Taken en functies binnen een middelbare school

Taken en functies binnen een middelbare school Van een leraar is het vaak wel duidelijk wat zijn rol is binnen een school, maar wat doen al die andere mensen binnen een middelbare school? Bij wie moet u zijn met bepaalde vragen of problemen? Met wie krijgt uw kind allemaal te maken? Hier vindt u een overzicht van de meest voorkomende taken en functies binnen een middelbare school.

Taken en functies

Binnen scholen zijn er diverse verschillende taken en functies. Een taak bestaat vaak uit een aantal werkzaamheden die een personeelslid verricht zonder daarvoor een apart dienstverband aan te gaan. Een voorbeeld hiervan is een docent die daarnaast een aantal uren besteed aan mentoraat. Bij een functie hoort een apart dienstverband. Niet alle scholen hanteren het zelfde beleid m.b.t. het toekennen van aparte functies of taken bij de diverse werkzaamheden. Hieronder volgen de meestvoorkomende taken en functies in het middelbaar onderwijs. Het betreft hier zowel onderwijzend personeel (OP) als onderwijs ondersteunend personeel (OOP).

Administratie(administratief medewerker)

De administratief medewerker houdt allerlei gegevens (bijvoorbeeld adressen, cijfers, klassenlijsten, school van herkomst e.d.) bij van leerlingen en personeel en verwerkt deze in de juiste programma's. De administratief medewerker notuleert vaak bij vergaderingen. Ook onderhoudt de administratief medewerker contacten met ouders, leerlingen en andere betrokkenen. De administratie is vaak ook belast met het beantwoorden van telefoongesprekken en inkomende e-mail op het algemene adres van een school.

Conciërge

Een conciërge zorgt ervoor dat het schoolgebouw in goede staat, op en veilige wijze en op de juiste momenten open is. Dit betekent dat de conciërge eenvoudig onderhoudswerk en schoonmaakwerk verricht. Daarnaast beheert de conciërge de middelen die hiervoor nodig zijn en zorgt hij dat kleine werken die hij zelf niet kan verrichten worden uitbesteed. In veel gevallen is de conciërge ook bedrijfshulpverlener op school en controleert de conciërge of veiligheidsmaatregelen worden nageleefd. De conciërge doet meestal de boodschappen op een school en verzorgt soms ook de koffie- en thee voor het personeel.

Conrector/adjunct directeur

Een conrector geeft leiding aan één of meer portefeuilles binnen een school. Een conrector kan bijvoorbeeld leiding geven aan personeelszaken, financiën, onderwijs, bouw, roosterzaken e.d. De conrectoren en de rector vormen samen de directie. De directie zet het strategische (lange termijn) beleid uit van de school. Bij afwezigheid van de rector wordt hij gewoonlijk vervangen door een conrector.

Counselor

De counselor voert gesprekken met leerlingen waarbij (wellicht) extra begeleiding nodig is dan standaard door de mentor en docenten wordt aangeboden. De counselor dient daarbij vertrouwelijk met de informatie om te gaan. Indien nodig zorgt de counselor dat er een aanvraag wordt gedaan voor aanvullende zorg. De counselor is een eerste aanspreekpunt bij zorg/crisis-situaties en dient daarom goed bereikbaar te zijn.

Leraar

De leraar zorgt ervoor dat de leerling binnen een bepaald vakgebied de juiste kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen worden bijgebracht. De leraar is het eerste aanspreekpunt voor ouders bij vragen/opmerkingen met betrekking tot (het functioneren van het kind binnen) het vakgebied. Ook heeft iedere leraar tot taak te zorgen voor een goed groepsproces gedurende de lessen, en een goed schoolklimaat in het algemeen. Leraren hebben vaak naast het lesgeven ook andere taken zoals surveillance op buitenlesactiviteiten en mentoraat.

Mediathecaris

De mediathecaris beheert de materialen van de mediatheek. Hij zorgt voor een goed assortiment aan media (boeken/kranten/tijdschriften/dvd's/online abonnementen enz.). De mediathecaris kan leerlingen en personeel adviseren over de diverse aanwezige media en zorgt voor een goed uitleenproces. Verder houdt de mediathecaris toezicht in de ruimte van de mediatheek.

Mentor

De mentor is de belangrijkste schakel tussen school, leerlingen en ouders. De mentor licht ouders, school en leerlingen in op alles wat van belang kan zijn voor goed onderwijs aan de leerlingen van zijn mentorklas. De mentor bewaakt de prestaties en het welzijn van zijn mentorleerlingen in het bijzonder en de mentorklas in het algemeen. De mentor zoekt voor zijn leerlingen, waar nodig, begeleiding bij andere functionarissen binnen- en buiten de school.

Onderwijsassistent

De onderwijsassistent ondersteunt individuele docenten of de school in het algemeen door het overnemen van eenvoudige onderwijstaken. Dit kan bijvoorbeeld zijn: hulp bij excursies, toezicht bij toetsen, opvangen van eruit gestuurde leerlingen, administratieve handelingen.

Receptie (receptioniste)

De receptioniste is het eerste aanspreekpunt bij het binnengaan van de school. De receptionist verwelkomt bezoekers en verwijst ze door naar de juiste persoon/ruimte. De receptionist beantwoord telefoonverkeer en verwerkt ziekmeldingen/leerlingen die te laat komen. Vaak is deze functie gecombineerd met administratieve werkzaamheden.

Rector/directeur

De rector of directeur is binnen een school de eindverantwoordelijke voor het (onderwijskundig)beleid. Hij geeft leiding aan directie en teamleiders en bewaakt samen met hen de identiteit van de school. De directeur is tevens verantwoordelijk voor het strategisch beleid van de school. De directeur vertegenwoordigt de school in diverse overlegorganen.

Roostermaker

De roostermaker zorgt ervoor dat leraren, klassen en lesgroepen een rooster krijgen waarbij alle benodigde lessen op een zo gunstig mogelijke manier voor alle partijen zijn ingepland. Vaak speelt de roostermaker ook een rol bij klassenindelingen. Zeker als er sprake is van keuzevakken dan is het onmogelijk klassen te formeren zonder inmenging van de roostermaker. Behalve het langetermijnrooster zorgt de roostermaker ook voor invoeren van dagelijkse wijzigingen als gevolg van afwezigheid van docenten of klassen (het dagrooster).

Sectievoorzitter

De sectievoorzitter is het hoofd van een vakgroep. De sectievoorzitter zorgt ervoor dat de diverse docenten van een bepaald vak de juiste stof behandelen, op gelijk niveau toetsen, de juiste methoden worden uitgezocht e.d. De sectievoorzitter onderhoudt vaak de contacten tussen schoolleiding en vakgroep.

Stagecoördinator

De stagecoördinator zorgt ervoor dat leerlingen die een (maatschappelijke) stage moeten doen in contact worden gebracht met stagebedrijven. Verder is hij verantwoordelijk voor de controle (het juist afronden van) de stage.

Systeembeheerder

De systeembeheerder zorgt ervoor dat de computers en computernetwerken op school naar behoren werken. Ook zorgen zij vaak voor een correcte werking van de e-mail en administratieve programma's.

Teamleider/afdelingsleider

Teamleider is verantwoordelijk voor een team aan medewerkers binnen een bepaalde afdeling. Dit kan een leerjaar, een niveau of een combinatie hiervan zijn. De teamleider zorgt voor het goed functioneren van het team en maakt beleid voor de afdeling. Bijzondere verzoeken van ouders/leerlingen/personeelsleden (bijvoorbeeld m.b.t. verlof) verlopen vaak via de teamleider. Teamleiders en directie vormen samen de schoolleiding.

Technisch Onderwijs Assistent (TOA)

De technisch onderwijs assistent assisteert docenten biologie, scheikunde en natuurkunde met het wegzetten, uitvoeren en opruimen van proeven.

Toezichthouders

Sommige scholen hebben toezichthouders in dienst. Zij kunnen worden ingezet voor toezicht op het naleven van regels bij toetsen, op het schoolplein, in de kantine enz. Soms voeren zij ook eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden uit.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is de persoon die de gehele zorg op en rond een school coördineert. De zorgcoördinator heeft als doel de juiste mate van zorg aan te kunnen bieden aan de juiste leerling. Dit kan soms zorg binnen een school zijn (counseling, extra begeleiding door de mentor, remedial teaching, faalangsttraining e.d.) maar ook zorg buiten de school. De zorgcoördinator stelt (samen met betrokkenen) behandelplannen op en controleert of deze worden gevolgd.

Lees verder

© 2013 - 2024 Mvoetensen, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Opleiding en beroep - OnderwijsassistentOpleiding en beroep - OnderwijsassistentAls onderwijsassistent heb je (onder verantwoordelijkheid van de leerkracht) leerlingbegeleidende en lesondersteunende t…
Leerkracht wordenVeel mensen willen leerkracht worden. Je kunt op verschillende manieren leerkracht worden. Hoe kun je precies leraar wor…
Studiekeuze maken na je HAVO of VWO, tips en adviesStudiekeuze maken na je HAVO of VWO, tips en adviesEindelijk is het zover. Je bent bijna klaar met je opleiding en hebt binnenkort dat felbegeerde HAVO of VWO diploma. Rui…
Wat doet een teamleider?Wat doet een teamleider?Als teamleider heb jij de leiding over een afdeling of unit van een zorginstelling. Jij zorgt ervoor dat de werknemers o…

Waarom Grieks te kiezen op een gymnasiumWaarom Grieks te kiezen op een gymnasiumNaast de Romeinse grootmacht bestond er voor de geboorte van Jezus Christus nog een zeer ontwikkeld volk: de Grieken. He…
Het maken van een goede toets: validiteitHet maken van een goede toets: validiteitHet maken van een goede toets is van groot belang. Tenslotte wil je door middel van het toetsen meten of leerlingen geno…
Bronnen en referenties
  • http://www.nvs-nvl.nl/en/Zorgcoordinatoren/Leestafel/Zorgcoordinator%20%20taak%20of%20functie.aspx
  • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/welke-functies-voor-onderwijsondersteunend-personeel-zijn-er.html
  • http://www.omo.nl/OMO-als-werkgever/CAO%20OMO/Documents/Functieboek%20Ons%20Middelbaar%20Onderwijs.pdf
  • http://www.dingstede.nl/LinkClick.aspx?fileticket=G%2FGzeRvFeUA%3D&tabid=468&mid=1387
Mvoetensen (22 artikelen)
Gepubliceerd: 15-02-2013
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.