Hebreeuws - Ivriet: woorden en zinnen - uitspraak

Hebreeuws - Ivriet: woorden en zinnen - uitspraak De interesse voor modern Hebreeuws is altijd tamelijk groot geweest. Ook anno 2024. Veel mensen die Israël bezoeken willen graag een mondje Hebreeuws (Ivriet) spreken. Hebreeuws is een lastige taal om te leren. Maar wie wat standaard zinnen uit het hoofd leert zal al een aardig eind komen. U vindt hierbij eerst het Hebreeuwse woord, vervolgens de uitspraak en ten slotte de vertaling. Hebreeuws schrijft men van rechts naar links. Het moderne Hebreeuws is een medeklinkerschrift en bestaat uit 22 tekens die alle medeklinkers zijn. De letters hé, waw en jod hebben de nevenfunctie van een klinker. Dit vergemakkelijkt het lezen. Hebreeuwse leerboeken zijn verkrijgbaar bij verschillende winkels en webwinkels. Bij bol.com zijn verschillende Hebreeuwse literaire romans te koop vanaf €8,49. Bij Vereniging Hebreeuws zijn Hebreeuwse grammatica’s, woordenboeken en andere leermiddelen te koop.

Hebreeuws, een semitische taal

Hebreeuws is een Semistische taal. De benaming 'Semitisch' stamt af van Noachs oudste zoon Sem (Genesis 5:32). Alle volken die van Sem afstammen spreken dezelfde soort taal. De Semitische taal wordt verdeeld in een oostelijke en westelijke tak:
 1. Oostelijke tak: Akkadisch (Assyrisch-Babylonisch)
 2. Westelijke tak:
  • noorden: Kanaänitisch (Hebreeuws, Fenicisch, Ugaritisch, Moabitisch, Ammonitisch, Eblaïtisch) en Aramees (o.a. Syrisch)
  • zuiden: Arabisch en Ethiopisch

Algemene kenmerken Semitische taal:

 • medeklinker: vormt de basisstructuur van de taal.
 • keelleters: typisch oosterse keelklanken
 • emfatische medeklinkers: worden scherp uitgesproken.
 • wortel (radix): drie medeklinkers (radicalen).
 • naamwoord: alleen mannelijk of vrouwelijk.
 • persoonlijk voornaamwoord: met een achtervoegsel (suffix) achter een naamwoord, werkwoordsvorm of voorzetsel.
 • zinsbouw: voornamelijk nevenschikkend zinsverband (parataxis).

Het Hebreeuwse schrift

In het nabije oosten werd het Semitische schrift al vroeg als belangrijk beschouwd in de ontwikkeling van de mens. Verschillende soorten geschriften die voortkwamen waren het pictografisch, hiëroglyfisch en spijkerschrift. Het hoogtepunt is de 'geboorte' van het alfabeth door de Feniciërs. Het Hebreeuwse alfabeth kwam voort uit het Fenicisch schrift van rond 1100 voor de gewone jaartelling.

De ontwikkeling van het Fenicisch schrift heeft een opvallandheid: de letters worden van rechts naar links geschreven. De schrijfrichting werd bepaald door het materiaal waarop en het instrument waarmee men schreef. Het proto-Kanaänitisch schrift tussen de 13de en de 11 de eeuw voor de gewone jaartelling is de bron van het alfabeth. Hieruit kwam het Fenicische alfabeth voort. De Hebreeërs namen het alfabeth over van de Kanaänieten en de Feniciërs. Het oudhebreeuwse schrift werd voornamelijk gebruikt voor het schrijven van Bijbelteksten en door de lokale bevolking gesproken. Maar de voornaamste spreektaal was Aramees (het Engels van die tijd).

Ontwikkeling Hebreeuwse taal

Men gaat er vanuit dat het oudehebreeuws een dialect was van het oudaramees. Toen Jozua Kanaän binnentrok werd geleidelijk de 'Tale Kanaäns' overgenomen.
 • Oudhebreeuws kwam voor in het Oude Testament, de boerenkalender uit Gezer, een aantal scherven (ostraca) bij het koninklijk paleis in Samaria, inscriptie uit de Siloach-tunnel, de Lachisch brieven en scherven uit Arad.
 • Oudhebreeuws kenden dialecten.
 • Invloed van andere talen, vooral het Aramees was groot
 • Tweede eeuw na gewone jaartelling Rabbijns Hebreeuws.
 • Rond 1750 nieuw Hebreeuws.

Modern Hebreeuws

Veel mensen denken ten onrechte dat modern Hebreeuws Ivriet heet. Maar Ivriet betekent gewoon Hebreeuws. Ik leer Hebreeuws = anie lomed Ivriet. Ivriet is afgeleid van Ivri (Hebreeër) of Ewer (Eber). Het Hebreeuws is één van de oudste gesproken talen ter wereld. Het is ruim 3200 jaar oud. Toch werd de taal niet altijd gesproken door de Joden. In de Babylonische ballingschap werd het verdrongen door het Aramees. De Joodse wijzen gebruikten het nog wel op Leerscholen, maar als taal werd het door het Joodse volk niet meer gebruikt.

Eliëzer ben Jehoeda

De bekendste grondlegger van het modern Hebreeuws is Eliëzer ben Jehoeda (1858-1922). Hij pleitte ervoor om alleen Hebreeuws te spreken in Palestina waar de Joden naar terugkeerden. Sinds de tijd van de Bijbel werd Hebreeuws niet meer gebruikt als gesproken taal door de Joden. Het werd alleen nog gebruikt voor Bijbelstudie. In 1922 erkende het Britse Mandaat Hebreeuws als de officiële taal van de Joden in Palestina. Voor Ben Jehoeda was Joods nationalisme niet alleen de terugkeer naar Palestina maar ook de heropleving van de Hebreeuwse taal. Hij nam de moeilijke taak op zich om het Hebreeuws dat alleen voor studie werd gebruikt om te vormen tot een moderne gesproken taal. Hij was oorspronkelijk een ultraorthodoxe Chabad Jood maar kwam via het hoofd van de jesjiva (religieuze school) die een verlicht denker was in aanraking met moderne literatuur. Het Joods nationalisme zag hij als instrument om het Hebreeuws te omarmen zonder religie. In 1881 arriveerde hij in Jeruzalem en zette zijn plan om Hebreeuws te introduceren als moderne spreektaal in werking. Hij probeerde ultraorthodoxe Joden over te halen Hebreeuws te spreken maar zij excommuniceerden hem omdat zij vonden dat Hebreeuws alleen maar voor de studie van de Joodse Bijbel gebruikt mocht worden. Maar Ben Jehoeda liet zich niet uit het veld slaan en sprak thuis met familieleden Hebreeuws. Hij kreeg ook steun van onderwijzers op scholen die Joods nationalistisch waren. Hebreeuws was belangrijk op scholen waar immigranten zaten uit verschillende landen die allemaal verschillende talen spraken. Hij schreef o.a. een woordenboek Hebreeuws. In 1948 werd het de officiële taal van Israël.

In een video (Learn Hebrew in 1 Hour - ALL of Your Absolute Beginner Questions Answered!: https://www.youtube.com/watch?v=12P3O0GZGHs) op YouTube wordt in een uur uitgelegd hoe Hebreeuws is ontstaan en wat het verschil is tussen Bijbel Hebreeuws en modern Hebreeuws.

Het Hebreeuwse Alefbet

LetterNaamLetterNaamLetterNaamLetterNaam
אAlefזZajinמMemקKof
בBetחChetנNoenרResj
גGimelטTetסSamechשSjin / Sin
דDaletיJodעAjinתTav
הHeeכKafפPee
וVavלLamedצTsade

Leer Hebreeuws met YouTube

Op YouTube zijn steeds meer mogelijkheden te vinden om Hebreeuws te leren. Er zijn video's waarin woorden en zinnen worden besproken (Phrases to Study on Your Flight to Israel: https://www.youtube.com/watch?v=ZIEoY8qDwtc). Ook zijn er video's die grammatica behandelen (Fix Your Hebrew Grammar in 30 Minutes: https://www.youtube.com/watch?v=7SMvyFef5jU).

Zes video's waarin dialogen of woorden/zinnen te horen zijn:


basiswoorden - moesgee jesod - משגי יסוד

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 כןkenja
2 לאlonee
3 בבקשהbevakasjaalstublieft
4 סליחהsliechasorry, verontschuldig me
5 תודהtodadank
6 שלוםsjalomhallo
7 להתראותlehietra'ottot ziens
8 תודה רבהtoda rabaveel dank

groeten en beleefdheden - brachot weniemoesiem - ברכות ונימוסים

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 בקר טובboker tovgoedemorgen
2 ערב טובerev tovgoedenavond
3 לילה טובlaila tovgoedenacht
4 ברוך הבאbaroech habawelkom
5 אנא הכנס פנימהana hiekanes (m) / hikansie (v) pniemaKom alsjeblieft binnen
6 להתראות אחר כךlehietra'ot achar kachIk zie je later.
7 היה נעים מאדhaja na'iem me'odHet was erg leuk.
8 הענג הוא ליha'oneg hoe lieGraag gedaan.
9 תודה רבהtoda rabaveel dank
10 על לא דברal lo davarGeef niet.
11 זה בסדרzeh besederDit is ok.
12 אני מאחל לךanie me'achel (m) / me'achelet (v) lecha (m) / lach (v)Ik wens je...
13 מזל טוב ליום ההולדת / יום הולדת שמחmazal tov le jom hahoeledet/ jom hoeledet sameachGefeliciteerd met je verjaardag
14 מזל טובmazal tovgefeliciteerd
15 אשר ובריאותosjer oevrie'oetOp je gezondheid en veel voorspoed
16 חג שמחchag sameachFijne feestdagen.
17 שנה טובהsjana tovaGelukkig nieuwjaar.
18 נסיעה טובהne'sie'ah tovagoede reis

vragen - sje'elot - שאלות

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 איךeech?Hoe?
2 איפהeefo?Waar?
3 מהma?Wat?
4 מתיmatai?Wanneer?
5 למהlama?Waarom?
6 מיmie?Wie?
7 איזה /איזוeezeh / eezo?Welke?
8 כמהkama?Hoeveel?
9 כמה זה עולהkama zeh oleh?Hoeveel kost dit?
10 איפה אוכל למצאeefo oechal limtzo?Waar kan ik het vinden?
11 מה זאת אומרתmah zot omeret?Wat wil dit zeggen?
12 מה המרחק לma hamerachak le..?Hoe ver is het naar..?
13 מתי זה נפתךmatai zeh niftach?Wanneer is het geopend?
14 מתי זה נסגרmatai zeh nisgar?Wanneer is het gesloten?
15 מה השעהmah hasja'a?Hoe laat is het?
16 איך זה נקראeech zeh nikra?Hoe wordt dit genoemd?
17 התוכל לומר ליhatoechal lomar?Kunt u me vertellen..?
18 האוכל לקבלha'oechal lekabelKan ik hebben (ontvangen)..?
19 הנוכל לקבלhanoechal lekabelKunnen wij hebben (ontvangen)..?
20 התוכל להראות ליhatoechal (m) / hatoechlie (v) leharot lie?Kunt u me tonen?
21 מה פרושma peroesj?Wat betekent..?
22 התוכל לעזור בבקשהhatoechal (m) hatoechlie (v) la'azor lie bevakasja?Kunt u mij helpen?
23 האוכל לעזור לךha'oechal la'azor lecha (m) / lach (v)Kan ik u helpen?

hoeveelheden - kamoejot - כמיות

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 מעטme'atweinig
2 הרבהharbehveel
3 פחותpachotminder
4 יותרjotermeer
5 יותר מדיjoter midaite veel
6 מספיקmaspiekgenoeg

voornaamwoorden en voorzetsels - mielot jachas oemieliem sjiemoesjiot - מלות יחס ומלים שמושיות

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אניanieik
2 אתה אתatta (m) / at (v)jij
3 אנחנוanachnoewij
4 אתם אתןattem (m) / atten (v)jullie
5 הם הןhem (m) / hen (v)zij
6 שליsjeliemijn
7 שלךsjelcha (m) / sjelach (v)jouw
8 אותם אותןotam (m) otan (v)hen
9 יש ליjesj lieik heb
10 יש לוjesj lohij heeft
11 יש לנוjesj lanoewij hebben
12 אין ליeen lieik heb niet
13 הhade
14 וween
15 בbein
16 לlenaar
17 מmevan(af)
18 כkeals
19 עדadtot
20 עלelnaar
21 עלalop
22 אבלavalmaar
23 אוoof
24 רקrakslechts/alleen
25 גםgamook
26 אזazdan/dus
27 מאזmee-azsinds dan
28 הנהhineehier
29 עכשוachsjavnu
30 בקרובbekarovspoedig
31 עוד לאod lonog niet
32 כאןkanhier
33 שםsjamdaar
34 הכלhakolalles
35 כלוםkloemniets
36 אוליoelaimisschien
37 בודאיbewadainatuurlijk
38 כנראהkanierèhet blijkt dat...
39 כמובןkamoevannatuurlijk
40 אפשרefsjarmogelijk
41 אי אפשרie efsjaronmogelijk
42 אף פעםaf pa'amnooit
43 אף אחדaf echadniemand
44 אסורasoerverboden
45 מתרmoetarmogen
46 רק רגעrak regaEén momentje.
47 לפניlifneevoor
48 אחריachareeachter
49 עםiemmet
50 בליbliezonder
51 למעלהlemalanaar boven
52 למטהlematanaar beneden
53 בפניםbifniembinnen
54 בחוצbachoetsbuiten
55 מעלme'alboven
56 מתחתmetachatbeneden

Nuttige werkwoorden - pe'aliem sjiemoesji'iem - פעלים שמושיים

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 יש ליjesj lieik heb
2 הייתיhajietieik was
3 נתתיnatatieik gaf
4 הלכתיhalachtieik ging
5 למדתיlamadetieik leerde
6 כתבתיkatavtieik schreef
7 לקחתיlakachtieik nam
8 נהניתיneheneetieik genoot ervan
9 אכלתיachaltieik at
10 שלמתיsjielamtieik betaalde
11 הרגשתיhirgasjtieik voelde
12 טילתיtiejaltieik maakte een trip
13 אמרתיamartieik zei
14 ישנתיjasjantieik sliep
15 באתיbatieik kwam
16 נכנסתיniechnastieik kwam binnen
17 הבנתיhevantieik begreep
18 שאלתיsja'altieik vroeg
19 גרתיgartieik woonde
20 ראיתיra'ietieik zag

Bijwoorden - te'ariem - תארים

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 גדולgadolgroot
2 קטןkatanklein
3 מהרmahersnel
4 לאטle'atlangzaam
5 חםchamwarm
6 קרkarkoud
7 פתוחpatoeachopen
8 סגורsagoergesloten
9 כבדkavedzwaar
10 קלkallicht
11 יקרjakarduur
12 זולzolgoedkoop
13 מלאmalehvol
14 ריקreekleeg
15 נכוןnachonjuist
16 לא נכוןlo nachonniet juist
17 טובtovgoed
18 רעraslecht
19 יפהjafehmooi
20 מכערmecho'arlelijk
21 קרובkarovdichtbij
22 רחוקrachokver(af)
23 מוקדםmoekdamvroeg
24 מאחרme'oecharlaat
25 חדשchadasjnieuw
26 ישןjasjanoud
27 צעירtsa'ierjong
28 זקןzakenoud
29 קדימהkadiemavoorwaarts
30 אחורהachoraachterwaarts
31 ארךarochlang
32 קצרkatsarkort
33 גבוהgavo'ahhoog
34 נמוךnamoechlaag
35 ימינהjamienarechts
36 שמאלהsjemolalinks
37 פנויpanoeijvrij
38 תפוסtafoesbezet
39 כההkahadonker
40 בהירbahierlicht
41 חזקchazaksterk
42 חלשchalashzwak
43 רטבratovnat
44 יבשjavesjdroog
45 נקיnakieschoon
46 מלכלחmeloechlachvies
47 שמןsjamendik
48 רזהrazehdun

In deze Hebreeuwse les aandacht voor woorden m.b.t. maatschappij en beroep (חברה ותעסוקה). U leert kennis te maken, taalproblemen, leeftijd en gezin, ontmoeting, werkgelegenheid en zoeken naar werk, en zaken. Het gaat om woorden en kleine zinnetjes in het Hebreeuws. Daarnaast vindt u de uitspraak en de vertaling.
Kennismaken - hekeeroet - הכרות

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 מה שמךma sjiemcha (m) / ma sjiemech (vr)Hoe heet je?
2 שמיshmie...Ik heet...
3 מה שלומךma sjlomcha (m) / ma sjlomech (vr)Hoe gaat het er mee?
4 טוב תודה ואתהtov, toda, we'ata? (m)Goed, dank je en jij?
5 ברוך השםbaroech hashemDank God!
6 נא להכיר את מר מרתna lehakier et mar/maratSta me toe te introduceren meneer/ mevrouw
7 נעים מאד להכירךna'iem me'od lehakiercha (m) / lehakierech (vr)Het is leuk u te ontmoeten
8 אני שמח לראותךanie sameach lierotcha (m) / lierotech (vr)Ik ben blij je te zien
9 מה אתה סחma ata sachZeg dat niet!
10 איך עברה נסיעתךeech avra nesie-atchaHoe was je reis?
11 מי אתהmie ata?Wie ben je?
12 ומי זה זוoemie ze (m) / zo (vr)En wie is dit?
13 זהו מרzehoe mar..Dit is meneer...
14 אדוןadonmeneer
15 גברתg'veretmevrouw
16 גברת לא נשואהg'veret lo nesoe'amejuffrouw
17 שמעתי רבות אודותיוsjamatie rabot odotavIk hoorde veel over hem.
18 כמה זמן אתה נמצא כאןkama zman ata nimtza kan?Hoe lang ben je hier geweest?
19 יום שבוע חודשjom, sjavoea, chodesjdag, week, maand
20 באתיbatieIk kwam
21 לחופשהlechofshavoor vakantie
22 לצורך עסקיםletsorech asakiemvoor zaken
23 לטפול בריאותיle'tiepoel brie'oetievoor mijn gezondheid
24 איך תעסקיםeech ha'asakiemHoe gaat het met de zaken?
25 מצויניםme'tsoejaniemuitstekend
26 מה שלום המשפחהma sjlom hamispachaHoe het met je familie (gezin)?
27 דרישת שלום לdriesjat sjalom leDoe de groeten aan...

Taalproblemen - kesajee safa - קשיי שפה

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 האם אתה מדברha'iem atta medaberSpreekt u...?
2 אנגליתanglietEngels
3 גרמניתgermanietDuits
4 צרפתיתtzarfatietFrans
5 ספרדיתsferadietSpaans
6 ערביתaravietArabisch
7 איטלקיתietalkietItaliaans
8 אני מדבר עבריתanie medaber ivrietIk spreek Hebreeuws.
9 יש כאן מישהו שמדברjesj kan mieshehoe shemedaber...?Is hier iemand die Hebreeuws spreekt?
10 אני מבין מבינה מעטanie mevien (m) / mevienah (vr) me'atIk begrijp een beetje.
11 אני כלל לא מביןanie klal lo mevienIk begrijp er niets van.
12 דבר בבקשה יותר לאטdaber bevakasja joter le'atSpreek a.u.b. langzamer.
13 התוכל לאית זאת בבקשהhatoechal le'ajet zot, bevakasja?Kunt u dat a.u.b. spellen?
14 אנא כתב זאתanna ketov zotSchrijf dit a.u.b. op.
15 התוכל לתרגם זאת עבוריhatoechal letargem zot avoerie?Kunt u dit voor me vertalen?
16 התוכל לחזר על כךhatoechal lachazor al kach?Kunt u dat a.u.b. herhalen?
17 מה הוא אמרma hoe amarWat zei hij?
18 אתה מבין אותיatta mevien otie?Begrijp je mij?
19 הבנתי הכלheevantie hakolIk begreep alles.
20 האם אני מבטא זאת נכוןha'iem anie mevatee zot nachon?Zeg ik dit correct?
21 המבטא שלי בטח משונהhamievta sjelie betach meshoeneeMijn accent is waarschijnlijk vreemd.
22 מה פרוש המלה הזוma peroesj hamila hazo?Wat betekent dit woord?
23 איך אוריםeech omriem...?Hoe zeg je...?
24 אנא הראה לי בספר את המלה המשפטana har'e lie basefer et hamiela / hamisjpatToon me a.u.b. het woord / de zin in het boek

Leeftijd en familie - giel oemisjpacha - גיל ומשפחה

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 תינוקtienokbaby
2 ילד ילדהjeled / jaldajongen / meisje
3 נער נערהna'ar (m) / na'ara (vr)puber
4 חבר חברהchaver (m) / chavera (vr)vriend / vriendin
5 אחachbroer
6 אחותachotzuster
7 אבavvader
8 אםemmoeder
9 סבהsabaopa
10 סבתהsavtaoma
11 דודdodoom
12 דודהdodatante
13 אניanie...ik ben...
14 נשוי נשואהnasoei (m) / nasoe'a (vr)getrouwd
15 רבק רבקהravak (m) / ravaka (vr)alleenstaand
16 גרוש גרושהgaroesj (m) / garoesja (vr)gescheiden
17 אלמן אלמנהalman (m) / almana (vr)weduwe
18 בן כמה אתה בת כמה אתben kama ata (m) / bat kama at (vr)Hoe oud ben je?
19 אני בן אשרים שנהanie ben (m) esjriem sjanaIk ben 20 jaar.
20 אני בת שלושים ושטים שנהanie bat (vr) sjlosjiem oesteim sjanaIk ben 32 jaar.
21 נלדתי בשנת אלף צשי מאד שלושים ושמונהnoladetie biesjnat elef tsja me'od sjlosjiem oesjmoneIk ben geboren in 1938.
22 כמה נפשות במשפחתךkama nefasjot bemisjpachtecha (m)Hoe groot is je familie?
23 משפחתנו בת ארבע נפשותmisjpachtenoe bat arba nefasjotOns gezin bestaat uit vier personen.
24 יא לי שני בנים ובתjesj lie sjnee baniem oevat.Ik heb twee zoons en een dochter.
25 בן כמה בנך הבכורben kama biencha habechorHoe oud is je oudste zoon?
26 בת כמה בתך הצעירהbat kama bietcha hatse'ieraHoe oud is je jongste dochter?
27 מה שמו של בנךma sjmo sjel biencha?Hoe heet je zoon?
28 אבי נפתר לפני שנהavie niftar lifnee sjanaMijn vader is een jaar geleden overleden.
29 זה בעליzeh ba'alieDit is mijn man.
30 זו אשתיzo iesjtieDit is mijn vrouw.
31 אלו הוריeloe horaiDit zijn mijn ouders.

Ontmoeting - pegiesja - פגישה

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אפשר להזמין אותח הלילהefsjar le hazmien otcha (m) / otach (vr) halailaMag ik je voor vanavond uitnodigen?
2 לרקדlierkotom te dansen
3 לסרטleseretnaar de film
4 לטיולletioelvoor een wandeling
5 אתה מחכה למישהוata mechakee lemiesjehoeWacht je (m) op iemand?
6 את פנויה הערבat pnoeja ha'erevBen je (vr) vrij vanavond?
7 איפה נפגשeefo nipagesjWaar zullen we elkaar ontmoeten?
8 מה משפר הטלפון שלךma misjpar hatelefoon sjelachWat is je telefoonnummer?
9 אתקשר בשעה שומנהetkasjer besja'a shmoneeIk zal je om acht uur bellen.
10 אפשר לראותך גם מחרefsjar lierotech ĝam macharMag ik je morgen ook zien?
11 אני לא מענינתanie lo me'oenjenet (vr)Ik ben niet geïnteresseerd
12 עזב אותי במנוחה בבקשהazov ote bimnoecha bevakasjaLaat me a.u.b. alleen
13 היה ערב משגעhaja erev mesjagee'aHet was een fantastische avond.
14 מאד נהניתי בחברתךme'od neheneetie bechevratcha (m) / bechevratech (vr)Ik heb erg van je gezelschap genoten.

Werkgelegenheid en zoeken naar werk - ta'asoeka oevakasjat avoda - תעסוקה ובקשת עבודה

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 שרות התעסוקהsjeroet hata'asoekaarbeidsbureau
2 לשכת העבודהlisjkat ha'avodaarbeidsbureau
3 אני מחפש עבודהanie mechapesj avodaIk zoek (m) werk.
4 אני מענין לעסק במקצועיanie me'oenjan la'asok bemiktzo'ieIk wil werk in mijn vakgebied.
5 אוכל לעשות הכולoechal la'asot hakolIk kan alles doen.
6 מה השכרma hasacharWat is het salaris?
7 מה הנסיון שלךma haniesajon shelcha?Heb je ervaring?
8 הותקhawetekdiensttijd
9 אני ממחהanie moemcheIk ben een expert.
10 צריך לעבר הכשרה מקצועיתtsariech la'avor hachsjara miktso'iet?Moet ik mondelinge training hebben?
11 עבודות מזדמנותavodot mizdamnotvreemde baantjes
12 עבודה זמניתavoda z'maniettijdelijk werk
13 עבודה לטוח ארוךavoda litwach arochvastwerk
14 מס הכנסהmas hachnasainkomstenbelasting
15 בטוח לאמיbitoeach le'oemisociale zekerheid
16 מה עסוקךma isoekcha (m) / iesoekech (vr)Wat doe je?
17 אניanie...Ik ben...
18 אח אחותach / achotverpleger / verpleegster
19 איש שווקiesj sjievoekverkoper
20 אקדמאיakademaiacademicus
21 במאיbamaidirecteur
22 בנאיbanaibouwvakker
23 גרפיקאיgrafficaigraficus
24 חשמלאיchasjmalaielectriciën
25 טבחtabachkok
26 טיסtajaspiloot
27 מהנדסmehandesmonteur
28 מוזיקאיmoeziekaimusicus
29 מורהmoree (m) / mora (vr)leraar / lerares
30 מזכירהmazkierasecretaresse
31 מתרגםmetargemvertaler
32 נגרnaĝartimmerman
33 נהגnehaĝchauffeur
34 סופרsoferschrijver
35 סטודנטstoedentstudent
36 עורך דינorech dienadvocaat
37 עתונאיietonaijournalist
38 עקרת ביתakeret bajiethuisvrouw
39 פוליטיקאיpolitikaipoliticus
40 צבהtsabaschilder
41 רופא רופאהrofee (m) / rofa (vr)dokter
42 שחקן שחקניתsachkan (m) / sachkaniet (vr)toneelspeler
43 תעשיןta'asiejanindustrieel

Zaken - asakiem - עסקים

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 שלום שמיsjalom smieHallo. Mijn naam is...
2 אני המנהל של חברתanie hamenahel sjel chevratIk ben de manager van de ... maatschappij (firma).
3 אני המזכירה של מרanie ha mazkiera sjel marIk ben de secretaresse van meneer...
4 הנה כרטיס הביקור שליhienee karties habikoer sjelieHier is mijn visitekaartje
5 יש לי פגישה עם מר מרתjesj lie pegiesja iem mar (m) / marat (vr)Ik heb een ontmoeting met meneer / mevrouw
6 החברה שלנו עוסקת בhachevra sjelanoe oseket be..Onze maatschappij (firma) handelt in...
7 תעשיהta'asiejaindustrie
8 מסחרmischarhandel
9 מכירותmechierotverkoop
10 יש לנו ענין במוצר הזהjesj lanoe ienjan bamoetsar hazeWe zijn geïnteresseerd in dit artikel.
11 בהפצתוbahafatzatoin het promoten ervan
12 במכירתוbiemchiratoin het verkopen ervan
13 בקנית הזכיותbiekniejat hazchoejotin het kopen van de rechten ervan
14 אנו נפיצ את המוצר בישראלanoe nafiets et hamoetsar bejisraeelWe willen het product in Israël promoten.
15 אנו נהיה הנציגים הבלעדייםanoe nehejie hantsiegiem habieladiejiemWe zullen de enige promotors zijn.
16 מה הם תנאי התשלוםma hem tenai hatasjloemWat zijn de termijnen voor de betaling?
17 זה מחיר מאד יקרzeh mechier me'od jakarDat is een erg hoge prijs.
18 מתי יצה המשלוחmatai jetze hamisjloachWanneer gaat deze vracht (zending) weg?
19 אנו מענינים לחתם חוזהanoe me'oejaniem lachtom chozeWe zouden graag een contract tekenen.
20 רוחrewachwinst
21 הפסדhefsedverlies
22 תשלוםtasjloembetaling
23 מכירהmechierauitverkoop
24 הנחהhanachadiscount
25 חשבוניתchesjbonietrekening
26 השקעהhasjka'ainvestering
27 בעל הזכיותba'al hazchoejoteigenaar
28 אשראיasjraikrediet
29 חוזהchozecontract
30 המחאהhamcha'ahcheque
31 סכוםschoembedrag
32 הוןhonkapitaal
33 מחירmechierprijs
34 חברהchevramaatschappij / firma
35 ערךerechwaarde
36 הלואהhalva'alening
37 ערבות בנקאיתarvoet banka'ietbankgarantie
38 מניותmenajotaandelen
39 יבואjevoeimport
40 יצואjetzoeexport

In deze Hebreeuwse les aandacht voor restaurant en voedsel (מסעדה ואכל). Het gaat hierbij om algemene woorden en uitdrukkingen, het ontbijt, voorgerechten en hoofdmaaltijden, fruit en groenten, dessert, drank en alcoholische dranken, een probleem met...., het einde van de maaltijd, lichte maaltijden. Eerst geven we u het Hebreeuwse woord, dan de uitspraak en tenslotte de vertaling.


Algemeen - klalie - כללי

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 מסעדהmisadarestaurant
2 בית קפהbeet cafeecafé
3 פונדק דרכיםpoendak drachiemherberg
4 בית בירהbeet bierapub
5 ארוחת בקרaroechat bokerontbijt
6 ארוחת צהריםaroechat tsahorajiemlunch
7 ארוחת ערבaroechat erevdiner
8 התוכל להמליץ על מסעדה טובהhatoechal lehamliets al misada tovaKunt u mij een goed restaurant aanbevelen?
9 זו מסעדה כשרהzo misada kesjeraIs dit een kosher restaurant?
10 זו מסעדה יקרהzo misada jekaraIs dit een duur restaurant?
11 אני ממליץ על מסעדהanie mamliets al misadaIk beveel een ....restaurant aan.
12 צרפתיתtzarfatietFrans
13 סיניתsienietChinees
14 מזרחיתmizrachietOosters
15 צמחוניתtzimchonietvegetarisch
16 ברצוני להזמין מקום לששה אנשיםbirtzoni lehazmien makom leshiesha anashiemIk wil graag een tafel voor zes personen.
17 נגיע בשעה תשעnagie'a besha'a teeshaWe zullen om negen uur arriveren.
18 שלום האם יש מקום פנויshalom,ha'iem jesj makom panoeiHallo, heeft u een tafel vrij?
19 יש לנו מקום מזמןjesj lanoe makom moezmanWe hebben gereserveerde plaatsen.
20 שבו בבקשהsjevoe bevakasjaZit alstublieft
21 ערך נא את השולחן לשניםaroch na et hasjoelchan lisjnajiemDek a.u.b. de tafel voor twee.
22 היכן השרותים לנשים / לגבריםheechan hasjeroetiem lenashiem / legvariemWaar is de mannentoilet / vrouwentoilet?
23 היכן אוכל לרחוץ ידיםheechan oechal lierchots jadajiem?Waar kan ik me verfrissen?
24 מלצר / מלצריתmeltsar / meltsarietkelner / serveerster
25 התפרית בבקשהhaftariet, bevakasjaMag ik de menukaart zien?
26 אפשר לקבל שרות בבקשהefshar lekabel sjeroet bevakasjaMag ik nu bestellen a.u.b.?
27 כאן שרות עצמיkan sjeroet atsmieHier is zelf service.
28 הנוכל לקבל אוד בבקשהhanoechal lekabel od bevakasjaKunnen we nog extra bestellen a.u.b.
29 מערכת כליםma'arechet keliemplace setting
30 כסאkiseestoel
31 צלחתtsalachatbord schotel
32 כוסkoskop
33 מזלגmazleĝvork
34 סכיןsakienmes
35 כףkaflepel
36 כפיתkapiettheelepel
37 מפיתmapietservet
38 מאפרהma'aferaasbak
39 מה אתה ממליץma ata mamlietsWat beveelt u aan?
40 הצעת היוםhatsa'at hajomspecialiteit vandaag
41 הממחיות של הביתhamoemchie'oet sjel habajitDe specialiteit van het huis.
42 אני רעב / רעבהanie ra'ev / re'evaIk heb honger.
43 אני צמא / צמאהanie tsamee / tsme'aIk heb dorst.
44 מה אתה מבקש להזמיןma ata mevakesj lehazmienWat wilt u bestellen a.u.b?
45 אני אקחanie ekachIk zal...nemen
46 אני אקח אותו דברanie ekach oto davarIk zal hetzelfde nemen.
47 זו מנה גדולהzo mana ĝedolaDit is een grote maaltijd
48 רק מנה קטנהrak mana ketanaSlechts een kleine maaltijd.
49 אני צמחוניanie tsimchonieIk ben een vegetariër.
50 אני בדיאטהanie bedie'etaIk ben op dieet.
51 בתאבוןbete'avonEet smakelijk!
52 לחייםlechajiemProost!

Bij het ontbijt - ba'aroechat haboker - בארוחת הבקר

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 בקר טוב, שבו בבקשהboker tov, sjvoe bevakasjaGoedemorgen, ga zitten a.u.b.
2 הרגישו חפשי לקחתharĝiesjoe chofsjie lakachatWees vrij om te nemen...
3 לחםlechembrood
4 חמאהchem'aboter
5 ביצה קשהbeetsa kasjahardgekookt ei
6 ביצה רכהbeetsa rakazachtgekookt ei
7 ביצה מבולבלתbeetsa mevoebeletroerei
8 לבן / יגורתlaban / jogoertyoghurt
9 רבהribajam
10 גבינהĝvienakaas
11 סלט ירקותsalat jerakotgroente salade
12 סלט פרותsalat perotvruchten salade
13 דבשdvasjhoning
14 טוסטtoasttoast
15 צנימיםtsniniemcrackers
16 נקניקnakniekworst
17 קתלי חזיר עם ביצהkotlee chazier iem beetsaspek en eieren
18 אני מבקש לשתותanie mevakesj lisjtotIk wil graag drinken
19 מיץ תפוזיםmiets tapoeziemjus (sinaasappelsap)
20 מיץ עגבניותmiets aĝvaniejottomatensap
21 מיץ אשכוליותmiets esjkoliejotgrapefruit sap
22 קפהkafeekoffie
23 עם חלב / שמנתiem chalav / sjamenetmet melk / room
24 שחורsjachorzwart
25 נטול קפאיןnetoel cafeïncafeïnevrij
26 תהtheethee
27 עם לימוןiem limonmet citroen
28 קקאוcacaocacao
29 עוד סוכר בבקשהod soekar bevakasjameer suiker a.u.b.
30 מים חמיםmajiem chamiemwarm water

Voorgerechten en hoofdmaaltijd - mana riesjona / mana iekariet - מנה ראשונה / מנה עקרית

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אילו סוגי בשר יש לכםeeloe soeĝee basar jesj lachemWat voor soort vlees hebben jullie
2 בשר בקרbesar bakerrundvlees
3 עוףofkip
4 תרנגול הודוtarneĝol hodoekalkoen
5 עגלeĝelkalfsvlees
6 חזירchaziervarkensvlees
7 כבשkeveslamsvlees
8 טלהtaleeschapenvlees
9 ברוזbarvazeend
10 אוזavazgans
11 ארנבarnavkonijn
12 יונהjonaduif
13 קציצותketsietsotvleesballen
14 אמצהoemtsasteak
15 צליtsaliegeroosterd vlees
16 גולשgoelashgoelash
17 איזה חלק של הבשר זהeze chelek sjel habasar zeWat voor stuk vlees is dit?
18 צלעtselarib
19 חזהchazeborst
20 פילהfileefilet
21 ירך / שוקjerech / sjokbeen
22 לבlevhart
23 כבדkavedlever
24 לשוןlasjontong
25 כליותklajotnier
26 מוחmo'achhersenen
27 מאכלי יםma'achlee jamzee voedsel
28 דג / דגיםdaĝ / daĝiemvis
29 סרטןsartankrab
30 חסילוניםchasieloniemgarnalen
31 צדפותtsdafotmosselen
32 איך אתה אוהב את הבסרech ata ohev et habasarHoe wilt u het vlees hebben?
30 נאnarauw
31 צלוי למחצהtsaloei lemechetsahalf gebakken
32 צלויtsaloeidoorgebakken
33 אפויafoeigebakken
34 מטוגןmetoeĝangefrituurd
35 מאצהme'oetsegestoomd
36 מעשןme'oesjangerookt
37 ממולהmemoelagevuld

Bijgerechten en extra's - tosafot oemenot lewai - תוספות ומנות לואי

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 מרק עוףmerak ofkippensoep
2 ירקותjerakotgroente
3 עגביותaĝvaniottomaten
4 תפוחי אדמהtapoechee adamaaardappels
5 תפוחי אדמה אפוייםtapoechee adama afoejiemgebakken aardappels
6 מחית תפוחי אדמהmechiet tapoechee adamaaardappelpuree
7 ציפסtsjipspatat
8 ארזorezrijst
9 עם שקדיםiem skediemmet amandelen
10 אטריותietrie'jotvermicelli
11 מקרוניmacaronimacaroni
12 פסטהpastapasta
13 פשטידהpasjtidabraadpan
14 ירקות מבשליםjerakot mevoesjaliemgekookte groente
15 שעועית ירוקהsje'oe'iet jeroekagroene bonen
16 ברוקוליbroccolibroccoli
17 גזרĝezerwortels
18 תירסtierasmais
19 סלטsalatsalade
20 סלט ירוקsalat jarokgroene groente salade
21 סלט חסהsalat chasasla salade
22 כרוב כבושkroev cavoesjzuurkool

Nagerechten - mana achrona - מנה אחרונה

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני מזמין לקנוחanie mazmien lekinoe'achIk wil als toetje bestellen
2 פרוסת עוגהproesat oegaeen plak cake
3 עוגת גלידהoeĝat ĝliedaroomijs cake
4 עוגת שוקולד עם קצפתoeĝat sjokolat iem ketsefetChocolade cake met slagroom
5 שטרודל תפוחיםstrudel tapoechiemappel strudel
6 קרואסוןkro'asoncroissant
7 עוגיותoeĝiotkoekjes
8 עוגיות חמאהoeĝiot chem'aboter koekjes
9 עם שקדים ואגוזיםiem skediem we'egoziemmet amandelen en noten
10 גלידהĝliedaijs
11 גלידה בטעם ונילĝlieda beta'am vanilvanille ijsje
12 גלידה בטעם שוקולדĝlieda beta'am sjokoladchocolade ijsje
13 גלידה בטעם תות שדהĝlieda beta'am toet sadeaardbeien ijsje
14 גילהĝielehgelei
15 פודינגpoedingpuding
16 פרות טרייםpeerot tri'iemvers fruit
17 קומפותcompotcompote
18 פלטת גבינותplatat ĝvienotkaas plaat/schaal

Dranken - masjka'ot - משקאות

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 מה תרצו לשתותma tirstoe lisjtotWat willen jullie drinken?
2 מים קריםmajiem kariemkoud water
3 מים מינרלייםmajiem miniraliembronwater
4 משקה מוזגmaskeh moesaĝsoda
5 לימונדהlimonadalimonade
6 מיץ תפוזים / תפוחיםmiets tapoeziem/tapoechiemsinaasappel sap / appelsap
7 אני אשתה בירהanie esjtee bieraIk zal bier drinken.
8 בירה לבנהbiera levanagewoon (wit) bier
9 בירה שחורהbiera sjchoradonker bier
10 בירה מהחביתbiera mehechaviettap bier
11 כוס קטנה / בינונית / גדולהkos ketana, beenoniet, ĝedolaeen klein, middelgroot. groot glas
12 עוד כוס בבקשהod kos bevakasjaNog een glas a.u.b.
13 נקח בקבוק ייןnikach bakboek jajienLaten we nog een fles wijn nemen.
14 יין אדום / לבןjajien adom / lavanrode / witte wijn
15 יין יבש / מתוקjajien javesj / matokdroge, zoete wijn
16 היין הזה הולך טוב עםhajajien haze holech tov iemDeze wijn gaat prima met...
17 זה יין משבחzeh jajien mesjoebachDit is uitstekende wijn.
18 משקה אלכוהולי לא אלכוהוליmisjka alcoholie / lo alcoholiesterke drank / drank zonder alcohol
19 שמפניהsjampanjachampagne
20 ברנדיbrendiebrandy
21 ליקרlikerliquer
22 וודקהvodkawodka
23 ויסקיwiskiewhisky
24 רוםroemrum
25 נא לערבב לי קוקטילna le'arbev lie koktailMaak een cocktail voor me klaar a.u.b.
26 בבקשה לטעוםbevakasja lit'omProef het.
27 תודה טוב מאדtoda, tov me'odDank, erg goed.
28 אני אשתה משהו חםanie esjtee masjehoe chamIk wil iets warms drinken.
29 קפה עם חלב / שמנתkafee iem chalav / sjamenetkoffie met melk / room
30 נטול קפאיןnetoel cafeïnecafeïnevrij
31 תה עם לימוןtee iem limonthee met citroen
32 תה קרtee karijsthee

Ik heb een probleem - jesj lie be'aja - יש לי בעיה

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 המנה הזו קרהha mana hazo karaDeze maaltijd is koud.
2 זו מנה קטנהzo mana ketanaDit is een erg klein portie.
3 זה לא לטעמיze lo leta'amiHet is niet lekker.
4 זה לא טריze lo tarieHet is niet vers.
5 זה לא מה שהזמנתיze lo ma sjehisjmantieDit is niet wat ik besteld heb.
6 אין לי סכיןeen lie sakienIk heb geen mes.
7 הצלחת הזו מלוכלכתhatsalachat hazo meloechlechetHet bord is smerig.
8 זה יותר מדיze joter midaiHet is te...
9 חריף / חמוץcharief / chamoetsscherp / zuur
10 מלוח / מתוקmaloeach / matokzout / zoet
11 הבשר לא עשוי כפי שבקשתיhabasar lo asoej kefie shebikasjtieHet vlees was niet juist bereid zoals ik verzocht.
12 הבשר קשה נא מדי בשביליhabasar kasje / na midaj bisjvielieHet vlees is te taai/rauw voor me.
13 נא לשים עוד קצת על האשna lasjiem od ketsat al ha'esjBraad het nog iets meer a.u.b.
14 התוכל לנגב בבקשה את השולחןhatoechal lenagev bevekasja et hasjoelchan.Kunt u de tafel a.u.b. schoonmaken?
15 מלצר אני מקוה שלא שכחתה אותנוmeltsar, anie mekawe sjelo sjachata otanoeOber, ik hoop niet dat u ons vergeten bent.

Het einde van de maaltijd - sof ha'aroecha - סוף הארוחה

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני רוצה עודanie rotse odIk wil graag wat meer...
2 זה הכל תודהZe hakol, todaDit is alles, bedankt.
3 אני שבעanie saveaIk ben vol.
4 היכן השרותים בבקשהheechan hasjeroetiem bevakasjaWaar is het toilet, a.u.b.?
5 אפשר לקבל מאפרהefsjar lekabbel ma'afera?Kan ik een asbak krijgen?
6 מותר לעשן כאןmoetar le'asjen kahn?Is het mogelijk hier te roken?
7 את החשבון בבקשהet hachesjbon, bevakasjaDe rekening a.u.b.
8 אשלם עבור כולםesjalem avoer koelamIk zal voor iedereen betalen.
9 נשלם בנפרדnesjalem benifradWe betalen apart.
10 אפשר לשלם בכרטיס אשראיefsjar lesjalem bekarties asjrai?Is het mogelijk met creditcard te betalen?
11 לדעתי יש כאן טעותledatie jesj kahn ta'oetIk denk dat er sprake is van een vergissing.
12 כמה גביתם עבור השתיהkama ĝvieteem avoer hastija?Hoeveel kost de drank?
13 לא כולל שרותlo kolel sjeroetservice niet inbegrepen.
14 מגיעה לנו הנחהmaĝie'a lanoe hanachaWe verwachten korting te krijgen.
15 הארוחה היתה טובה מאדha'aroecha haita tova me'odDe maaltijd was erg goed.
16 מאד נהנינו נבוא שובme'od neheneenoe, navo sjoevWe hebben erg genoten. We zullen opnieuw komen.
17 תשר / טיףtesjer / tipfooi

Lichte maaltijden - aroecha kala - ארוחה קלה

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 חטיףchatiefsnack
2 שרות עצמיsjeroet atsmiezelf-service
3 סליחה איפה מתחיל התורsliecha, efo matchiel hatorSorry, waar begint de rij?
4 איפה לוקחים מגשefo lokchiem magasjWaar kan ik een dienblad pakken.
5 תן לי בבקשה את המנה הזוten lie bevakasja et hamana hazoGeef me a.u.b. deze maaltijd.
6 כריך עםkariech iemsandwich met
7 טונהtoenatonijn
8 ביצהbeetsaei
9 גבינהĝvienakaas
10 נקניקnaknieksalami
11 ציפסtsipspatat
12 המבורגרhamboergerhamburger
13 האם זה כשרha'iem ze kasjerIs dit kosher?
14 אנא ארז לי את זהana eroz lie et zePak dit a.u.b. voor me in.

In deze Hebreeuwse les aandacht voor woorden en zinnen die te maken hebben met accommodatie. We kijken naar het hotel, registratie en receptie, een verzoek, telefoon en postkantoor, uitchecken, een appartement zoeken. Van alle Hebreeuwse woorden en zinnen geven we de uitspraak en de vertaling.


In het hotel - beveet hamalon - בבית המלון

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 מלוןmalonhotel
2 מלון דירותmalon dierotappartement hotel
3 מלון דרכיםmalon drachiemmotel
4 חדרchederkamer
5 קבלהkabalareceptie
6 מלון ארבעה כוכביםmalon arba'a kochaviemvier sterren hotel
7 חדר לבודדcheder levodeteenpersoons kamer
8 חדר זוגיcheder zoeĝietweepersoons kamer
9 פנסיון מלאpension maleevolpension
10 חצי פנסיוןchatsie pensionhalf pension
11 מפתחmafteachsleutel
12 מעליתma'alietlift
13 שרות חדריםsjeroet chaderiemroom service
14 כניסהk'niesaingang
15 יציאהjetsie'auitgang
16 יציאת חרוםjetsie'at cheroemnooduitgang
17 מנהלmenahelmanager
18 פקיד הקבלהpekied hakabalareceptionist
19 נער מעליתna'ar ma'alietliftbediende
20 סבלsabalkruier
21 מנקה עוזרתmeneka ozeretkamermeisje
22 מלצר מלצריתmeltzar / meltzarietober / serveerster

Registratie en receptie - harsjama wekabala - הרשמה וקבלה

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 יש לכם מקום פנויjesj lachem makom panoejHeeft u een kamer vrij?
2 שלום שמיsjalom sjmieHallo. Ik ben...
3 יש לי מקום שמור מזמןjesj lie makom shamoer (moezman)Ik heb een reservering.
4 הנה האשורhiene ha'iesjoerHier is mijn bevestiging.
5 בבקשה למלא את הפרטים שבדףbevakasja lemalee et hapratiem shebadafVul a.u.b. het formulier in.
6 כמה זמן תשהו כאןkama z'man tisjhoe kaan?Hoelang blijven jullie hier?
7 ים אחדjom echadéén dag
8 מספר ימיםmisjpar jamiemeen paar dagen
9 לא ידוע עדיןlo jadoea adajinIk weet het nog niet.
10 מה המחיר ללילהma hamchier le lailaWat is de prijs per nacht?
11 לשבועlesjavoeaper week
12 האם המחיר כוללha'iem hamchier kolelIs bij de prijs inbegrepen...
13 ארוחת בוקרaroechat bokerontbijt
14 שרות מסיםsjeroet / misiemservice / belasting
15 פנוי החדר עד שעה שתים אשרה בצהריםpanoei hacheder ad sja'a steim esre betsohara'iemDe kamer moet om 12 uur 's middags verlaten zijn
16 אני מענין בחדר עםanie me'oenjan becheder iem...Ik wil graag een kamer met...
17 מטה בודדתmieta bodedeteenpersoons bed
18 מטה זוגיתmieta zoegieteen tweepersoons bed
19 שרותים פרטייםsjeroetiem pratiejiemeen privé badkamer
20 אמבטיה מקלחתambatja / mieklachatbad / douche
21 מזוג אוירmiezoeĝ avierair conditioner
22 רדיו טלויזיהradio / televisiaradio / televisie
23 מרפסתmierpessetbalkon
24 נוף ושקטnof we sjeketeen uitzicht (met vrede en rust)
25 הפונה לחזית לצת האחוריhaponee lachazeet / latzad ha'achorieaan de voorkant / aan de achterkant
26 האם יש כאןha'iem jesj kaanIs er een...?
27 ברכת שחיהbereechat schiejazwembad
28 חדר בריות כשרchadar brie'oet (kosjer)fitness club
29 מועדון לילהmo'adon lailanachtclub
30 חדר אכלchadar ocheleetzaal
31 מספרהmisparakapperszaak
32 חנות מזכרותchanoet maskarotcadeauwinkel
33 מתי וכלים כאןmatai ochliem kanWanneer eten we hier?
34 באיזו קומה החדרbe'ezo koma hachederOp welke verdieping is de kamer?
35 יש כאן חניה לרכבjesj kan chanieja lerechevIs er hier een garage
36 מה מספר החדרma mispar hacheder?Wat is het kamernummer?
37 אפשר לראות את החדרefsjar lier'ot et hacheder?Is het mogelijk de kamer te zien?
38 זה בסדר אקח את החדרzè beseder ekach et ha chederDat is ok. Ik zal de kamer nemen.
39 לא תודה לא מוצא חן בעיניlo toda, lo motsee chen be'eenaiNee bedankt. Ik vind het niet mooi.
40 מפתח לחדר חמש בבקשהmafte'ach lecheder chamesj bevakasjaGeef me de sleutel voor kamer vijf a.u.b.
41 אפשר לשכר כספתefsjar liskor kasefetKan ik een kluis huren?
42 הנוכל לקבל מטה נוספתhanoechal lekabel mieta nosefetKunnen we een ander bed krijgen?

Ik heb een verzoek - jesj lie bakasja - יש לי בקשה

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 ברצוני להחליף חדרbirtzoni lehachlief chederIk wil graag van kamer veranderen.
2 החדר יותר מדיhacheder joter midaiDe kamer is te...
3 קר חםkar / chamkoud / warm
4 רועשro'esjlawaaierig
5 קטןkatanklein
6 השוךhasjoechdonker
7 האוכל לקבל עודha'oechal lekabel odKan ik nog wat meer hebben
8 סבוןsabonzeep
9 מגבתmagevethanddoek
10 סדיןsadienlakens
11 שמיכהsmiechadekens
12 כרkarkussens
13 מאפרהma'afeeraasbak
14 ניר מכתביםnejar michtaviemschrijfbehoeften
15 מתלים לבגדיםmatliem livgadiemklerenhangers
16 חות ומחטchoet wamachatnaald en draad
17 אני מבקשanie mevakesjIk wil graag...
18 השכמה לשעה שמנה בבוקרhasjkama lasja'a smoneh baboker's ochtends om acht uur wakker gemaakt worden.
19 להזמין שיחת טלפוןlehazmien siechat telefonopbellen.
20 להזמין את הארוחה לחדדריlehazmien et ha'aroecha lechadrieroom service bestellen.
21 התוכלו לתקן בבקשה את הhatoechloe letaken bevakasja et ha...Kunt u de ... repareren a.u.b.
22 מזוג האוירmizoeg ha'avierde airconditioner
23 השרותים סתומיםhasjeroetiem stoemiemde wc is verstopt
24 הברז דולףhaberez dolefde kraan lekt
25 הנורה שרופהhanoera sroefade lamp is stuk
26 הוילון תתקועhavielon takoe'ahet gordijn is stuk
27 המפסק לא עובדhamafseek lo ovedde lichtknop werkt niet

Telefoon en postkantoor - telefon/do'ar - טלפון דאר

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 יש לך שיחת טלפוןjesj lecha (m) / lach (vr) telefonU heeft telefoon
2 התוכל להשיג עבורי את הטלפון הזהhatoechal lehasieĝ avoerie et hatelefon hazeKunt u voor mij dit nummer draaien?
3 כמה עלי לשלם עבור השיחהkama alai leshalem avoer hasiechaHoeveel kost dit gesprek?
4 איפה תבת המכתביםeefo teevat hanichtaviemWaar is de brievenbus?
5 יש לכם בוליםjesj lachem boeliemHebben jullie postzegels
6 היש מכתבים או הוודעות עבוריhajesj michtaviem o hoda'ot avoerieZijn er brieven of berichten voor me?

Uitchecken - azieva - עזיבה

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אנו עוזבים היםanoe ozviem hajomWe vertrekken vandaag
2 אנו עוזבים מסבות לא צפויותanoe ozviem misiebot lo tzfoejotWe moeten onverwachts vertrekken
3 האוכל לקבל בבקשה את החשבוןha'oechal lekabbel bevakasja et hachesjbonMag ik de rekening a.u.b.?
4 האם הכל כלול בחשבוןha'iem hakol kaloel bachesbonIs alles inbegrepen bij de rekening?
5 לדעתי יש כאן טעותledatie jesj kan ta'oetIk geloof dat er hier een fout is
6 אתם מקבלים כרטיסי אשראיatem mekabliem kartiesee asjraiAccepteren jullie credit kaarten?
7 התוכל לדאג שיורידו לי את המזודות בבקשהhatoechal lid'oĝ sje'oriedoe lie et hamizwadot bevakasjaKan iemand mijn koffers naar beneden brengen s.v.p.?
8 התוכל להזמין לי מונית בבקשהhatoechal le hazmien lie moniet bevakasja?Kunt u een taxi voor me bestellen?
9 נהנינו מאד כאןneheeneenoe me'od kaanWe hebben hier erg genoten.
10 להתראות בשנה הבאהlehietra'ot basjana haba'aTot volgend jaar!

Zoeken naar een appartement - chiepoes diera - חפוש דירה

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 שלום האם זה משרד תווךshalom, ha'iem zeh, misjrad tiewoechHallo. Is dit het onroerend goed kantoor?
2 קראתי את המודעה בעתוןkaratie et hamoda'a ba'ietonIk las de advertentie in de krant.
3 ברצוני לקנות לשכר חדרbirtsonie liknot / liskor...chederIk wil graag een kamer kopen / huren.
4 דירהdieraappartement
5 דירה מרהטתdiera merohetetgemeubileerd appartement
6 האם אתה בעל הביתha'iem ata ba'al habajitBent u de huiseigenaar?
7 באיזה קומה הדירהbe'ezo koma hadieraOp welke verdieping is het appartement?
8 אני מחפש דירה בשכר חדשיanie mechapes diera besachar hodsjieIk zoek voor een appartement met maandelijkse huur.
9 האם שכר הדירה כולל מסים ואחזקהha'iem schar hadiera kolel misiem we'achzakaIs de huur inclusief belasting en voorzieningen?
10 כמה שכר הדירה המבקשkama schar hadiera hamevoekasjHoeveel huur vraagt u?
11 זה יקר מאד עבוריzeh jakar me'od avoerieDit is erg duur voor mij.
12 האם יש בדירהha'iem jesj badieraHeeft het appartement...
13 טלפוןtelefontelefoon
14 מטבח משלםmitbach moesjlameen complete keuken
15 ארונותaronotkasten
16 מרפסת גנהmirpeset / ginaveranda / tuin
17 כמה חדרי שנה ישkama chadree sjeena jesjHoeveel slaapkamers zijn er?
18 כמה חדרי שרותים ישkama chadree sjeroetiem jesjHoeveel badkamers zijn er?
19 האמבטיה במצב טובha'ambatja bematsav tovIs het bad in goede staat?
20 אני מחפש דירהanie mechapesj dieraIk zoek een appartement...
21 באזור שקטbe'ezor sjaketin een rustige buurt
22 במרכז העירbemerkaz ha'ierin het stadscentrum
23 ליד תחבורה צבוריתlejad tachboera tsiboerietnaast openbaar vervoer
24 אני מענין לשכר את הדירהanie me'oenjan liskor et hadieraIk wil graag het appartement huren...
25 עם כמה שתפיםiem kama sjoetafiemmet een paar mensen
26 לכמה חדשיםlekama chodasjiemvoor een paar maanden
27 ליותר משנהlejoter misjanavoor meer dan een jaar

In deze Hebreeuwse les aandacht voor woorden en zinnen die te maken hebben met trips en excursies. Aan de orde komen: algemene termen, op de luchthaven, landen op een buitenlands vliegveld, douanebelasting, begeleide trips, ik wil graag weten, toegang tot tentoonstellingen. U vindt hiervan eerst het Hebreeuwse woord of zin, vervolgens de uitspraak en tot slot de vertaling.


Algemene termen - moesaĝiem klali'iem - מוסגים כלליים

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 נמל תעופהnamal te'oefavliegveld
2 נמל של אניותnamal sjel oniejothaven (van schepen)
3 מטוסmatosvliegtuig
4 אניהoniejaschip
5 טיסהtiesavlucht
6 הפלגה / שיטhaflaĝa / sjajietcruise / reis
7 שערsja'arpoort
8 אולם הנוסעים / המתנהoelam hanosiem / hamtanapassagiers terminal / aankomst hal
9 עגלהaĝalakarretje
10 סבלsabalkruier
11 דיל / דילתdajal / dajeletsteward / stewardess
12 שוטרsjoterpolitieagent
13 נחיתהnechietalanding
14 המראהhamra'aopstijgen
15 מזודה / מטען אישיmizwada / mit'an isjiekoffer / bagage
16 דרכון / פספורטdarkon / paspoortpaspoort
17 כרטיסkartiesticket
18 ויזהvisavisa
19 מכסmechesdouanebelasting
20 טובין להצהרהtoevien lehatsharagoederen om aan te geven
21 בדיקה בטחוניתbedieka bietchonieveiligheidsonderzoek

Op de luchthaven - bienmal hate'oeva - בנמל התעופה

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 איפה דלפקי חברתeefo delpeekee chevrat...Waar is de...vliegtuigmaatschappij bureau?
2 אני רשום לטיסה מספר ....לanie rasjoem letiesa mispar....leIk heb een reservering voor vluchtnummer...naar...
3 יש לי מקוםjesj lie makomIs er plaats voor me?
4 כן יש לך מקוםken, jesj lecha makomJa, er is plaats voor je.
5 אתה לא רשוםata lo rasjoemJe staat niet op de lijst.
6 אתה ברזרבה / בהמתנהata bereserva / behamtanaU staat op de reserve lijst.
7 הטיסה מתעכבתhatiesa mietakevetDe vlucht is vertraagd.
8 הטיסה הקדמהhatiesa hoekdemaDe vlucht vertrek vroeg.
9 נא להציג לי בבקשהna lehatsieĝ lie bevekasjaToon me a.u.b. uw...
10 דרכוןdarkonpaspoort
11 ויזהvisavisa
12 תעודת זהותtehoedat zehoetidentiteitskaart
13 אני מבקש מושבanie mevakesj mosjavIk wil graag een zitplaats...
14 באזור הקדמי / האחורי של המטוסbe'ezor hakidmie / ha'achorie sjel hamatosop een plek vooraan / achteraan van het vliegtuig
15 באזר המעשנים / לא מעשניםbe'ezor hame'asjniem / lo me'asjniemop een rookplek / rookvrije plek
16 עם מקום לילד / לתינוקiem makom lejeled / letienokMet een plaats voor een kind / een baby.
17 במחלקה ראשונהbemachlaka risjonain de eerste klas afdeling
18 במחלקת עסקיםbemichleket asakiemin de business class afdeling
19 ליד החלוןlejad hachalonbij het raam
20 לאשר את הטיסהle'asjer et hatiesaDe reservering bevestigen
21 לבטל את הטיסה שליlevatel et hatiesa sjellieMijn reservering afmelden.
22 לשנות את הטיסה שליlisjnot et hatiesa sjellieMijn vlucht wijzigen.
23 נא לגשת לשער מספרna laĝesjet lesja'ar misparA.u.b. bij gate nummer...melden

Landen op een buitenlands vliegveld - nechieta besade zar - נחיתה בשדה זר

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 סליחה איפה אוכל למצאsliecha, efo oechal limtso...?Sorry, waar kan ik vinden...?
2 מודיעין לתיריםmodie'ien letajariemhet toeristen informatie bureau (VVV)?
3 את מפת העירet mapat ha'iereen kaart van de stad.
4 תחנת מוניותtachanat moniejottaxi standplaats
5 אוטובוסautobusbus
6 רכבתrakevettrein
7 תא אכסון אישיta iechsoen iesjiebagagekluis
8 תא טלפוןta telefontelefooncel
9 את מחלקת האבדותet machleket ha'avedotverloren en gevonden voorwerpen
10 חנות ללא מכסchanoet lelo mechesbelastingvrije winkel
11 סבלsabalkruier
12 התוכל לעזור לי בבקשהhatoechal la'azor lie bevakasjaKunt u me niet helpen?
13 המטען שלי לא הגיעhamiet'an sjelie lo higie'aMijn bagage is niet gearriveerd.
14 חסרה לי מזודהchasera lie misadaEen koffer is kwijtgeraakt
15 את לוח הזמניםet loeach hazmaniemhet tijdschema

Douanebelasting - meches - מכס

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 האם יש לך להצהיר על דבר מהha'iem jesj lecha lehatshier al devar maHeeft u iets aan te geven?
2 כן יש לי על מה להצהירkan, jesj lecha al ma lehatshierJa, ik heb iets aan te geven.
3 לא אין לי על מה להצהירlo, een lie al ma lehatshierNee, ik heb niets aan te geven.
4 בבקשה לפתח את התיקbevakasja liftoach et hatiekOpen a.u.b. de tas.
5 תצטרך לשלם מכס על זהtitstarech lesjalem meches al zeU moet hier belasting over betalen.
6 זה יעלה לךze ja'ale lechaDit kost u....
7 זה לשמושי הפרטיze lesjiemoesjie hapratieHet is voor persoonlijk gebruik.
8 זו מתנהzo matanaDit is een geschenk.
9 זה משומשze mesjoemasjDit is gebruikt.

Begeleide trips - sie'oer moedrach - סיור מודרך

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 איפה לשכת המודיעין לתיריםeefo lisjkat hamodie'ien letajariemWaar is het toeristen informatie kantoor?
2 האם יש לכם סיורים מאארגביםha'iem jesj lachem sie'oeriem me'oerĝeniemHeeft u georganiseerde trips?
3 מה הם נושאי הסיורma hem nosee hasie'oerWat is de reisbeschrijving?
4 התוכל להמליץ על סיור מעניןhatoechal lehamliets al sie'oer me'anjenKunt u mij een interessante toer aanbevelen?
5 האם זה מתאים לילדיםha'iem ze matiem lejeladiemIs het geschikt voor kinderen?
6 הסיור מתאים גם לנכים ולקשישיםhasie'oer mat'iem ĝam lenachiem welieksjiesjiemDe toer is geschikt voor gehandicapten en ouderen.
7 הסיור למיטיבי לכתhasjie'oer lemeetievee lechetDe toer is voor de fysiek sterken
8 אני מעונין בסיור העוסק בanie me'oenjan besie'oer ha'osek beIk ben geïnteresseerd in een toer dat zich richt op....
9 אמנותomanoetkunst
10 אתרי דתataree datreligieuze plekken
11 היסטוריהhistoriageschiedenis
12 ארכיאולוגיהarcheologiaarcheologie
13 טבע וחיות ברteva we chajot barnatuur en wilde dieren
14 כמה זמן אורך הסיורkama zman orech hasie'oerHoe lang duurt de rondleiding?
15 כמה שעותkama sja'oteen paar uur
16 חצי יםchatsie jomeen halve dag
17 יום שלםjom sjalemeen hele dag
18 נקודת היציאהnekoedat jetsie'avertrekpunt
19 נקודת האסוףnekoedat ha'iesoefverzamelpunt
20 נאסוף אתכם בבית המלון שלכםne'esof etchem beveet hamalon sjelachemWe zullen jullie op pikken bij jullie hotel.
21 היציאה בשעה שמונה והחזרה בשעה אחת-עשרהhajetsie'a besja'a smone wehachazara besja'a echad-eserHet vertrek is om acht uur en de terugkomst om elf uur.
22 מה מחיר הטיולma mechier hatie'oelWat is de prijs van de trip?
23 האם זה כולל אוחת צהריםha'iem ze colel aroechat tsahorajiemIs lunch bij de prijs inbegrepen?
24 האם המדריך דובר אנגליתha'iem hamadriech dover anĝlietSpreekt de gids Engels?
25 הסיור נערך באוטובוס ממזגhasie'oer ne'ereach ba'otoboes memoezaĝDe groep reist in een bus met airconditioning
26 ברכב פרטיberechev pratiein een personenauto
27 על אופניםal ofanajiemop een fiets
28 ברגלbareĝellopend
29 אני מענין במדריך צמודanie me'oenjan bemadriech tsamoedIk wil graag een persoonlijk gids
30 ממלץ להצטיד בmoemlats lehietstajet beIk beveel aan mee te brengen....
31 כסוי ראש / כובעkisoei rosj / kovaeen hoed
32 בגדים חמיםbeĝadiem chamiemwarme kleren
33 מצלמהmatslemafotocamera
34 מימיהmeemie'aveldfles
35 מפהmapakaart
36 נעלי הליחהna'alee haliechawandelschoenen
37 הטיול היה מהנה מאדhatie'oel haja mehanee me'odDe trip was erg mooi.
38 למדנו הרבהlamadnoe harbeWij leerden veel.
39 תודה לנהג / למדריךtoda lenehaĝ / lemadriechDank aan de chauffeur / de gids

Ik wil graag weten - anie me'oenjan le da'at - אני מענין לדעת

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 מתי זה נבנהmatai ze nivna?Wanneer is dit gebouwd?
2 מי הציר / הפסל / האמןmie hatsajar / hapasal / ha'amanWie is de schilder / beeldhouwer / artiest
3 מאיזו תקופה זהme'ezo tekoefa zeUit welke periode is dit?
4 איפה הוא גרeefo hoe ĝarWaar woont hij?
5 מתי הוא נולד / מתmatai hoe nolad / metWanneer is hij geboeren / overleden?
6 מאיזה שנה הme'ezo sjana ha...Uit welk jaar is...?
7 מה גבה ההר הזהma ĝova hahar hazeHoe hoog is deze berg?
8 מה העמקma ha'omekWat is de diepte?
9 איזה סוג של... זהeeze soeĝ sjel...zehWat voor soort....is dit?
10 חיה / צפורchaja / tsipordier / vogel
11 עץ / פרחets / perachboom / bloem

Toegang tot tentoonstellingen - kniesa la'atariem - כניסה לאתרים

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 איפה קונים כרטיסיםeefo koniem kartiesiemWaar kan men tickets kopen?
2 מה מחיר הכניסה לma mechier hekniesa le....Wat is de toegangsprijs voor...?
3 לילדיםlejeladiemvoor kinderen
4 לקשישיםleksjiesjiemvoor ouderen
5 לקבוצותlekvoetsotvoor groepen
6 אנא הצג לי תעודהana hatseĝ lie te'oedaToon me uw kaart.
7 האם פתוח גם ביום שבתha'iem patoeach ĝam bejom sjabbatIs het ook op Sjabbat open?
8 הכניסה חפשיתhakniesa chofsjietDe toegang is gratis
9 מתי זה נפתח / נסגרmatai ze niftach / nisĝarWanneer is het open / gesloten?
10 שמירת חפציתsjmierat chafsietControle ruimte
11 אסור לצלםasoer letsalemVerboden te fotograferen.
12 נא להשמה להוראות המדריךna lehiesjama lehora'ot hamadriechVolg a.u.b. de instructies van de gids.

In deze Hebreeuwse les aandacht voor transport (תחבורה). We beginnen met de taxi, daarna treinen en bussen, wat zullen we zien op de trip, het weer onderweg, het huren van een auto, liften, de weg vinden, auto onderhoud en problemen. Eerst vindt u de Hebreeuwse woorden en zinnen, daarnaast staat de vertaling en vervolgens de uitspraak.


Taxi - moniet - מונית

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 איפה אכל למצא מוניתefo oechal limtso moniet?Waar kan ik een taxi vinden?
2 אנא הזמן לי מוניתana, hazmen lie monietRoep a.u.b. een taxi voor me op.
3 מה המרחק לma hamerchak leHoe ver is het naar...?
4 כמה זמן תארך הנסיעהkama zman te'erach hanesie'aHoe lang duurt de reis?
5 מה התעריףma ta'ariefWat is de prijs?
6 אני ממהרanie memaherIk heb haast.
7 סע יותר לאט בבקשהsa, joter le'at bevakasjaRij langzamer a.u.b.
8 קח אותי בבקשהkach otie, bevakasjaBreng me a.u.b. naar...
9 לכתבת הזוla ketovet hazonaar dit adres
10 למרכז העירlamerkaz ha'iernaar het stadscentrum
11 לשדה התעופהlesade hate'oefanaar het vliegveld
12 למלון הזהlamalon hazenaar dit hotel
13 סע ישרsa...jasjarga rechtuit
14 ימינה / שמאלהjamiena / sjmolarechtsaf/linksaf
15 עד לפניה הבאהad lapni'ja haba'atot de volgende bocht
16 עצור לי בבקשהatsor lie bevakasjastop...a.u.b.
17 כאןkanhier
18 אחרי הרמזורacharee haramzorna de verkeerslichten
19 אחרי הפינהacharee hapienana de bocht
20 ליד הבת הזהlajad habajiet hazenaast dit huis
21 המתן לי בבבקשהhamten lie bevakasjaWacht a.u.b. op me.
22 כמה עלי לששלםkama alai lesjalemHoeveel moet ik betalen?
23 תודה זה בשבילךtoda, ze bisjvielcha.Dank dit is voor jou.

Treinen en bussen - rakavot we'otoboesiem - רכבות ואוטובוסים

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 היכן תחנת הרכבת בבקשהheechan tachanat harakevet bevakasjaWaar is het spoorwegstation a.u.b.?
2 איפה נמצאeefo nimtsaWaar kan ik....vinden?
3 לוח הזמניםloeach hazmaniemTijdtabel
4 הקופת לכרטיסיםhakoepat hakartiesiemkassa voor kaartjes
5 רציף מספרratsief misparperron nummer
6 לך ישר / ימינה / שמולהlech jasar / jamiena / shmolaGa rechtdoor / rechtsaf / linksaf
7 למעלה / למטהlemala / lematanaar boven / naar beneden
8 לכתבת הזו אפשר להגיע באטובוסleketovet hazo efsjar lehaĝiea ba...autoboesKan ik dit adres per bus bereiken?
9 כרטיס הלוך או הלוך ושובkarties haloch o haloch wasjoevIs dit een kaartje voor een enkele trip of een retourtje?
10 היכן עלי לרדתheechan alai laredet?Waar moet ik uitstappen?
11 אני צריך לanie tsariech leIk moet naar...
12 התחנה הבאהhatachana haba'ahet volgende station
13 מאיזה רציף יוצאת הרכבת לme'eezo ratsief jotse harakevet leVanaf welk perron vertrekt de trein naar...?
14 האם הרכבת עוצרת בha'iem harakevet otseret be...Stop de trein in....
15 מתי נגיע לmatai naĝie'a leWanneer arriveren we in...?
16 מתי יוצא האוטובוסmatai jotse ha'otoboesWanneer vertrekt de bus?
17 הבא / הראשון / האחרוןhaba / harisjon / ha'acharonde volgende / de eerste / de laatste
18 כל כמה זמן יוצה אוטובוס לנמל התעופהkol kama zman totsee otoboes linmal hate'oefa?Hoe vaak gaat de bus naar het vliegveld?
19 יש אוטובוס בשעה שמנהJesj otoboes besja'a smoneEr is een bus om acht uur.
20 הרכבת תאחר ב חמש דקותharakevet te'arech be chamesj dakotDe trein is 5 minuten te laat.
21 האם המקום הזה תפוסha'iem, hamakom haze tafoesIs deze plaats bezet?
22 אני חושב שזה הכסא שליanie chosjev sjeze hakisee sjellieIk denk dat dit mijn plaats is.
23 מעשנים / לא מעשניםme'asjniem / lo me'asjniemroken / niet roken

Wat zullen we zien op de trip - ma nir'e basie'oer - מה נראה בסיור

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אגםaĝammeer
2 אנדרטהandartaherdenkingsbeeld
3 ארמוןarmonpaleis
4 בית כנסתbeet knessetsynagoge
5 בית המשפטbeet hamisjpatrechtbank
6 בית הנבחריםbeet ha nievchariemparlement
7 בית העיריהbeet ha'ierijade gemeente
8 בית קברותbeet kevarotbegraafplaats
9 בית התיאטרוןbeet ha the'atrontheater
10 בניןbinjangebouw
11 גן בוטניĝan botaniebotanische tuin
12 גן חיותĝan chajotdierentuin
13 גן צבוריĝan tsiboerieopenbaar park
14 גן שעשועיםĝan sja'asjoe'iemspeelplaats
15 גשרĝesjerbrug
16 הרharberg
17 העיר העתיקהha'ier ha'atiekade Oude Stad
18 חוף היםchof hajamstrand / zeekust
19 ככרkiekarplein
20 כנסיהkniesie'akerk
21 מגדלmiĝdaltoren
22 מגדלורmiĝdalorlichttoren
23 מוזיאוןmoese'onmuseum
24 מזרקהmizrakafontein
25 מנהרהminharatunnel
26 מנזרminzarklooster
27 מסגדmisĝadmoskee
28 מפל מיםmapal majiemwaterval
29 מפעלmif'alfabriek
30 מצבה / מונומנטmatsva / monoementmonument
31 מרכז העסקיםmerkaz ha'asakiemzakencentrum
32 מרכז הקניותmerkaz haknie'otwinkelcentrum
33 נהרnaharrivier
34 נחלnachalstroompje
35 נמל לאניותnamel le'oniejothaven
36 פסלpesel(stand)beeld, sculptuur
37 ציורtsi'oerschilderij
38 רכבלrakevelkabelwagen
39 קברkevergraf
40 תמונהtmoenabeeld
41 תערוכהta'aroechatentoonstelling
42 תצפיתtatspietobservatiepunt
43 מצוקmatsokklif

Het weer - mezeĝ ha'avier - מזג האויר

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 קיץkajietszomer
2 חורףchorefwinter
3 אביבavievlente
4 סתוstawherfst
5 הים צפוי יום חםhajom tsafoei jon chamHet zal een hete dag worden vandaag.
6 גשוםĝasjoemregenachtig
7 מה התחזית למחרma hatachziet lemacharWat is de wersvoorspelling voor morgen?
8 טמפרטורות נמוכות מהרגילtemperatoerot nemoechot meharaĝielTemperaturen zullen lager dan gewoonlijk zijn.
9 איזה יום מסיםeze jom maksiemWat een mooie dag.
10 כדאי לקחת מטריהkadaj lakachat mitriejaWe moeten een paraplu meenemen.
11 מעיל גשםme'iel ĝesjemregenjas
12 ברקbarakbliksem
13 ירחjare'achmaan
14 כוכבkochavster
15 ענןananwolk
16 ערפלarafelmist
17 ערפיחarpiachsmoĝ
18 סופהsoefastorm
19 קרחkerachijs
20 רעםra'amdonder
21 שלגsjeleĝsneeuw
22 שלכתsjalechetvallende bladeren

Het huren van een auto - haskarat rechev - השכרת רכב

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 ברצוני לשכר רכב לbiertsonie liskor rechev le...Ik wil graag een auto huren voor...
2 זמן בלתי מגבלzman biltie moeĝbaleen onbeperkte tijd
3 סליחה הזמנתי רכבsliecha, hizmantie rechevSorry, ik bestelde....auto
4 קטן / גדולkatan / ĝadolklein / groot
5 אוטומטיotomatieeen automaat
6 עם מזוג אוירiem mizoeĝ aviermet air conditioning
7 שרד / תפנוקיםsrad / tafnoekiemlimousine
8 ברצוני לשכר אופנוע / אופניםbirtsonie lisjkor ofano'a / ofanajiemIk wil graag een motorfiets / fiets huren.
9 מה התעריףma hata'ariefWat is de prijs?
10 ליום / לקילומטרlejom / lekilometerper dag / per kilometer
11 ללא הגבלה קילומטריlelo haĝbala kilometraionbeperkte kilometers
12 רוש פקדון ערבוןdaroesj pikadon / eravonEen borg is vereist.
13 לא כולל בטוחlo kolel bitoeachHet bevat geen verzekering.
14 בטוח צד שלישי בלבדbitoe'ach tsad sjlisjie bilvadalleen persoonlijke schade
15 הנה רשיון הנהיגה שליhinee risjjon hanehieĝa sjellieHier is mijn rijbewijs.
16 ברצוני להחיר את הרכב בbiertsonie lehachazier et harechev be...Ik wil graag de auto retourneren bij..
17 הנה רשימת הסוכניות שלנוhienee resjiemat hasochnoejot sjelanoeHier is de lijst met onze kantoren.
18 נסיעה טובהnesie'a tovaeen goede reis
19 טיול מהנהtie'oel mehaneeGeniet van je reis!

Liften - trempiem - טרמפים

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 סליחה לאן אתה מגיעsliecha, le'an ata maĝie'aSorry, waar ga je naar toe?
2 לאן אתה צריךle'an ata tsariechWaar ga je naar toe?
3 אוכל להגיע אתך עדoechal lehaĝie'a ietcha ad...Kan ik naar...reizen met jou?
4 נא לחגר חגורת בטיחותna lachĝor chagorat bietiechotMaak a.u.b. uw veiligheidsgordel vast.
5 תודה להתראותtoda, lehietra'otDank, tot ziens.

De weg vinden - hietmats'oet badrachiem - התמצאות בדרכים

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 סליחה איך אוכל להגיע לsliecha, ech oechal lehaĝia le...Sorry, Hoe kan ik naar...komen?
2 האם זו הדרך לha'iem zo haderech le....Is dit de weg naar...?
3 מה המרחק לma hamerchak le...Hoe ver is het naar de...?
4 דרך מהירהderech mehierasnelweg
5 רחובrechovstraat
6 שדרהsederalaan
7 צומתtsometknooppunt
8 פנהpienahoek
9 רמזורramzorverkeerslicht
10 איפה אני נמצה על המפהeefo anie nimtsa al ha mappaWaar ben ik op de kaart?
11 איפה הישוב הקרוב ביותרeefo hajisjoev hakarov bejoterWaar is de dichtstbijzijnde stad?
12 אתה בכבון הלא נכוןata bekivoen halo nachonU bent in de verkeerde richting.
13 סע ישר ימינה שמולהsa jasier / jamiena / smolaRijd rechtdoor / rechtsaf / linksaf
14 שוב בחזרה לsjoev bechazara le....Ga terug naar...
15 אני צריך את כביש מספרanie tsariech et kviesj misjparIk kijk naar weg nummer...
16 צפוןtsafonnoord
17 דרוםdaromzuid
18 מערב / מזרחma'arav / mizrachwesten / oosten
19 מה אומר השלט הזהma omer hasjelet haze?Wat zegt dit teken?
20 עצורatsorstop
21 זהירותzehieroetPas op!
22 אין כניסהeen kniesaGeen toegang!
23 אין חניהeen chaniejaNiet parkeren!
24 תן זכות קדימהten zechoet kediemaVoorrang verlenen
25 הולכי רגלholchee reĝelVoetgangers oversteekplaats
26 יציאהjetsie'auitgang
27 דרך חד סטריתderech chad sietrietEén richting verkeer
28 כביש משבשkviesj mesjoebasjweg in slechte staat
29 סכנה / החלקהsachnaka / hachlakagevaarlijk / gladde weg
30 עובדים בכבישovdiem bakviesjwegwerkers
31 איפה יש מגרש חניהeefo jesj miĝrasj chaniejaWaar kan ik een parkeerplaats vinden?
32 המגרש פנוי / מלאhamiĝrasj panoei / maleeDe parkeerplaats is leeg / vol.
33 מותר לחנות כאןmoetar lechanot kaanKan ik hier parkeren?
34 תעריף לחניהta'arief lechaniejaparkeertarief
35 למה קבלתי דוח תנועהlama kibaltie doe'ach tnoe'aWaarom heb ik een bekeuring ontvangen?
36 גררו לך את הרכבĝaroe lecha et harechevUw auto werd weggesleept.

Auto onderhoud en problemen - tapoel oetekalot berechev - טפול ותקלות ברכב

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 הרכב התקלקלharechev hitkalkelDe auto is kapot.
2 התוכל לעזור ליhatoechal la'azor lieKunt u me helpen?
3 יש לי תקרjesj lie tekkerIk heb een lekke band.
4 נגמר לי הדלקniĝmar lie hadelekIk heb geen benzine meer.
5 הרכב לא מניעharechev lo menie'aDe auto start niet.
6 איפה יש תחנת דלקeefo jesj tachanat delekWaar kan ik een benzine station vinden?
7 מוסךmoesachgarage
8 מכונאיmechonajmechanisch
9 אני חושב שהבעיה בanie chosjev sjehabaja be....Ik denk dat het probleem is met...
10 מצברmatsberbatterij
11 דלתdeletdeur
12 גלגלĝalĝalband
13 מערכת הבלמיםma'arechet ha blamiemremmen
14 מערכת החשמלma'arechet hachasjmalelektrisch systeem
15 מערכת הקרורma'arechet hakeroer / radiatorradiator
16 מערכת השמןma'arechet hasjemenoliesysteem
17 בבקשהbevakasjaa.u.b.
18 למלא עד הסוףlemalee ad hasofVul het vol.
19 למלא רק עשר ליטרlemalee rak eser lieterGeef me 10 liter.
20 לבדוק שמןlievdok sjemenControleer de olie.

In deze Hebreeuwse les aandacht voor plezier en vrije tijd (בלויים ופנאי). We nemen de lezer mee naar het theater en de bioscoop en kijken naar woorden en zinnen die betrekking hebben op sport. U vindt eerst de Hebreeuwse tekst, dan de uitspraak en tot slot de vertaling.


Theater en bioscoop - tee'atron wekolno'a - תיאטרון וקולנוע

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אולי נצא הערבoelai netsee ha'erevLaten we vanavond gaan....?
2 לאופרהla'operanaar de opera
3 למופה / להצגהlemofa / lahatsaĝanaar de show / naar het toneelstuk
4 לקולנועlakolno'anaar de bioscoop
5 לראות סרטlar'ot sereteen film zien
6 למועדון לילהlemo'adon lailanaar een nachtclub
7 לרקודlirkotom te dansen
8 למסיבה / לשירlemesieba / lasjiernaar een feest / om te zingen
9 לבית קפהleveet cafeenaar een café
10 לשוחחlesocheachom te praten
11 לקרקסlekarkasnaar het circus
12 לטיול ליליletie'oel leilievoor een avondwandeling
13 יש לכם כרטיסים להערבjesj lachem kartiesiem leha'erevHeeft u kaartjes voor vanavond?
14 למחר בערבlemachar ba'erevvoor morgenavond
15 מצטערים כל הכרטיסים אזלוmitsta'ariem, kol hakartiesiem azloeSorry alle kaarten zij uitverkocht.
16 באמצע האולםbe'emtsa ha'oelamIn het midden van de zaal
17 בשורות הראשונותbasjoerot harisjonotOp de eerste rijen.
18 ביציעbajatsie'aop het balkon
19 על הבמהal habamaop het podium
20 מה מחיר הכרטיסma mechier hakartiesWat is de prijs van een ticket?
21 ברצוני להזמין שני כרטיסיםbiertsoni lehazmien snee kartiesiemIk wil graag twee kaarten bestellen.
22 מתי ההצגה מתחילה / נגמרתmatai hahatsaĝa matchiela / niĝmeretWanneer begint / eindigt de voorstelling?
23 האם יש תרגוםha'iem jesj tarĝoem?Is er een vertaling?
24 אפשר לראות את הכרטיס שלךefsjar lier'ot et hakarties sjelcha?Kan ik je ticket zien?
25 כאן המקום שלךkan hamakom sjelchaHier is je plaats.
26 הפסקהhafsakapauze
27 סליחה אתה מסתיר ליsliecha ata mastier liePardon, u blokkeert mijn uitzicht.
28 נחליף כסאותnachalief kis'otLaten we van plaats verwisselen.
29 האם אתה רואה עכשוha'iem ata ro'e achsjav?Kunt u het nu zien?
30 מי הוא הראשיmie hoe har'asjie?Wie heeft de hoofdrol?
31 השחקןhasachkande acteur
32 הבמאיhabamaide directeur
33 הזמרhazamarde zanger
34 הרקדןharakdande danser
35 זו הצגה מצוינתzo hatsaĝa metsoejenetDeze show is uitstekend!
36 איזה סרט משעמםeze seret mesjamemWat een saaie film!

Sport - sport - ספורט

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 בואו נלךbo'oe nelechLaten we gaan.
2 למשחק כדורגלlemischak cadoerreĝelnaar een voetbalwedstrijd
3 למשחק כדורסלlemischak cadoersalnaar een basketbalwedstrijd
4 למשחק טניסlemischak tennisnaar een tenniswedstrijd
5 למרוץ מכוניותlemeroets mechoniotnaar een autorace
6 לשחות ביםlisjchot bajamzwemmen in de zee
7 לרכוב על סוסיםlirkov al soesiempaardrijden
8 לדוגladoeĝvissen
9 לשחק גולףlesachek ĝolfgolven
10 לתחרות אגרוףletacharoet iegroefnaar een bokswedstrijd
11 להחליק על הקרחlehachaliek al ha kerachschaatsen
12 לצלולlitsloldiepzeeduiken
13 לגלוש במיםliglosh bamajiemwaterskiën
14 איזו קבוצה בחולצות הכהות / הבהירותeeze kvoetsa bachoeltsot hakeehot / habehierot?Welk team is in de donkere / lichte shirts?
15 מתי מתחיל המשחקmatai matchiel hamisjchak?Wanneer begint de wedstrijd?
16 כמה עולה לשכור את הציודkama olee lisjkor et hatsi'oed?Hoeveel kost de huur van de uitrusting?
17 ליום / לשעה / לסבובlejom / lesja'a / lesivoevper dag / per uur / per keer
18 מי נצחmie nitsach?Wie won?
19 מי נפסידmie niefsied?Wie verloor?
20 איזה נצחוןeeze nietsachon!Wat een overwinning!
21 אוהדיםohadiemfans
22 שחקןsachakanspeler
23 שופטsjofetscheidsrechter
24 מצילmatsielbadmeester
25 הרחצה אסורהharachtsa asoera!Zwemmen verboden!
26 מזלmazalgeluk
27 מאשרme'oesjargelukkig

Hebreeuwse telwoorden en rangtelwoorden. De (rang)telwoorden 1 tot en met 10 hebben een mannelijke en vrouwelijke vorm. Vanaf 20 tot en met 90 wordt het achtervoegsel -iem toegevoegd. Het systeem van de Hebreeuwse cijfers is een quasi-decimaal alfabetisch getalsysteem dat de letters van het Hebreeuws alfabet gebruikt.


Hebreeuwse cijfers

LetterNaamLetterNaamLetterNaamLetterNaam
א 1Alef7 זZajin40 מMem100 קKof
ב 2Bet8 חChet50 נNoenר 200Resj
ג 3Gimel9 טTetס 60Samechש 300Sjin / Sin
4 דDalet10 יJodע 70Ajin400 תTav
5 הHeeכ 20Kafפ 80Peeך 500Kaf sofiet
6 וVavל 30Lamed90 צTsadeם 600Mem sofiet
700 ןNoen sofiet
800 ףPe sofiet
900 ץTsade sofiet

Mannelijk 0 tot en met 10

HebreeuwsUitspraakVertaling
אֶפֶסefesnul
אֶחַדechadéén
שְׁנַיִםshnayimtwee
שְׁלוֹשָׁהshloshadrie
אַרְבָּעָהarba'avier
חֲמִשָׁהchamishavijf
שִׁשָּׁהshishazes
שִׁבְעַהshiv'azeven
שְׁמוֹנָהshmonaacht
תִּשְׁעָהtish'anegen
עֲשָׂרָה'assaratien

Vrouwelijk 0 tot en met 10

HebreeuwsUitspraakVertaling
אֶפֶסefesnul
אַחַתachatéén
שְׁתַּיִםshtayimtwee
שָׁלוֹשׁshaloshdrie
אַרְבַּעarbavier
חָמֵשׁchameshvijf
שֵׁשׁsheshzes
שֶׁבַעshevazeven
שְׁמוֹנֶהshmoneacht
תֵּשַׁעteshanegen
עֶשֶׂרesertien

Tientallen

HebreeuwsUitspraakVertaling
עֶשְׂרִיםesriemtwintig
שְׁלוֹשִׁיםshloshiemdertig
שְׁלוֹשִׁיםarba'iemveertig
חֲמִשִּׁיםchamishiemvijftig
שִׁשִּׁיםshieshiemzestig
שִׁבְעִיםshiev'iemzeventig
שְׁמוֹנִיםshmoniemtachtig
תִּשְׁעִיםtishiemnegentig
מֵאָהme'ahonderd

Honderdtallen

HebreeuwsUitspraakVertaling
מָאתַיִםmatayimtweehonderd
שְׁלוֹשׁ מֵאוֹתshlosh me'otdriehonderd
אַרְבַּע מֵאוֹתarba' me'otvierhonderd
חֲמֵשׁ מֵאוֹתchamesh me'otvijfhonderd
שֵׁשׁ מֵאוֹתshesh me'otzeshonderd
שְׁבַע מֵאוֹתshva me'otzevenhonderd
שְׁמוֹנֶה מֵאוֹתshemone me'otachthonderd
תְּשַׁע מֵאוֹתtsha me'otnegenhonderd
אלףelefduizend

Rangtelwoorden 1 tot en met 10 mannelijk

HebreeuwsUitspraakVertaling
רִאשׁוֹן‏rishoneerste
שֵׁנִיshenitweede
שְׁלִישִׁי‏shlishiderde
רְבִיעִי‏revi'ivierde
חֲמִישִׁי‏chamishivijfde
שִׁשִּׁי‏shishizesde
שְׁבִיעִי‏shvi'izevende
שְׁמִינִיshminiachtste
תְּשִׁיעִי‏tshi'ienegende
עֲשִׂירִי‏asierietiende

Rangtelwoorden 1 tot en met 10 vrouwelijk

HebreeuwsUitspraakVertaling
רִאשׁוֹנָהrishonaeerste
שְׁנִיָהshniyatweede
שְׁלִישִׁיתshlishietderde
רְבִיעִית‏revi'ietvierde
חֲמִישִׁיתchamishietvijfde
שִׁשִּׁית‏shishietzesde
שְׁבִיעִיתshvi'ietzevende
שְׁמִינִיתshmin'ietachtste
תְּשִׁיעִיתtshi'ietnegende
עֲשִׂירִיתasieriettiende

De Joodse feestdagen en treurdagen kennen veel woorden en termen in het Hebreeuws. De Joodse feestdagen en treurdagen zijn: Pesach, de Omertijd, Sjavoe'ot, Rosj Hasjana, Jom Kippoer, Soekot en Simchat Tora, Chanoeka, Toe Bisjwat, Poeriem en Treurdagen. Deze woorden zijn afkomstig van het boek 'Van Jom tot Jom' van het NIK.


Pesach

Pesach (Joodse Paasfeest) viert de bevrijding van de Joden uit Egypte en daarmee de geboorte van het Joodse volk. Het is daarnaast het lentefeest, wanneer de natuur na de winter tot leven komt.

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
damדםbloed
tsefardeaצפרדעkikkers
kiniemכניםongedierte
arovערובwilde dieren
dèverדברveepest
sjechienשחיןhuiduitslag
baradברדhagel
arbèארבהsprinkhanen
chosjechחשךduisternis
makat bechorotמכת בכורותsterfte onder eerstgeborene
lesjana haba'a biroesjalajiemלשנה הבאה בירושליםVolgend jaar in Jeruzalem
afikomanאפיקומןverstopte en teruggevonden stuk matse
chameetsחמצmet gist bereid
hagadaהגדהboekje met teksten van de seideravond
marorמרורbitter kruid
matseמצהongezuurd brood
leel haseiderליל הסדרseideravond
tefilat talצפלת טלgebed om dauw en zegen voor het land
pesachפסחJoodse Paasfeest
chag hamatsotחג המצותmatsefeest

De Omertijd

De plicht van de Omer-telling is één van de meest vreemde voorschriften in de Tora. We moeten de 49 dagen tellen tussen Pesach en Sjavoeot, ondanks dat het aantal dagen er tussen nooit wijzigt. Het gaat om het proces zelf.

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
sefirat ha'omerספירת הומרde omertelling
medinat Jisraeelמדינת יסראלde staat Israël
Jom Hashoaיום השואהHolocaustdag
Jom hazikaronיום הזכרוןHerdenkingsdag
Lag Ba'Omerלג בעומר33ste dag van de Omer
Jom Jeroesjalajiemיום ירושליםJeruzalem Dag

Sjavoe'ot

Sjawoeot of Wekenfeest is een feest dat Joden vieren te herdenking aan de schenking van de Tora op de Berg Sinaï. Tevens is het een landbouwfeest in Israël waarbij het begin van de zomeroogst wordt gevierd. Het feest wordt ook wel Chag Habikkoeriem, het feest van het Offer van de Eerstelingen, genoemd.

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
asèret hadibrotאשרת הדברותTien Geboden
atsèretעצרתafsluiting, naam van Sjavoe'ot
bikoeriemבכוריםeerstelingen, eerste vruchten
chag hakatsienחג הקציןoogstfeest, naam van Sjavoe'ot
na'ase wenisjmaנעשה ונשמעwe zullen doen en later proberen te begrijpen
Har Sinajהר סיניde berg Sinaï waar God de Tora heeft gegeven
zeman matan Toratenoeזמן מתן תורתנוgeven van onze Tora, naam voor Sjavoe'ot

Rosh Hasjana

Rosh Hasjana (hoofd van het jaar) is het Joodse Nieuwjaarsfeest. Op deze dag wordt de verjaardag van de schepping van Adam en Eva en hun eerste handelingen in de richting van de rol van de mensheid in Gods wereld gevierd.

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
asèret jemee tesjoevaעשרת ימי תשובהTien dagen van inkeer tussen Rsoh Hasjana en Jom Kippoer
avinoe malkenoeאבינו מלכנוonze Vader, onze Koning
ba'al tokeaבעל תוקעdegene die op de sjofar blaast
jom hadienיום הדיןdag van de rechtspraak
jom hazikaronיום הזכרוןdag van de herinnering
jom teroeaיום תרועהdag van bazuingeschal
lesjana tova tikateevoeלשנה טובה תכתבוmoge je ingeschreven worden voor een goed jaar
selichotסליחותsmeekgebeden
sjofarשופרuitgeholde hoorn van een dier waarop geblazen wordt

Jom Kippoer

Jom Kippoer is de Grote Verzoendag. Dit is de heiligste dag van het Joodse kalenderjaar. Op deze dag staan Joden het dichtst bij God en zuiveren ze hun zielen. Kenmerkend voor Jom Kippoer is o.a. dat 24 uur gevast wordt.

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
ma'arievמעריבavondgebed
sjacharietשחריתochtendgebed
moesafמוסףtoegevoegd gebed
minchaמנחהmiddaggebed
ne'ilaנעילהslotgebed
aanbijten het vasten breken na Jom Kippoer
asjamnoeאשמנוwij hebben gezondigd
avinoe malkeenoeאבינו מלכנוonze Vader, onze Koning
kol nidreeכל נדריalle geloften
widoejוידויschuldbelijdenis

Soekot en Simchat Tora

Dit verwijst naar de 40 jaren die het Joodse volk door de woestijn trok. Ze werden door God beschermd tegen gevaren en ongemakken. Door zeven dagen en nachten in de Soeka te verblijven herbevestigen de Joden hun vertrouwen in God.

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
soekaסוכהhut
loelavלולבpalmtak
hadasiemהדסיםmirtetakjes
aravotערבותbeekwilgtakjes
etrogאתרוגeen bijzonder citrusvrucht
chag hasoekotחג הסוכותloofhuttenfeest
chag ha'asiefחג האסיףinzamelingsfeest
zeman simchateenoeזמן שמחתנוvreugdefeest
chagחגhet feest
chatan Bereesjietחתן בראשיתdegene die opgeroepen wordt voor het begin van het lezen van de Tora en er zelf drie pesoekiem van lajent
chatan Toraחתן תורהdegene die opgeroepen wordt voor het lezen van het laatste stukje van de Tora en er zelf drie pesoekiem van lajent
hakafaהקפהrondgang in sjoel met de loelav
hosjana rabaהושענה רבהlaatste dag chol hamo'ed met zeven rondgangen met de loelav rond de bima
loelavלולבbundel van drie soorten takken een een etrogvrucht
SoekotסוכותLoofhuttenfeest
Zeman Simchatenoeזמן שמחתנוVreugde feest

Chanoeka

Tijdens Chanoeka vieren de Joden de herinwijding van de Tempel door de Maccabeeën. De Tempel was ontwijd door de Grieken. Acht dagen lang wordt elke dag een kaarsje van de menora aangestoken om het wonder van Chanoeka te herinneren.

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
Chanoekiaחנוכיהkandelaar voor Chanoeka
soefganiotסופגניותsoorten oliebollen gevuld met jam of pudding
dreidel/sevivonסביבוןtolletje met aan vier zijden Hebreeuwse letters
menoraמנורהmenora
sjammasjשמשhulpje, het licht waarmee we de andere lichtjes aansteken

Toe Bisjwat

Toe Bisjwat ishet Nieuwjaar voor de bomen dat op de 15de Sjewat wordt gevierd. In dit seizoen ontwaken de vroegst bloeiende bomen in het Land Israël uit hun winterslaap en begint een nieuw fruitdragende cyclus.

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
Toe Bisjwatטו בסבתBoomfeestdag, 15de van de maand Sjewat
rosj hasjana la'ilanotראש השנה לאילנותNieuwjaar van de bomen
teroemaתרומהeen vijftigste deel
ma'aseerמעשרeen tiende deel
sjivat haminiemשבעת המיניםde zeven landbouwproducten: tarwe, gerst, druiven, vijgen, granaatappels, olijven, (dadel) honing (Deut. 8:8)
tsedakaצדקהrechtvaardigheid

Poeriem

Het Joodse Poeriem feest herdenkt de bevrijding van de Joden in Perzië uit de handen van de antisemiet Haman in het midden van de 4de eeuw vóór het begin van de gewone jaartelling (356). Haman, de vizier van de koning, was van plan alle Joden te vernietigen. De gebeurtenis wordt beschreven in het Bijbelboek Esther.

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
Poeriem sameachפורים סמחVrolijk Poeriem
matanot la'evjoniemמתנות לאביוניםeen bijdrage voor de armen
megilat Estherמגלת אסתרde perkamenten rol van Esther
misjloach manot (sjlachmones)משלוח מנותpakketje eten en drinken dat je met Poeriem bij vriendenen familie brengt
se'oedat mitswaסעודת מצוהfeestelijke maaltijd
ta'aniet Estherתענית אסתרde vastendag van Esther voorafgaande aan Poeriem

Treurdagen

De Joodse treurdagen zijn: 10de Tevet, en de drie weken: 17 tammoez en 9 aaw.

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
eechaאיכהKlaagliederen
kinotקינותtreurliederen
sjabbat chazonשבת חזוןsjabbat voor Tisja Be'Av
sjabbat nachamoeשבת נחמו'troostsjabbat' na Tisja Be'Av
Tisja Be'Avתשעה באבnegende van de maand Av waarop de Tempel verwoest werd

In het dagelijks leven van de Joden worden heel wat Hebreeuwse termen gebruikt. Aan de hand van het boek 'Van Jom tot Jom' van het NIK willen we een aantal Hebreeuwse woorden en termen behandelen die voorkomen bij verschillende aangelegenheden, zoals: Joods zijn, bijzondere momenten, een bezoek aan sjoel, gebed (tefila), voorlezen uit de Tora, de Joodse kalender en Shabbat.


Joods zijn

De eerste Jood was Abraham. Abraham introduceerde het geloof in Eén God. Hij kreeg volgelingen die Joden genoemd werden. Formeel is het Joodse volk ontstaan bij de openbaring van de Tora op de berg Sinaï. Iedereen die een Joodse moeder heeft of tot het Jodendom is toegetreden is Joods. De rol van de Joden in de wereld is het getuigen van het bestaan van Eén God (er bestaat niets anders dan God; de Schepping is een product van Gods 'Geest') en het naleven van de Tora.

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
asèret hadribotעשרת הדרותTien Geboden
Har Sinajהר סיניde Berg Sinaï
mitswaמצוהvoorschrift uit de Tora
na'ase wenisjmaנעשה ונשמהwe doen en proberen het later te begrijpen
sefer Toraספר תורהTora rol

Bijzondere momenten

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
bar mitswaבר מצוהreligieus meerderjarig (jongen 13 jaar)
bat mitswaבת מצוהreligieus meerderjarig (meisje 12 jaar)
briet milaברית מילהbesnijdenis
chatoenaחתונהbruiloft
choepaחופהhuwelijksbaldakijn
jizkorיזכרgebed ter herdenking van een overledene
kaddiesjקדישgebed over grootheid van God
ketoebaכתובהhuwelijkscontract
lewajaלויהbegrafenis
moheelמוהלdegene die besnijdt

Sjoel

Synagoge is de Griekse naam voor Beth HaKnesset, de Hebreeuwse naam voor het huis van samenkomst. Joden komen in de synagoge samen om de godsdienst te belijden en om te leren. Omdat lernen een belangrijke plaats inneemt binnen het Joodse geloof wordt voor de synagoge ook wel het Jiddisch sjoel (school) gehanteerd. Zo wordt vaak de uitdrukking 'naar de sjoel gaan' gebruikt. De plek waar Joden leren wordt beth hamidrash (leerzaal) genoemd. Synagoge wordt ook wel beth tefilla (huis van gebed) genoemd.

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
aron hakodesjארון הקודשheilige ark
ba'al koreeבעל קוראdegene die uit de Tora lajent
beet knessetבית כנסתsjoel
chazanחזןvoorzanger
davvenen bidden
minjanמניןtien man noodzakelijk voor een dienst
sidoerסדורgebedenboek

Gebed - tefila

We bidden voor ons lichaam dat voeding, gezondheid, veiligheid en comfort nodig heeft. We bidden om te erkennen dat we afhankelijk zijn van onze Bron. We spreken onze waardering en onze dankbaarheid uit aan de Bron die ons voorziet in alle behoeften, vreugden en prestaties van het leven.

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
ma'arievמעריבavondgebed
minchaמנחהmiddaggebed
parnasaפרנסהinkomen
sjacharietשחריתochtendgebed
sjema jisraeelשמע"Hoor Israël"
sjemonee esreeשמונה עשרהachttiengebed
tefilaתפלהhet gebed

Tora

Tora in engere zin zijn de eerste Vijf Boeken van Mozes. Maar in brede zin is het de hele Hebreeuwse Bijbel en de Mondelinge Tora.

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
brachaברכהzegenspreuk
jom tovיום טובfeestdag
koheenכהןpriester
parasjaפרשהdeel van de sidra
sidraסדרהToragedeelte van de week

Joodse kalender

De Joodse kalender is gebaseerd op de maancyclus. Het instellen van de Joodse kalender is het eerste gebod dat God aan de Joden gaf.

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
birkat halevanaברכת הלבהzegenspreuk voor de nieuwe maan
loeachלוחJoodse kalender
nasieנשיאvorst, leider van het sanhedrin
rosj chodesjראש חודשbegin van de nieuwe Joodse maand
sanhedrienסנהדריןhet Joodse gerechtshof in Jeruzalem

Shabbat

De Sjabbat is de heilige Joodse rustdag. Met de Sjabbat wordt herdacht dat God 'rustte' na zes scheppingsdagen. De Sjabbat laat ons zien hoe de wereld er uit zal zien zodra de Masjiach komt. In die tijd zal het in de wereld voor eeuwig Sjabbat zijn.

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
havdalaהבדלהceremonie waarmee we shabbat besluiten
kidoesjקידושbracha over de wijn op bijzondere momenetn
melachaמלאכהwerk dat we niet mogen doen op sjabbat
moutsie makenהמוציde bracha over het brood zeggen
mesjama jeteraנשמה יתרהde extra ziel die we krijgen tijdens de sjabbat
se'oeda sjelisjietסעודה שלישיתde derde maaltijd op sjabbat
zemirotזמירותliederen voor aan de sjabbattafel

Sjema

In Deuteronomium 6:4-9 staat het Shema. Hierin wordt de eenheid en uniciteit van God uitgedrukt en bevestigd. Het Shema wordt twee maal per dag gereciteerd. Ook voor het sterven gaan reciteren Joden het Shema.

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
Sjema Jisraeel Adonai Elohenoe Adonaj Echadשמע ישראל אלהינו אחדHoor Israël, de Eeuwige is onze God, Hij is de enige God.
bnee Jisraeelבני ישראלde zonen van Israël
eedעדgetuige
hidoer mitswaהדור מצוהeen mitswa zo mooi mogelijk vervullen
mezoezaמזוזהkokertje met tekst Sjema
paskenen op rabbinaal niveau een beslissing nemen
psakפסקrabbinaal verbod
sjema Jisraeelשמע ישראלHoor Israël

Talliet en tsietsiet

Dit is het gebedsmantel waar draden (franjes) aanhangen aan de vier hoeken van de mantel. De Joodse mannen dragen deze tijdens het gebed samen met de gebedsriemen. De tsietsiet herinnert Joden eraan zich niet van God af te wenden.

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
kadosjקדושheilig
tallietטליתgebedskleed
talliet katan, arba kanfotטלית קטן, ארבע כנפותklein gebedskleed voor onder de kleding
tsietsietציציתgeknoopte draden aan de vier hoeken van een talliet

Tefillien

De tefillien zijn gebedsriemen die Joodse mannen tijdens het bidden gebruiken.

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
kesjerקשרknoop
otאותspeciaal teken
sjemaשמע"Hoor Israël"
tefillienתפליןgebedsriemen
tefillien sjel jadתפלין של ידgebedsriem voor de arm
tefillien sjel rosjתפלין של ראשgebedsriem voor het hoofd

Mezoeza

Dit is een teken dat aan de deurpost van een huis of poort wordt gehecht. In het kokertje zit een rolletje perkament met de tekst van het Shema en de tekst van Deuteronomium 11:13-20.

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
mezoezaמזוזהkokertje met tekst uit het sjema aan de deurpost van een Joods huis
sjaddajשדיAlmachtige, één van de namen van God

Kasjroet

Kasjroet is een Goddelijk gebod waarbij bepaald wordt wat Joden wel (kosher) of niet (niet-kosher) mogen eten.

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
hechsjerהכשרcertificaat van het rabbinaat voor winkels en restaurants waar kosher eten wordt verkocht
kasjeren (opnieuw) kosjer maken van bestek of pannen door kokend water of afbranden
kasjroetכשרותwetten die bepalen wat Joden wel en niet mogen eten
parve (minnisj)פרוהgeen melkkost en geen vleeskost, zoals eieren, groente, fruit, noten, vis
sjechitaשחיטהvoorgeschreven manier van slachten
sjocheetשוחתiemand die kosher slacht
touwelen nieuw servies, bestek of pannen onderdompelen in een mikve of rivier voordat je ze in gebruik neemt

Birkat Hamazon

Dit is het dankgebed na de maaltijd.

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
bensjen birkat hamazon zeggen of zingen
birkat hamazonברכת המזוןdankgebed na de maaltijd
mezoeman bensjen inleiding tot birkat hamazon
harachamanהרחמןde Barmhartige, begin van een stuk aan het eind van het birkat hamazon
nabracha kortere dankgebed na een maaltijd zonder brood
sjier hama'alotשיר המעלותpsalm die vooraf gaat aan birkat hamazon op sjabbat en feestdagen
tsom Gedaljaצום גדליהvastendag na Rosj Hasjana

Woordenlijst

Letter A

Hebreeuws fonetischHebreeuwsNederlands
lehamliets alלהמליץ עלaanbevelen
legabeed beלכבד בaanbieden
niesrafנשרףaangebrand
na'iemנעיםaangenaam
bedo'ar rasjoemבדואר רשוםaangetekend
lehatshierלהצהירaangeven (bij de douane)
lehagiejaלהגיעaankomen
tekiefa al reka mienieתקיפה על רקע מיניaanranding
te-oenat dragiemתאונת דרכיםaanrijding
matsietמציתaansteker
nogeeagנוכחaanwezig
leharotלהראותaanwijzen
tapoewag adamaתפוח-אדמהaardappel
toet-sadeתות-שדהaardbei
adamaאדמהaarde (grond)
klee geresכלי-חרסaardewerk
negmadנחמדaardig
mispar telefonמשפר טלפוןabonneenummer
miesjmiesjמישמישabrikoos
matsbeerמצברaccu
mee'agoreeמאחוריachter
mee'agorמאחורachterin
sjeem miesjpagaשם משפחהachternaam
liensoa le-agorלנסוע לאחורachteruitrijden
tsefaצפעadder
variedורידader
ktovetכתובתadres
eetsaעצהadvies
oreeg dienעורך-דיןadvocaat
maglakaמחלקהafdeling
temoenaתמונהafdruk (foto)
he-teekהעתקafdruk (kopie)
lehadpiesלהדפיסafdrukken (foto)
saĝoerסגורafgesloten (rijweg)
lesjaleemלשלםafrekenen
preidaפרידהafscheid
hafrasjaהפרשהafscheiding
ajomאיוםafschuwelijk
torתורafspraak (bij arts)
lehazmien torלהזמין תורafspraak maken
peĝiesjaפגישהafspraakje
liekboaלקבועafspreken
mergakמרחקafstand
meeĝieloewagמי גילוחafter shave
sjoterשוטרagent
eedsאיידסaids
miezoeĝ avierמיזוג אווירairconditioning
besederבסדרakkoord
az-akaאזעקהalarm
mispar geeroemמספר חירוםalarmnummer
alcoholאלכוהולalcohol
sjneenoeשנינוallebei (wij)
sjneechemשניכםallebei (jullie)
sjneehemשניהםallebei (zij)
levadלבדalleen
alerĝieארלרגיallergisch
hakolהכלalles
bevakasjaבבקשהalstublieft (antwoord)
bevakasjaבבקשהalstublieft (vragend)
tamiedתמידaltijd
sjaĝrieroetשגרירותambassade
amboelansאמבולנסambulance
ananasאננסananas
ageerאחרandere
levateelלבטלannuleren
ĝloejahגלויהansichtkaart
ansjovie/afjanאנשובי/עפייןansjovis
antiebjotiekaאנטיביוטיקהantibiotica
atiekעתיקantiek (bn)
atiekotעתיקותantiek (zn)
gomer neĝed hakpa-aחומר נגד הגפאהantivries
tsjoevaתשובהantwoord
pie hataba-atפי הטבעתanus
bet mierkagatבית-מרקחתapotheek
dieraדירהappartement
tapoewagתפוחappel
resek tapoegiemרסק תפוחיםappelmoes
miets tapoegiemמיץ תפוחיםappelsap
oeĝat tapoegiemעוגת תפוחיםappeltaart
aprielאפרילapril
adriegaloetאדריכלותarchitectuur
zroaזרועarm
tsamiedצמידarmband
prietפריטartikel
rofeeרופאarts (m)
rof-aרופאהarts (v)
asparaĝoesאספרגוסasperges
aspierienאספיריןaspirine
gatsieliemחציליםaubergine
oĝoestאוגוסטaugustus
megonietמכוניתauto
otoboesאוטובוסautobus
kiesoej liemgonietכיסוי למכוניתautodek
otomatאוטומטautomaat (machine)
teevat hieloegiem otomatietתיבת הילוכים אוטומטיתautomaat (auto)
otomatieאוטומטיautomatisch
nejarot regevניירות רכבautopapieren
otostradaאוטוסטרדהautoweg
mosjav betiegoet lieladiemמושב בטיחות לילדיםautozitje
erevערבavond
aroechat erevארוחת ערבavondeten
bieĝdee erevבגדי ערבavondkleding
ba-erevבערב's avonds

Lees verder

© 2009 - 2024 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Taalcursus: cursus Hebreeuws volgenTaalcursus: cursus Hebreeuws volgenVeel mensen in Nederland zijn geïnteresseerd om een cursus Hebreeuws te volgen. Dit komt omdat Hebreeuws wordt gesproken…
Het Hebreeuwse alfabetHet alfabet van het (Bijbels) Hebreeuws is heel anders dan het ons bekende Latijnse alfabet. Het oorspronkelijke Oude Te…
Hebreeuws - de geschiedenis van een heilige taalVeel dingen in het jodendom worden als heilig gezien. Zo ook de taal, die in het Hebreeuws Lesjon HaKodesj heet wat gewo…
De symboliek van het getal zeven in de schepping (Genesis 1)De symboliek van het getal zeven in de schepping (Genesis 1)Het scheppingsverhaal uit Genesis 1:1 - 2:3 is zorgvuldig opgebouwd. Het getal zeven heeft een centrale rol in het verha…

Taalkundige begrippenTaalkundige begrippenTaal we komen er dagelijks mee in aanraking, of je het nu wilt of niet. Zelfs nu je dit zit te lezen, kom je in aanrakin…
Veelgebruikte Latijnse begrippen en hun vertalingVeelgebruikte Latijnse begrippen en hun vertalingDe Latijnse taal heeft in Nederland heel lang een vooraanstaande rol gespeeld. Dit was vooral het geval in de kerk, in h…
Bronnen en referenties
 • Hebrew for English speakers
 • Wat & Hoe Hebreeuws
 • Melet - Arjeh Gebhard
 • 'Van Jom tot Jom' - NIK
 • Eliezer Ben-Yehuda and the Making of Modern Hebrew
Jehoeda (100 artikelen)
Laatste update: 25-12-2023
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.