogram, photograph (foto) zie ook: phon, phot
greg kudde congregate (samenkomen), gregarious (prettig in omgang) zie ook: con
gyn vrouw gynecology, androgynous zie ook: logy, andr

H

Affix / Stam BetekenisVoorbeeldenOpmerkingen
helio zon heliograph, heliotrope zie ook: graph
hemo bloed hemorrhage (bloeding), hemoglobin
hetero verschillend heterosexual, heterodox
homo mens, gelijk homosexual, homogenous (homogeen)
hum grond humid (vochtig), humiliate (vernederen)
hydr water hydropower (waterkracht), hydraulics zie ook: ics
hyper meer, te veel hypertension, hypersensitive zie ook: sens
hypo onder, minder hypothermia (onderkoeling), hypocrisy zie ook: therm, cris (cred)

I

Affix / Stam BetekenisVoorbeeldenOpmerkingen
ician vaardige werker physician (arts), beautician (schoonheidsspecialist)
ics wetenschappelijke studie, typische actie electronics, acrobatics zie ook: electro
in, im, il in, erin impact, illustrate
infra under, minder infrastructure, infrared
inter tussen international, internet
intro, intr binnenin introspection (zelfbespiegeling), intravenous zie ook: spec
ism beweging, gewoonte, toestand socialism, criticism, magnetism zie ook: socio
ism ziekte, oneerlijk verschil alcoholism, sexism
ist doet die “ism” of actie Buddhist, novelist (schrijver)
iso gelijk isogloss, isotherm zie ook: therm
itis ontsteking hepatitis, meningitis (hersenvliesontsteking)

J

Affix / Stam BetekenisVoorbeeldenOpmerkingen
ject, jac gooien, werpen conjecture (vermoeden), ejaculate zie ook: con, e
junct samenvoegen junction (kruising), subjunctive zie ook: sub
jur uitnemen conjure (goochelen), perjure (meineed) zie ook: con, per

L

Affix / Stam BetekenisVoorbeeldenOpmerkingen
leg wet illegal, legislate (wetten maken)
lith steen monolith (monoliet), lithograph (litho) zie ook: mono, graph
log spraak eulogy (lofrede), neologism zie ook: eu, neo, ism
logy studie van theology, astrology zie ook: theo, astr
loqu, loc spreken eloquent (welbespraakd), locution (spreekwijze) zie ook: e
luc, lum licht lucid (helder), illuminate (verhelderen) zie ook: il

M

Affix / Stam BetekenisVoorbeeldenOpmerkingen
magn groots magnificent, magnanimous (edelmoedig) zie ook: anim
mal slecht malodor (stank), malady (ziekte)
man hand manual (handleiding), manipulate
manship kunst, vaardigheid craftsmanship (vakmanschap), horsemanship (rijkunst)
mar zee submarine (onderzeeer), marina (jachthaven) zie ook: sub
mater, matr moeder maternity (moederschap), matricide (moedermoord) zie ook: cid
medi midden mediocre (gemiddeld), median (mediaan)
mega miljoen, groot, groots megalomania (grootheidswaanzin), megaton
meta verandering, verder metaphysical, metamorphosis zie ook: physic, morph, osis
meter, metr meten thermometer, metric (metriek) zie ook: therm
micro klein microfilm, microphone zie ook: phon
mid midden midwinter, mid-July
mini heel klein miniskirt (minirok), minibreak (minivakantie)
mis slect, verkeerd, gebrek aan mistrust (wantrouwen), misbehave (misdragen)
mit, mis, miss sturen permission (toegestaan), mitigate (verzachten) zie ook: per
mock doen alsof mock-serious, mockery (persiflage)
mono een monologue, monotone zie ook: log
morph vorm amorphous (vormloos), morpheme (morfeem) zie ook: a
mort dood immortal (onsterfelijk), mortality (sterfelijkheid)
most dichtstebij, meest naar northernmost (noordelijkst), topmost (bij de top)
multi veel multicolored (veelkleurig), multinational

N

Affix / Stam BetekenisVoorbeeldenOpmerkingen
nav schip, zeilen navy (marine), navigate
neo nieuw neoclassical, neophyte (nieuwbekeerde)
neuro zenuwen neurosurgeon (neurochirurg), neurotic
non niet nonviolence (niet gewelddadig), nonfiction
nom wet, orde autonomy, economy zie ook: auto
nv nieuw invent (uitvinden), invigorating (verfrissend)

O

Affix / Stam BetekenisVoorbeeldenOpmerkingen
omni alle omnipresent (alomaanwezig), omnivore (alleseter)
onym naam synonym, homonym zie ook: syn, homo
ortho recht, correct orthodontist, orthography (schrijfwijze) zie ook: dont, graph
osis ziekte, process neurosis, hypnosis zie ook: neuro
osteo botten osteoporosis, osteopath zie ook: osis, path
out buiten, verder, beter doen outbreak (uitbraak), outwit (verschalken)
over te veel, toevoegen overpopulation, overtime (overwerk)
over boven, verder, bedekt overhanging, overcoat (overjas)

P

Affix / Stam BetekenisVoorbeeldenOpmerkingen
paleo extreme oud paleontology, paleobotany zie ook: logy
pan alle pandemic, pan-African zie ook: dem
para naast, verder, vergelijkbaar paranormal, paramilitary
pater, patr vader paternal (vaderlijk), patricide (vadermoord) zie ook: cid
path gevoel sympathy, pathetic (belachelijk), sociopath zie ook: sym, socio
ped kind pediatrician (kinderarts), pedagogy (opvoedkunde) zie ook: ician, logy
ped, pod voet impede (belemmeren), pedal
pel, puls duwen propel (voortduwen), compulsive zie ook: pro, com
pend hangen, vangen pendulum (pendule), pending (aanhangig)
per doorheen impervious (ondoordringbaar), perpetuate (bestendigen)
peri rondom periscope, perimeter (omtrek) zie ook: scop, meter
phil liefde philanderer (vrouwengek), hydrophilic (waterliefhebber) zie ook: hydr
phob vrees phobic (angstig), arachnophobia (spinnenangst)
phon geluid, stem phonetics (fonetiek), telephone zie ook: ics, tele
phot licht photosynthesis, photosensitive (lichtgevoelig) zie ook: syn, osis, sens
physi natuur, natuurlijk physique (lichaamsbouw), physiotherapy
plac tevreden stellen placate (tevreden houden), placid (rustig)
plic, plex, ply vouwen complicated (moeilijk), perplex zie ook: com, per
poli stad metropolis, cosmopolitan zie ook: cosm
poly veel monopoly, polyglot (meertalig) zie ook: mono
pom, pon, pos zetten, leggen position, proponent (voorstander zie ook: pro
port dragen deport (deporteren), portal zie ook: de
post erna postpone (uitstellen), post-war (naoorlogs) zie ook: pon
pre ervoor prepare (voorbereiden), pre-arranged (voorgearrangeerd)
pro naar voren, ervoor propulsion (voortstuwing), progeny (nageslacht) zie ook: puls (pel), gen
prob bewijzen probation (proefperiode), improbable (onwaarschijnlijk)
proof kan niet geschaad worden door soundproof (geluidsdicht), bulletproof (kogelvrij)
proto eerste prototype, protoplasm
pseudo vals pseudonym, pseudoscience (pseudowetenschap) zie ook: onym
psych brein psychiatry, psychology zie ook: logy
pyr vuur pyre (brandstapel), pyromania

Q

Affix / Stam BetekenisVoorbeeldenOpmerkingen
quad, quart vier quarter (kwart), quadruple (verviervoudigen)
quasi deels, vals quasi-judicial (quasigerechtelijk), quasi-scientific (quasiwetenschappelijk)

R

Affix / Stam BetekenisVoorbeeldenOpmerkingen
radi golven radio, radioactive
re terug, opnieuw replay (herspelen), rewrite (herschrijven)
reg, rect regeren, recht regal (koninklijk), rectangular (rechthoekig)
retro terug retrospect (terugblik), retrogress (teruggaan) zie ook: spect
ridden te veel, te vol guilt-ridden (vol schuld), insect-ridden (vol insecten)
rupt breken eruption (uitbarsting), interrupt (onderbreken) zie ook: e, inter

S

Affix / Stam BetekenisVoorbeeldenOpmerkingen
sat genoeg saturated (verzadigd), satisfied (tevreden)
scop kijken telescope, microscope zie ook: tele, micro
scrib, script schrijven describe (beschrijven), scripture (heilig boek)
sed, sid, sess zitten sedentary (zittend), session
self van, naar, voor zelf self-addressed (aan jezelf geadresserd), self-portrait (zelfportret)
semi half semifinal (halve finale), semi-detached (twee-onder-een-kap) zie ook: fin
sent, sens voelen sensitive (gevoelig), sentimental
sequ volgen inconsequential (onbelangrijk), sequel (vervolg) zie ook: in, con
ship positie, kunst, vaardigheid, hele groep friendship (vriendschap), scholarship (geleerdheid), membership (lidmaatschap)
socio sociaal sociology, socio-economic zie ook: logy
sol zon parasol, solarium zie ook: para
sol één solo, solitary (eenzaam)
solv bevrijden, los maken resolve (oplossen), solvent (oplosser) zie ook: re
soph verstandig sophisticated (geavanceerd), philosophy zie ook: phil
spec, spic, spect kijken spectator (toeschouwer), inspect
sphere lucht rondom de aarde atmosphere, stratosphere
spir ademen respiration (ademhaling), aspiration (doel)
step familie door huwelijk stepfather (stiefvader), stepchildren (stiefkinderen)
sub onder, deel, minder belangrijk, bijna subway (metro), subsection (onderdeel), subcommittee, subtropical zie ook: com, mit
super boven, over superintendent (opzichter), supernatural (bovennatuurlijk)
syn, sym, syl samen, met, delen symbiosis, synthesize zie ook: bio, osis

T

Affix / Stam BetekenisVoorbeeldenOpmerkingen
tang, tact raken tangible
intact
techn kunst, vaardigheid technology, technophobia zie ook: logy, phob
tele ver television, telepathy zie ook: vis, path
tempor tijd temporary (tijdelijk), temporal (temporeel)
ten, tin, tain houden maintain (behouden), tenure (ambt)
tend, tent strekken extent (bereik), tendency zie ook: ex
terr aarde interred (begraven), territory
theo god theology, theosophy zie ook: logy, soph
therm hitte thermal (termaal), thermostat
tort draaien distort (verdraaien), contort (misvormen) zie ook: dis, con
tract trekken, aantrekken contract, tractor zie ook: con
trans over, tussen transcend (overstijgen), trans-Siberia zie ook: cend
tri drie tripod (statief), trimester zie ook: pod (ped)

U

Affix / Stam BetekenisVoorbeeldenOpmerkingen
ultra verder, extreme ultraviolet
ultramodern
umbr schaduw umbrella (paraplu), adumbrate (schetsen) zie ook: ad
under te weinig, onder, binnen, minder belangrijk undercooked (te weinig gekookt), underpass (tunnel), undergarment (ondergoed), underling (ondergeschikte)
uni een, enkel uniform, united (verenigd)
up hoger, niet op zijn plaats upgrade, uprooted (ontworteld)
urb stad suburb (buitenwijk), urban (stads) zie ook: sub

V

Affix / Stam BetekenisVoorbeeldenOpmerkingen
vac leeg evacuation, vacant zie ook: e
ven komen convene (samenkomen), adventure (avontuur) zie ook: con, ad
ver waar(heid) verify (verifieren), veracity (waarheid)
verb woord verbal (woordelijk), verbatim (letterlijk)
vert, vers (om)draaien conversion (omwisseling), revert (terug gaan) zie ook: con, re
via weg viable (mogelijk), viaduct zie ook: duct
vic, vice vervanger, volgende in rang vice-president, viceroy (onderkoning)
vid, vis zien video, supervision (surveillance) zie ook: super
viv leven vivacious (levendig), survive (overleven)
voi, voke roepen, stem invoke (aanroepen), voiceover zie ook: in
vol willen, wensen voluntary (vrijwillig), convoluted (gecompliceerd) zie ook: con
volv rollen revolve (rondgaan), involve (aangaan) zie ook: re, in

W en Z

Affix / Stam BetekenisVoorbeeldenOpmerkingen
ware gemaakt van, gebruikt bij silverware (zilverwerk), tableware (tafelgerei)
zo dier zoo (dierentuin), zoology zie ook: logy

Lees verder

© 2009 - 2024 Jantrao, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Makkelijk en snel woordjes lerenHet leren van woorden is een vereiste bij veel vakken zoals Frans, Duits, Latijn, Grieks en Spaans. Veel mensen hebben e…
Turkse taal: tweede klinkerharmonie en tegenwoordige tijdIn de Turkse grammatica worden woorden vervoegd met behulp van klinkerharmonie. Er zijn twee klinkerindelingen. Hier beh…
Trappen van vergelijking EngelsTrappen van vergelijking zijn bijvoeglijk naamwoorden, dit zijn woorden die wat zeggen over het zelfstandig werkwoord.
De leespraatmethode: ondersteuning bij het leren pratenDe leespraatmethode is een methode die begeleiding en ondersteuning geeft aan kinderen met een verstandelijke beperking…

Spaans: verbos reflexivos en werkwoorden als gustarVeel mensen voelen zich aangetrokken tot het mooie Spanje. Het zij voor het weer en de mooie landschappen die te vinden…
Spaans: de werkwoorden Ser en EstarVeel mensen voelen zich aangetrokken tot het mooie Spanje. Het zij voor het weer en de mooie landschappen die te vinden…
Bronnen en referenties
 • Magic Word List- Prefixes and Roots, www.weareteachers.com
 • Longman Dictionary of English Language and Culture
 • www.americancorpus.org
 • www.vertalen.nu
Jantrao (202 artikelen)
Laatste update: 03-03-2016
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.