Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden I- eindigend op ijk t/m itter

Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden I- eindigend op ijk t/m itter Wil je een originele rijm of een mooi gedicht schrijven voor Sinterklaas of andere speciale gelegenheid en vind je rijmen moeilijk? Geen punt, want hier vind je een rijmwoorden-lijst met duizenden rijmwoorden eindigend op lettergrepen met een i / ij. Rijmwoorden zoals idealist, pianist en optimist, onbetwist of perfectionist. Woorden als spits, gids, scharminkel, warwinkel, ogenblikkelijk, verschrikkelijk, schrikken, mikken, pitten en baby-sitten of duiventil; kortom rijmen wordt 'n peuleschil! In Sinterklaasgedichten - Kant en Klare Sinterklaasrijmen &Tips kun je vele originele en mooie, gratis Sinterklaasgedichten vinden met diverse Tips. Kant en klaar rijmen, afgestemd op verschillende situaties, hobbys en opvallende persoonlijkheidstrekken. En Sinterklaasrijmen die inhaken op het gekochte cadeautje en de Surprise die je hebt gemaakt.

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - ijk t/m rijmwoorden die eindigen op - itter

Hieronder vind je overzichtstabellen met duizenden woorden die rijmen op lettergrepen met een i (ie, ij) ter inspiratie om te rijmen.

Rijmwoorden vinden in de Tabellen. Wanneer je om een voorbeeld te noemen, een woord wilt vinden dat rijmt op slim, dan kijk je bij de uitgang im - immen en de desbetreffende rijmwoorden -zoals b.v. hersenschim - in de 6e kolom van de 3e overzichtstabel.

Tip Zoek snel je Rijmwoord. Je kunt een woord meteen vinden als je gebruik maakt van de toetsen Ctrl en F. Er komt dan een venster in beeld, waarin je het door jou gezochte woord kunt typen en dan kom je vanzelf bij het betreffende woord.

Rijmwoordenlijsten met andere Letters / Klinkers - Woordeinde Lettergrepen A E I O U

Alfabetische Rijmwoorden. Als je op onderstaande links klikt, vind je rijmwoorden eindigend op de klinkers: a, e, i, o en u.


Opmerking vooraf: er staan rijmwoorden (voornamelijk in de 1e tabel) die eindigen op ijk, maar die je uitspreekt/ die klinken als uk.

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - ijk t/m rijmwoorden die eindigen op - ijnen

ijk (a)ijk (aa - e) ijk (e - o) ijk - ijkendijkend - ijleijm(en)ein - ijnijn -ijneijnen
armelijk
erbarmelijk
hartelijk(on)
smartelijk

hachelijk
nachtelijk
ontzaglijk
verachtelijk
walgelijk

aanhankelijk
aanvankelijk
afhankelijk(on)
triomfantelijk
mannelijk(on)
makkelijk(ge)
ongemakkelijk
ontvankelijk
schandelijk
toegankelijk(on)
veranderlijk(on)
vergankelijk(on)
vergemakkelijk
vijandelijk
vriendschappelijk
wetenschappelijk

onpasselijk
toepasselijk

dadelijk
hatelijk
schadelijk(on)
smadelijk
vaderlijk
verraderlijk

behagelijk(on)
draaglijk(on)
vagelijk

namelijk
plaatselijk
smakelijk(on)
tamelijk
zakelijk(on)
betamelijk(on)
hoofdzakelijk
noodzakelijk
vermakelijk
voornamelijk

baarlijk
dwaal ik
kwalijk
maal ik
waarlijk

bezwaarlijk
gevaarlijk(on)
onbedaarlijk
vervaarlijk
voorwaardelijk(on)
wonderbaarlijk

letterlijk
opzettelijk(on)
wettelijk
erfelijk
sterfelijk(on)
verderfelijk
voortreffelijk

bedenkelijk
hebbelijk(on)
kerkelijk
opmerkelijk
verwerpelijk
werkelijk(on)

ergerlijk
gezeglijk(on)
rechtelijk
wederrechtelijk
wenselijk

begeerlijk
deerlijk
eerlijk(on)
heerlijk
onontbeerlijk
verheerlijk
wereldlijk

aanstekelijk
lelijk
onuitsprekelijk
schreeuwlelijk
stedelijk
verbeterlijk(on)
verbrekelijk(on)
wekelijk
zedelijk(on)

feestelijk
geestelijk
meesterlijk
ongeneeslijk
verwezenlijk
vreselijk
wezenlijk(on)

degelijk(on)
onmetelijk
onvergetelijk
redelijk(on)
toegeeflijk
vergefelijk(on)

aanbiddelijk
billijk(on)
hinderlijk
onmiddellijk
onverbiddelijk
zindelijk(on)

dichterlijk
overzichtelijk(on)
schriftelijk
stichtelijk
inschikkelijk
ogenblikkelijk
onverkwikkelijk
verschrikkelijk

misselijk
prinselijk

dierlijk
gerieflijk(on)
liefelijk
potsierlijk
schielijk
sierlijk
stierlijk
toeschietelijk
verdienstelijk(on)
verkieslijk
vriendelijk(on)
ziekelijk

afgrijselijk
ijselijk
wijselijk

begrijpelijk(on)
eigenlijk
gelijkelijk
heimelijk
ogenschijnlijk
onbeschrijfelijk
pijnlijk
rijkelijk
verheimelijk
vrijelijk
waarschijnlijk(on)

ordelijk(on)
uitzonderlijk
verwonderlijk
vormelijk
wanordelijk
wonderlijk
zorgelijk

hartstochtelijk
hoffelijk(on)
kostelijk
loflijk
ondoorgrondelijk
oorspronkelijk
verongelijk
vorstelijk

mogelijk(on)
ooglijk(on)
ongelofelijk
openlijk
schromelijk
olijk
vrolijk
gewoonlijk
persoonlijk(on)

spreekwoordelijk
verantwoordelijk

broederlijk
gemoedelijk
moederlijk
stiefmoederlijk
vermoedelijk

bloemrijk
moeilijk
roemrijk

aandoenlijk
fatsoenlijk(on)
genoeglijk
ondoenlijk
onherroepelijk
onnoemelijk
verfoeilijk
vergoelijk
welvoeglijk(on)
zoetelijk

kouwelijk
nauwelijks
onophoudelijk
ouderlijk
ouwelijk
vertrouwelijk
vrouweIijk(on)

nadrukkelijk
onuitputtelijk
uitdrukkelijk
verrukkelijk

afschuwelijk
figuurlijk
gruwelijk
heuglijk
huwelijk
natuurlijk(on)

duidelijk(on)
huiselijk
gebruikelijk(on)
uiterlijk
verduidelijk
vuilerik
werktuiglijk
zuidelijk

ijkend
blijkend
lijkend
strijkend
wijkend
bekijkend
bereikend
bezwijkend
gelijkend

aankijkend
aanreikend

handreikend
omkijkend
ontwijkend
opkijkend

toereikend(on)
uitkijkend
uitreikend

ijl - ijlen
bijl
dweil
feil
heil
ijl
keil
kwijl
mijl
peil
spijl
steil
stijl
teil
veil
vijl
wijl
zeil (reil en)

bezeil
terwijl
verwijl
verzeil

omzeil
onderwijl
onheil
onverwijld
overijld
vuurpijl

bijwijlen
wijlen

ijm - ijmen
lijm
rijm
slijm
vlijm
zwijm

berijm
bezwijm
geheim
gelijm
gerijm
in zwijm
ongerijmd
brein
dein
dijn
drein
fijn
gein
grein
klein
kwijn
lijn
mijn
pijn
plein
rein
schijn
schrijn
sein
trein
wijn
zijn
zwijn

refrein
venijn
verdwijn
verfijn
verklein
verkwijn
verschijn

aanschijn
azijn
balein
chagrijn
haarfijn
jasmijn
ravijn
wat fijn

baldakijn
magazijn
magere Hein
mandarijn
maneschijn
samenzijn
tamboerijn

festijn
hermelijn
termijn
terrein
wegkwijn
welzijn

medicijn
weerschijn
piekfijn
piepklein
tierelantijn
zielepijn

Einstein
bijzijn
nabijzijn
rijnwijn

fontein
gordijn
omlijn
onrein
ondermijn
poppedijn
porselein
zonneschijn

domein
hoofdpijn
konijn
kozijn
rozijn
spoortrein

overeind
rookgordijn
verdoofd zijn

goudmijn
mistgordijn
toeschijnt
woestijn
zelfbewustzijn

ijne-ijnen
deinen
dreinen
kleine
kwijnen
lijnen
pijnen
pleinen
reine
schijnen
schrijnen
seinen
treinen
wijnen
zwijnen

beschijnen
de mijne
de zijne
refreinen
verdwijnen
verfijnen
verkleinen
verkwijnen
verschijnen

baldakijnen
baleinen
magazijnen
mandarijnen
ravijnen
tamboerijnen

festijnen
hermelijnen
termijnen

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - ijnen t/m rijmwoorden die eindigen op - ijzen

ijnen - ijnsijnt - eindijnt - eizenijp(en) ijs - eisijsenijst - eistijster - eisterijten - eitenijtereiter - ijterijver - ijvenijven - ijferijver
terreinen
wegkwijnen

medicijnen
tierlantijnen

gordijnen
ondermijnen

domeinen
hoofdpijnen
konijnen
kozijnen
rozijnen
spoortreinen

in het reine
toeschijnen

ijns-eins
deins
grijns
peins
veins

accijns
gepeins
iets fijns
iets reins
stoicijns
toegrijns
terugdeins

schijnsel
verschijnsel

ijnt-eind
deint
dreint
eind
kwijnt
schijnt
schrijnt
seint
treint
zwijnt

beschijnt
geseind
verdwijnt
verfijnd
verkleint(d)
verkwijnt
verschijnt
wegkwijnt

omlijnd
ondermijnt
voleind

dichtbijzijnd
nabijzijnd
overeind
toeschijnt

ijnzen-einzen
deinzen
grijnzen
peinzen
veinzen

overpeinzen
terugdeinzen
toegrijnzen

ijp-ijpen
gijp
grijp
knijp
nijpen
pijp
rijp
slijp
trijp
slijp
typ
begrijp
gegrijp
gerijpt
vergrijp

aangrijp
samenknijp

afknijp
vastknijp
vastgrijp

misgrijp
onrijp
toeknijp
vroegrijp
uitknijp
vredespijp

ijs-eis-ijsen
eis
grijs
hijs
ijs
krijs
meid
prijs
reis
rijs
sijs
spijs
wijs
zeis

bereis
bewijs
gehijs
gekrijs
gereis
terug eis
terugreis
vereis
vergrijs
verreis
verrijs
verwijs

dagreis
lange lijs
toevalligerwijs

aanwijs
anijs
maanreis
paleis
paradijs
Parijs
patrijs
radijs
waanwijs

misprijs
percentsgewijs
steelsgewijs
wegwijs
zienswijs

eigenwijs
onderwijs
onwijs
opeis
op reis
oprijs
rondreis
toespijs

ijst-eist
eist
grijst
hijst
ijst
krijst
lijst
prijst
reist
rijst
wijst

bereisd
bewijst
geeist
geprijsd
gereisd
terugeist
terugreist
verwist
vergrijsd
verreisd
verrijst
verwijst

onderwijst
opeist
oprijst
rondreist
polijst(ge)

ijster-eistert
bijster
geteisterd
lijster
pleister
teistert
verbijsterd(t)

vleister
vrijster
wijst er
bijten
feiten
geiten
krijten
kwijten
pleiten
slijten
smijten
spijten
splijten
wijten

bepleiten
verbijten
verslijten
verwijten

antiquiteiten
kwantiteiten
faciliteiten
kwaliteiten
majesteiten
rariteiten
tapijten
varieteiten

festiviteiten
sentimentaliteiten
wegsmijten

realiteiten
specialiteiten
vaneenrijten

enormiteiten
ontbijten
toebijten

autoriteiten
curiositeiten
openrijten

brutaliteiten
futiliteiten
universiteiten
vrijpleiten

ijter
bijter
mijter
pleiter
rijdt er
schrijdt er
treiter
uitsmijter

ijve-ijven
blijven
drijven
kijven
lijven
schijven
schrijven
stijve(n)
vijven
wijven
wrijven

bedrijven
beklijven
beschrijven
terugdrijven
terugschrijven
verblijven

verdrijven
verstijven

achterblijven
afblijven
afschrijven
afwrijven
manwijven

aanblijven
aandrijven
aanschrijven
nablijven
samenblijven
samendrijven

wegblijven
wegdrijven

heendrijven
uiteendrijven
heenschrijven

in blijven
indrijven
inlijven
inschrijven
inwrijven
misdrijven
omschrijven
onderschrijven
opblijven
opdrijven
opschrijven
opwrijven

bovenblijven
doordrijven
openblijven
overblijven
overdrijven
overschrijven
voortdrijven
voorschrijven

toeschrijven
thuisblijven
vrijblijven

ijfer-ijver
blijf er
blijver
cijfer
drijverijver
klijver
nijver
schrijver
stijver
vijver

aandrijver
nablijver
naijver

achterblijver
afschrijver
wedijver
wegblijver
doordrijver
overblijver
overdrijver

thuisblijver
uitblijver

ijze-ijzen
grijze
prijzen
reizen
rijzen

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - ijzen t/m rijmwoorden eindigend op - in


ijze(n) - ijzerikik ik- ikkenikken - ikstilil - ildilteiter - ijterijver - ijvenijven - ijferijver
spijzen
wijzen

bewijzen
vergrijzen
verreizen
verrijzen
verwijzen

afgrijzen
dagreizen
lange lijzen
lange reizen

aanwijzen
malaise
paleizen
patrijzen
radijzen
vraagwijze

procentsgewijze
terechtwijzen
de weg wijzen
zegswijze

eigenwijze
misprijzen
steelsgewijze
zienswijze

onderwijzen
oprijzen
rondreizen

toevalligerwijze

ijzer
geiser
grijzer
keizer
onderwijzer
strijkijzer
verwijzer
wegwijzer
wijzer (wees)

ik
bik
blik
dik
flik
hik
ik
kik
klik
knik
lik
mik
pik
prik
sik
schik
schrik
slik
snik
stik
strik
tik
wik
zwik

beschik
frunnik
gebik
gegrinnik
gehik
gekik
geklik
geknik
gelik
gemik
gepik
geprik
verklik
geschik
geslik
gesnik
gestik
gestrik(t)
getik(t)
terugblik
terugknik
verklik
verschik
verschrik
verslik
verstik
verstrik
vertik
verzwik

afschrik
rangschik
valstrik

aanblik
aandik
havik
zanik

perzik
plastic
predik
speldeprik

billijk
grinnik
picknick

lomperik
monnik
opschik
opschrik
tonic
verzon ik
kon ik
won ik

ogenblik
duimdik
vuilerik

flauwerik
stouterik
wou ik
zou ik

ikken
bikken
blikken
dikken
flikken
hikken
kikken
klikken
knikken
likken
mikken
pikken
prikken
schikken
schrikken
slikken
snikken
stikken
strikken
tikken
wikken
wrikken
zwikken

beschikken
bestikken
terugblikken
terugknikken
verdikken
verkwikken
verschikken
verschrikken
verstikken
verstrikken
vertikken
verzwikken

afschrikken
rangschikken
valstrikken

aandikken
aanschikken
aantikken
zaniken

perziken
speldeprikken

grinniken
inmikken
inpikken
inschikken

inslikken
instikken
picknicken

lomperiken
monniken
oplikken
oppikken
opprikken
opschikken
opschrikken
opslikken
opstikken
optikken

flauweriken
stouteriken
ogenblikken
voorbeschikken

geprikkeld
gespikkeld

iks
diks
fiks
niks
riks

jaarlijks
kwaadschiks
maandelijks

goedschiks
nauwelijks
picknicks
wekelijks

il
bil
bril
dril
gil
gril
grill
kil
pil
pril
ril
schil
schril
spil
stil
til
tril
vil
wil

bedil
gegil
geril
geschil
getil
getril
verkil

verschil
verspil
verstil
vertil

april
bacil
bladstil

bestwil
in hemelswil
in weerwil

nihil
moedwil
pupil

onwil
optil
zonnebril

doodstil
doortril
duiventil
peuleschil

ild-ilt
gilt
mild
milt
rilt
schild
schilt
stilt

tilt
trilt
vilt
wild
wilt
zilt

gedrild
gegild
gerild
geschild
gestild
getild
getrild
gevild
gewild

verkilt
verschilt
verspilt
verstilt
vertilt
idylle
onwelwillend
verschillen(d)
welwillend
zwaartillend

iller
bediller
killer (Eng.)
lady-killer (Eng.)
stiller
thriller
triller

ils
elk wat wits
goeden wils
pils
stil 's!
wils

im-immen
dim
glim
gym
kim
klim
schim
slim

beklim
geglim
hersenschim
iezegrim
opklim
pelgrim

immer(s)
getimmer
immer
immers
nimmer
slimmer
timmer

imp
geschimp
glimp
krimp
schimp

rimpel
simpel
wimpel

in
kin
min
pin
spin
tin
vin
win
zin

begin
bemin
bezin
gespin
gewin
gezin
verzin

bracht in
brak in
dacht zich in
nam in
past erin
stak in
spant zich in
stapt erin
trad erin
trapt erin
valt (er)in
zag in

daarin
gaat 'r in
gravin
haakt in
haalt m in
laat t in
maakt m in

schakelt in
slaapt in
slaat in
slavin
waanzin
waardin

brengt in
denkt in
erin
gezellin
heldin
herwin
legt in
mengt zich in
stelt zich in
stemt in
step-in
trekt t in
werkt zich in
zendt 't in
zet zich in

beeldt zich in
breekt in
deelt 'r in
deelt 't in
greep in
evenmin
levert t in

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - in t/m rijmwoorden die eindigen op -ing

inin - indint int - inden(d)inderinginginging
neemt in
negerin
pepert 'm in
scheept in
steekt in
tegenzin
tekent in
treedt erin
weerzin

bindt in
binnenin
ging erin
hing 'r in
inwin
licht 'm in
middenin
pikt 't in
richt zich in
slikt 't in
springt erin
wint in

dient in
hield in
liep erin
liet 't in
schiet erin

sliep in
viel in
vliegt erin
ziet in

grijpt in
leidt t in
wijdt t in

bond in
grond in (de)
kocht in
lost t in
onderin
onderkin
onmin
ontgin
onzin
sprong erin
stort erin
trok t in
tonic met gin
volzin
vorstin
zond t in

bovenkin
godin
koningin
koopt in
loopt erin
schoot erin
sloop erin
toomt in
voorin
vloog erin

dut in
vult t in

druist in
luidt in
sluipt erin
uitspin

houdt in
kroeg in (de)
roept in (de hulp)
sloeg in
voegt zich in
voert t in

ind-int
bindt
blind
grind
hint
kind
lint
mint
plint
sint
sprint
tint
vrind
wind
wint

begint
bemind
bemint
bevindt
bevrind
bewind
bezint
getint
gezwind
terugvindt
terugwint
verblind
verslindt
verzint

hazewind
kwaadgezind
labyrint
papkind
hervindt
herwint
welgezind
wervelwind

eensgezind

goede sint
goedgezind
kleinkind
onbemind
ontbindt
ontgint

inden-indend
binden
blinden
hinde
minden
vinden
vrinden
winden

beminden
bevinden
verblinden
terugvinden
verbinden
verslinden

afbinden
afwinden

eensgezinde
weerklank vinden

goed gezinde
goedvinden

omwinden
ondervinden
ontbinden
ontwinden
opwindend
oogverblindend

inder
ginder
hinder
kinder
minder
vinder
vlinder

boekbinder
padvinder
verhinder
verminder
ding
dring
dwing
ging
hing
kring
ring
spring
ving
wring
zing
beding
bedwing
beging
beving
bezing
gedwing
gering
gespring
gewring
gezing
verdring
verging
verspring
verving

achting
afging
schatting
slachting
spanning
walging

afwachting
betrachting
hoogachting
massaslachting
minachting
nabetrachting
opwachting
verzachting
verwachting
verzakking
verzwakking

omarming
ontwarring
verarming
verstarring
verwarming
volharding

afmatting
bevatting
geringschatting
hervatting
omvatting
opvatting
overkapping
uitspatting

bemanning
inspanning
ontspanning
overspanning
samenspanning
uitspanning
verbanning

afrastering
handeling
behandeling
machtiging
marteling
omrastering
verbastering
verhandeling
verandering
wandeling
zwakkeling

afwassing
belasting
te tast ging
toepassing
uitbarsting
verrassing
verschansing
vervalsing

afdaling
afdwaling
afstraling

aftelling
afsterving
afzetting

afbeelding
afbreking
afdeling
afrekening
afwering
afzwering

afluistering
afspiegeling
afwisseling
afzondering

afleiding
afscheiding
afwijzing

verafgoding
verantwoording
wanverhouding
aflossing
afvoering
afsluiting
daling
dwaling
maling
paling

aandring
gading
lading

aanging
naging
staking

aanving
dancing
laving
raming

haring
paring

aanmaning
benaming
beraming
beschaming
beschaving
opgraving
vermaning

achterhaling
ademhaling
afdaling
afdwaling
afstraling
doorstraling
herhaling

achternaging
gedraging
samenging
uitdaging
verlaging (loons)
vertraging

aanraking
bewaking
ontwaking
verzaking (plicht)
aanvaring
besparing
bewaring
bezwaring
ervaring
ontaarding
openbaring
vergaring
verjaring
verklaring

verbazing
verdwazing
verfraaiing

aanmatiging
benadering
beschadiging
nadering (toe)
te rade ging
verademing
verontwaardiging
versnapering
verwaarlozing
verzadiging

aanmerking
aanstelling
aanvechting
aanwending

aanbieding
aanstichting
aandoening
aanroeping
aanvoering
aansporing

samenleving
samenscholing
samensmelting
samenspanning
samenstelling
samenwerking
samenzwering
waterkering
wraakneming

aanduiding
aanfluiting
aansluiting
aanhouding
aanleiding
aanwijzing
waterleiding

aanvulling
aanvuring
waarschuwing

camping
dekking
krenking
schenking
strekking

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - ing t/m rijmwoorden die eindigen op - ing

inging int - inden(d)inderinginginging
trekking
werking
werkkring

helling (op de)
kwelling
spelling
stelling
telling
zwelling

menging
penning
remming
stemming
stremming

derving
ketting
melding
redding
schending
schepping
vesting
wegspring
wending
werving
zetting

aanstelling
aftelling
beknelling
bestelling
instelling
opstelling
optelling
opwelling
versnelling
verstelling
volkstelling
voorspelling
voorstelling
vrijstelling

belangstelling
openstelling
samenstelling
tegenstelling
teleurstelling
tentoonstelling
terechtstelling
veronderstelling
vooropstelling

afzetting
bezetting
omzetting
ontsmetting
ontzetting
uiteenzetting

bedekking
betrekking
ontdekking
opwekking
verstrekking
aanmerking
beperking
bewerking
opmerking
samenwerking
tegenwerking
uitwerking
versterking
wisselwerking

beklemming
bestemming
omklemming
ontstemming

erkenning
miskenning
ontwenning

bescherming
inmenging
ontferming

gemoedsstemming
overeenstemming
voorbestemming

aanwending
aanvechting
afsterving
bevoorrechting
verdenking
vermenging

belemmering
bereddering
beschermeling
drenkeling
enkeling
kentering
omwenteling
ontreddering
sterveling
wenteling
werveling
zendeling

bedwelming
omhelzing
overstelping
samensmelting
vergeldingdeling
railing
railing
speling
streling
tweeling

lening
mening
training
kleding
lezing
lezing
kering
leerling
lering
leerling
nering
schering
smering
teerling
tering
vering
wering

afwering
afzwering
bekering
bewering
bezwering
fundering
groepering
negering
ontbering
opvering
passering
regering
schakering
uitkering
verering
verkering
vertering
verwering
verzwering

kleurschakering
redenering
samenzwering
tijdpassering
tijdpassering
waterkering

afrekening
belediging
belegering
bevrediging
hereniging
leniging
regeling
rekening
schemering
stedeling
tekening
verdediging
vereniging
vernedering
verstekeling
vertedering
verzekering
vreemdeling
wekeling
zegening

afwisseling
flikkering
fluistering
glinstering
herinnering
ontwikkeling
opflikkering
prikkeling
rimpeling
schittering
tinteling
twinkeling
uitwisseling
verbittering ,
verhindering
vermindering
verwikkeling
verwisseling

afbeelding
afdeling
bedeling
bespeling
deelneming
inbeelding
indeling
onderneming
overreding
overtreding
uitbeelding
uitdeling
verbeelding
verdeling
verveling
wraakneming
zinspeling

afbreking
beweging
herleving
ingeving
omgeving
opleving
samenleving
vergeving
verweking

gissing
gisting
indring
ping ping
richting
rilling
stichting
schikking
trilling
winning
zinking
zitting

bezinning
broodwinning
ontginning
overwinning (zelf)
tijdwinning
verkilling
verspilling

krachtverspilling
tijdverspilling

aanbidding
ondervinding
ontbinding
opwinding
uitvinding
verbinding
verblinding
verslinding

belichting
inrichting
ontwrichting
verlichting
verdringing
verdrinking
verkwikking
verminking
verschikking
verschrikking
verstikking

rangschikking
voorbeschikking
beslissing
opfrissing
verfrissing
vergissing

verkwisting
vermissing

inleiding
inmenging
insluiping
insluiting
inspanning
inspuiting
instelling
instorting
invoering

bieding
feeling (Eng.)
meeting (Eng.)

bestiering
bezieling
genieting
teniet ging
verdieping
vernieling
versiering

afspiegeling
bespiegeling
lieveling
nieuweling
vernietiging
vriendenkring

deining
dreiging
hij ging
ijzing
leiding
neiging
scheiding
tijding
wijding
wrijving

hij beging
pijniging
reiniging
twijfeling
verbijstering
verontreiniging
verwijdering
weigering
wijziging

aanleiding
afleiding
afscheiding
bereiding
herleiding
inleiding
joy-riding
kastijding
misleiding
omleiding
ontwijding
opleiding
verblijding
verleiding
vermijding
verwijding

begeleiding
onderscheiding
voorbereiding
waterleiding
zelfkastijding

omheining
omlijning
verdwijning
verfijning
verschijning

indijking
verrijking

aanwijzing
afwijzing
inlijsting
omlijsting
vergrijzing
verwijzing

overpeinzing
terechtwijzing
terugdeinzing
vergelijking
vingerwijzing

korting
lokking
monding
omring
omving
onding
ontging
ontspring
ontving
opdring
opging
opspring
opving

ronding
rotting
shocking
storting (ineen)
afzondering
bewondering
foltering
uitzondering
verwondering

fonkeling
mondeling
onderling
plotseling
schommeling
stommeling
volgeling
vondeling
zonderling

onderdompeling
overrompeling

bespotting
instorting
in wording
uitmonding
uitstorting
verrotting
verwonding

bevolking
bewolking
ontvolking
verlokking
vertolking

navolging
op hol ging
opvolging
vervolging

aflossing
oplossing
verlossing

opfrissing
opwinding
opgraving
opwachting

omzetting
opmerking
opstelling
optelling
opwekking
opwelling
vooropleiding
opleiding

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - ing t/m rijmwoorden die eindigen op - innen

inging ingingingel - inkinkt - inkelinks - inktingtingt - inktinnen
glooiing
honing
koning
kroning
plooiing
poging
woning

boring
boorling
doordring
storing
teloorging
voortging

begoocheling
betovering
ontgoocheling
opening
poteling
uitnodiging

betoging
verafgoding
verhoging(loons)
zieltoging

bekroning
beloning
ontplooiing
ontknoping
opeenhoping
ophoping
tekortkoming
verschoning
vertoning

beroving
verdoving
verloving
vergroving

aansporing
bevoorrechting
voorbereiding
voorbeschikking
voorbestemming
voorstelling

roeping (aan)
snoeiing
spoeling
vloeiing
voeding
voegt in
voeling
voering
woeling
wroeging

bekoring
ontsporing
opsporing
verantwoording
verhoring
verstoring

liefkozing
verpozing
vertroosting
verwaarlozing

aanvoering
afvoering
beroering
bewijsvoering
invoering
ontroering
ontvoering
uitvoering
vervoering
aanduiding

geestvervoering
redevoering

besproeiing
bezoeking
vergroeiing
verschroeiing
vervloeking
verzoeking

aanvoeling
afkoeling
afspoeling
bedoeling
bekoeling
verkoeling

aandoening
bedoening
beproeving
ontgroening
verzoening
voldoening

aanmoediging
bespoediging
koepeling
oefening
ontboezeming
ontmoediging

loutering
vertrouweling
houding (aan)
onthouding
verhouding
wanverhouding

bekeuring
leuning
ondersteuning
verheuging

bruising
ruiling
sluiting
stuiting
suizing
uitging
uiting
uitwring
uitzing

aanduiding
aanfluiting
aansluiting
afsluiting
insluiting
inspuiting
opsluiting
uitbuiting
uitfluiting
uitsluiting

overtuiging
terugstuiting

afluistering
fluistering
duizeling
huivering
influistering
sluimering
suizeling
tuimeling
verduistering
zuigeling
zuivering

behuizing
verguizing
verhuizing
vervuiling

uitbarsting
uitspanning
uitdaging

uitbeelding
utdeling
uitkering
uitwerking

uitmonding
uitstorting
uitzondering

uitstorting
uitzondering

uitvinding
uitwisseling

uitnodiging
uitroeiing
uitvoering

uitdrukking
uitputting
uitrusting

schutting
terugdring
terugdwing
terugging
terugspring
vulling

aanvulling
onthulling
vervulling

beschutting
opschudding
uitputting
vergunning

overbluffing
versuffing

berusting
uitrusting
verluchting
verzuchting

beschuldiging
huldiging
hunkering
schermutseling
strubbeling
te ruste ging
vluchteling

mislukking
onderdrukking
uitdrukking
verdrukking
verrukking
aanvuring
begluring
besturing
huurling
jubeling
stuwing

ingel
kringel
pingel (ge)
singel
tingel (ge)

ink-inken
blink
drink
flink
hink
kink (in de kabel)
klink
link
mink
pink
slink
stink
vink
zink

bedrink
geblink
verdrink
vermink
verzink

opdrink
toedrink
toeklink

uitblink
uitdrink

weerklink
wegpink

inkel
krinkel
tinkel
twinkel
winkel

gerinkel
getinkel
getwinkel
scharminkel
warwinkel
flinks (iets)
links
sfinx
slinks

golflinks
ijlings
rakelings
zijdelings

inkt-ingt
blinkt
dingt
dringt
drinkt
dwingt
hinkt
inkt
klinkt
pinkt
slinkt
springt
stinkt
wringt
zingt
zinkt

bedingt
bedrinkt
bedwingt
bezingt

terugdringt
terugdwingt
terugspringt
verdringt
verklinkt
verminkt
verspringt
verzinkt

aandringt
aanklinkt
afdingt
afdwingt
afpinkt
afspringt

indringt
indrinkt
instinct
instinkt
inzinkt

weerklinkt
wegpinkt
wegspringt
omringt
ontspringt
opdringt
opdrinkt
opklinkt
opspringt

doordringt
doordrinkt
doorklinkt
voortklinkt

toedrinkt
toeklinkt
uitblinkt
uitdrinkt
uitwringt
uitzingt

innen
binnen
innen
kinnen
linnen
minnen
spinnen
tinnen
vinnen
winnen
zinnen

beginnen
beminnen
bezinnen
gezinnen
inwinnen
verzinnen

gravinnen
slavinnen
van binnen
waardinnen

gezellinnen
heldinnen
herwinnen

godinnen
koninginnen
overwinnen

ontginnen
volzinnen
vorstinnen

Rijmwoorden eindigend op de lettergreep - in ik t/m rijmwoorden die eindigen op - itter

innik - in(d)sinter - ipip-ippertjeipt - isisis - ismeist ististel - itteitten - itter
bemin ik
bezin ik
grinnik(ge)
hinnik(ge)
verzin ik
vin ik
win ik

ins-inds
ginds
kinds
prins
van zins

minst
winst

inten-intel
getinte
hinten
labyrinten
linten
plinten
sintel
sprinten
tintel
tinten

inter
begint er
ginder
overwinner
splinter(ver)
vind er
winter

ip
dip
glip
kip
klip
knip
krib
lip
nip
pip
rib
schip
sip
slib
slip
snip
stip
strip
tip
trip
VIP
wip
begrip
verhip
verknip

aanslib
aanstip
aanwip
wanbegrip
xantippe

ontglip
uitknip

ippertje
nippertje
slippertje
snippertje

ipt
knipt
nipt
slibt
stipt
tipt
wipt

aanslibt
aanstipt
aanwipt
manuscript

ontglipt
uitknipt
verknipt

is
dis
fris
gis
gris
mis
nis
quiz
ris
sis
vis

beslis
gegris
gemis
gesis
gewis
verfris
vergewis
vergis
vermis
vernis
bakvis
charmes
gedachtenis
gevangenis

basis
commissaris
gaar is
gratis
hagedis
inventaris
jubilaris
lafenis
naar is
notaris
salaris
secretaris
waar is

bekentenis
erfenis
ergernis
ferm is
kermis

ontsteltenis
schennis
tennis
weggris

beeltenis
betekenis
deernis
feestdis
smeris
teer is

hindernis
verbintenis
wildernis

crisis
iris
geschiedenis

service
sint-juttemis
vullis

bekommernis
dol is
onfris
ongewis
opdis
opfris
vol is
vonnis
dosis

dromende is
komende is
stoornis
zo is

droefenis
verdoemenis
vermoeienis

duisternis
getuigenis
uitvis
uitwis
vuilnis

gebeurtenis
verheugenis

belijdenis
gelijkenis
heilig is
veilig is
verblijdenis

isme
altruisme
communisme
cynisme
egoisme
fatalisme
idealisme
idiotisme
kapitalisme
materialisme
optimisme
perfectionisme
pessimisme
sadisme
snobisme
toerisme
vandalisme
'k vergis me

ist
gist
grist
kist
mist
sist
twist
vist
wist

beslist
betwist
gegist
gemist
gesist
getwist
gevist
verfrist
vergist
verkwist
vermist
vernist
altruist
anarchist
arglist
kapitalist
materialist
sadist
schatkist
vandalist

perfectionist
pessimist
vergewist
weggegrist
weggewist
weggrist
wegwist

egoist
methodist
redetwist
specialist

idealist
pianist
stilist
typist
violist

communist
componist
onbeslist
onbetwist

opdist
opfrist
optimist
vonnist

drogist
moralist
snobist
solist
zo is t

bloemist
toerist
journalist

humorist
jurist
distel
epistel
glinster
is t er
lispel

mist er
wist er
bits
brits
flits
gids
kits
mits
rits
spits
splits

opflits
ophits
tophits
toespits

itte-itten
hitte
klitten
pitten
ritme
ritten
spitten
splitten
vitten
witten
zitten

bezitten
verhitten

baby-sitten
stilzitten

omspitten
omzitten
ontpitten
opritten
opzitten
rondritten

itter
baby-sitter
bezitter
bitter
fitter
schitter
verbitter
vitter
voorzitter
witter

Succes en veel plezier gewenst bij het schrijven van een spetterend, mooi, indrukwekkend of ontroerend Sinterklaasgedicht!
© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden U - eindigend op dun t/m uweRijmwoordenlijst - Rijmwoorden U - eindigend op dun t/m uweRijmwoorden die eindigen op een u - lettergreep : van dunner tot duwen. Een uitgebreide rijmwoordenlijst voor het schrij…
Rijmen en gedichten voor Sinterklaas zoeken of zelf makenRijmen en gedichten voor Sinterklaas zoeken of zelf makenGedichten en rijmen voor het feest van Sinterklaas maken is niet ieders hobby. Niet iedereen is goed in het creatief geb…
Songteksten leren schrijven. Hoe schrijf je Lyrics?Songteksten leren schrijven. Hoe schrijf je Lyrics?Songteksten of liedjes schrijven, hoe doe je dat? Songteksten zijn teksten die je op muziek zet. Songteksten schrijven k…
Sinterklaas: tips bij het dichtenSinterklaas: tips bij het dichtenIn november is Sinterklaas weer in het land en de kruidnoten liggen al in de winkel. In november of zelfs al oktober wor…

Het meervoud van substantieven (zelfstandige naamwoorden)Het Nederlands kent twee hoofdvormen voor meervoud, namelijk -en en -s. Voor anderstaligen is het lastig om te weten wan…
Rijmwoordenlijst - Rijmwoorden I - eindigend op ib t/m ijktRijmwoordenlijst - Rijmwoorden I - eindigend op ib t/m ijktHet schrijven van een goedlopende rijm, een spitsvondig sinterklaas-gedicht of een klinkend rijmdicht voor een speciale…
Bronnen en referenties
  • Ballot-Schim van der Loeff, A.M. C. Prisma Rijmwoordenboek. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum NV
  • Eigen aanvullingen
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 27-11-2008
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Taal
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.