Zinnen, termen en afkortingen in Franse zakelijke brief

Zinnen, termen en afkortingen in Franse zakelijke brief In het Nederlands wordt in brieven voor professionele doeleinden vaak gebruik gemaakt van standaard zinnen en afkortingen. Deze zijn ook bruikbaar in Franse zakelijke brieven. Vaak gebruikte terminologie en enkele voorbeeldzinnen illustreren dit thema. Waar vroeger voornamelijk met geschreven documenten gewerkt werd, wordt nu ook de digitale weg bewandeld.

Algemene kenmerken van een (Franse) zakelijke brief

Inhoud van de zakelijke brief

Een zakelijke brief bevat meestal deze elementen
  • het naam en adres van de afzender
  • datum
  • de naam en het adres van de ontvanger
  • verwijzingen
  • de eerste begroeting
  • onderwerp
  • laatste begroeting
  • ondertekening
  • bijlage(n)
  • P.S.

Afkortingen

Vaak gebruikte afkortingen worden in onderstaande tabel volledig uitgeschreven met daarnaast ook de Nederlandse variant en vertaling.

AfkortingFransNederlands
A.S.B.L.association sans but lucratifV.Z.W.
B.P.boîte postale/bon pour FRFpb.
c.-à-d.c'est-à-direnl.
c.c.copie conformeeensluitend afschrift
C.C.P.compte (de) chèques postauxP.C.R./P.R.
C.C.P.compte chèque postalP.C.R./P.R.
Ciecompagnieco.
ctcourantdr.
dd.de datodd. (op datum van)
drdernierjl./ll.
Etsétablissementset./ets.
Fresfrèresgebr.
H.T.hors taxes
M.Monsieurdhr.
MlleMademoiselleMej.
MM.Messieursdhrn.
MmeMadameMevr./Mw.
numérono.
P.M.E.petite et moyenne entrepriseK.M.O.
p.o.par ordrei.o. (bij volmacht)
p.p.par procurationi.o. (bij volmacht)
R.C.registre de/du commerceH.R.
R.S.V.P.répondre/réponse s'il vous plaîtGelieve te reageren
S.A.société anonymeN.V.
S.P.R.L.soc. de personnes à resp. lim.P.V.B.A.
S.P.R.L.société privé à resp. limitéeB.V.B.A.
Stésociétévennootschap, maatschappij
T.S.V.P.tournez s'il vous plaîtz.o.z.
T.T.C.toutes taxes comprisesbelasting inbegrepen
T.V.A.taxe sur la valeur ajoutéeB.T.W.

Terminologie

Deze termen zijn gerelateerd met Franse zakelijke brieven:.

FransNederlands
à l'attention deter attentie van
accuser réceptionontvangst bevestigen
commedaar
concisbeknopt
courantdezer
courtoishoffelijk
dans la forme prescritein een voorgeschreven vorm = volgens bepaalde normen
dresservaststellingen volgens bepaalde normen te maken
dûmentbehoorlijk
établirformulieren of documenten aan te vullen
fondé de pouvoirvolmachtdrager
imputable àtoe te schrijven aan, te wijten aan
la mise sous enveloppehet onder omslag steken
la postehet gebouw van de post
la répartitionde verdeling
le courrierde post (correspondentie)
outrebuiten
par même courriermet dezelfde post (je zendt 2 enveloppen naar iemand)
par retour du courrierper kerende post
par un prochain courriermet een volgende post
parce queomdat
puisquevermits
rédigeriets opstellen (opstel)
sous ce plionder deze omslag
sous pli recommandéonder aangetekende omslag = als aangetekende zending
sous pli séparéonder afzonderlijke omslag
susditbovenvermeld
un agencementeen aankoppeling, een indeling
un avenanteen bijvoegsel
un compte en banqueeen bankrekeningnummer
un confrèreeen confrère (advocaat)
un destinatairede geadresseerde, de bestemmeling
un différendeen geschil
un expéditeureen afzender
un ordreeen bevel, een bestelling
un tireteen koppelteken
une barreeen schuine streep (/)
une constatationeen vaststelling
une éditioneen uitgeverij
une prompte réponseeen spoedig antwoord
veuillez agréergelieve te aanvaarden

Voorbeeldzinnen

Om de terminologie te illustreren, volgen een aantal voorbeeldzinnen.

FransNederlands
Veuillez agréer, Monsieur, mes (nos) salutations distinguées.Hoogachtend/Met de meeste hoogachting
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.Hoogachtend/Met de meeste hoogachting
Je vous prie d'agréer, Cher Collègue, l'expression de mes sentiments distinguées.Hoogachtend/Met de meeste hoogachting
Recevez, Messieurs, nos salutations les meilleures.Hoogachtend/Met de meeste hoogachting
Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que nos services sont ouverts de à Wij hebben het genoegen u mee te delen dat onze diensten geopend zijn van tot
Ce nous est un plaisir de pouvoir vous donner les renseignements demandés.Het is ons een genoegen u de gevraagde inlichtingen te kunnen geven.
Cela nous ferait plaisir de recevoir bientôt votre réponse.Het zou ons genoegen doen weldra uw antwoord te ontvangen.
Il me ferait plaisir en venant à la réunion de ce soir.Hij zou me plezier doen door deze avond naar de vergadering te komen.
Comme notre stock de est épuisé, il ne nous est pas possible de vous livrer dans le délai demandé, les marchandises commandées. of Notre stock de étant épuisé, il ne nous est pas possible de vous livrer dans le délai demandé, les marchandises commandées.Daar onze voorraad van is uitgeput, is het ons niet mogelijk de bestelde goederen binnen de gevraagde termijn te leven.
Soyez convaincu que nous feront le nécessaire pour Wees ervan overtuigd dat wij het nodige zullen doen voor
Nous feront le nécessaire. Soyez en convaincu (Monsieur).Wij zullen het nodige doen. Wees ervan overtuigd.
Nous avons le plaisir de pouvoir vous répondre par retour du courrier.Het is ons een genoegen uw per ommegaande te kunnen antwoorden.
Ci-inclus vous trouverez le chèque de 500 EUR que je vous ai promis dans ma lettre du 10 courant. Veuillez en accuser réception.Hierbij ingesloten vindt u de cheque van 500 EUR die ik u beloofde in mijn brief van 10 dezer. Gelieve er ontvangst van te bevestigen.
Nous regrettons de devoir signaler/communiquer une hausse de prix de 5 %.Het spijt ons u een prijsstijging van 5 % te moeten meedelen.
Nous devons à vous rappeler que ces prix ne sont valables qu'au 31 octobre prochain.Wij houden eraan u eraan te herinneren dat deze prijzen slechts geldig zijn tot 31 oktober aanstaande.

Offerte

Een toekomstige klant kan via een brief een offerte opvragen om zo de voordeligste prijzen en mogelijke kortingen te leren kennen.

Terminologie

FransNederlands
à défaut debij gebrek aan
antérieurvroeger (voor)
concevoiropvatten
faire offre deofferte van overmaken
fréquemmentvaak (souvent)
incomberont àten laste van (à charge de)
les conditions générales d'achatalgemene aankoopvoorwaarden
les conditions générales de ventealgemene verkoopvoorwaarden
passer commande debestelling overmaken
propreeigen
remettre prixprijs overmaken
susceptible dein staat om
se réapprovisionnerzich herbevoorraden
stipulerbepalen
toutefoisnochtans
ultérieurlater (na)
un bordereau d'expéditioneen verzendingsborderel
un débiteen omzet
un échantilloneen staaltje
un fûteen vat
une clauseeen clausule
une contre-offreeen tegenofferte (geschreven door de koper om een wijziging te bekomen in een voorwaarde van de offerte)
une demande de prixeen prijsaanvraag
une forte commandeeen belangrijke bestelling
une offre échantillonnéeeen bemonsterde offerte
une offreeen offerte
une remise de prixeen prijsopgave
une stipulationeen bepaling (voor een contract)
votre meilleure offreuw voordeligste offerte
votre meilleur prixuw laagste prijs, antwoord verkoper: notre prix le plus avantageux/notre prix le plus bas/nous conditions les plus avantageuses

Voorbeeldzinnen

Om de terminologie te illustreren, volgen een aantal voorbeeldzinnen.

FransNederlands
Pour être valable, chaque commande téléphonique doit être confirmée par un bon de commande.Om geldig te zijn, moet elke telefonische bestelling bevestigd worden door een bestelbon.
Les marchandises seront accompagnées d'un bordereau d'expédition mentionnant le n° du bon de commande.De goederen zullen vergezeld zijn met een verzendingsborderel waarop het nummer van de bestelbon vermeld is.
Les livraisons, ne correspondant pas aux conditions précisées dans le bon de commande, seront refusées; les frais y relatifs incomberont au (= étant à charge du) fournisseur.Alle leveringen die niet overeenstemmen met de voorwaarden vermeld in de bestelbon, zullen geweigerd worden; de bijhorende kosten zijn ten laste van de leverancier.
Toute livraison est censée être effectuée le jour de réception en nos installations; cette date seule détermine le délai de livraison et l'échéance du paiement.Elke levering wordt verondersteld uitgevoerd te zijn de dag van de ontvangst in onze gebouwen. Alleen deze datum bepaalt de leveringstermijn en de vervaldag van de betaling.
Les paiements sont faits à 30 jours, fin du mois de la date de la facture; toutefois, si la facture a une date antérieure à la livraison, telle que définie sous l'art. 4, cette date de livraison seule comptera pour déterminer la date du paiement.De betalingen gebeuren op 30 dagen, op het einde van de maand van de factuurdatum; nochtans, als de factuur dateert van voor de levering, zoals bepaald in artikel 4, telt alleen deze leveringsdatum om de betalingsdatum te bepalen
Notre firme interdit toute disposition sur sa caisse.Iedere niet-geoorloofde beschikking wordt ten stelligste geweigerd = Wij aanvaarden geen wisselbrieftrekking.
Les factures doivent être envoyées en 5 exemplaires à notre siège social. Au cas où cette condition ne serait pas observée, les factures seront retenues jusqu'à réception des copies conformes.De facturen moeten in 5 exemplaren gestuurd worden naar onze maatschappelijke zetel. In het geval dat deze voorwaarde niet nageleefd wordt, zullen de facturen weerhouden worden tot de ontvangst van de overeenkomstige kopieën.
A défaut d'acceptation écrite de la commande par le fournisseur dans les quinze jours qui suivent l'émission de notre commande, nous nous réservons le droit de considérer celle-ci comme annulée.Bij gebrek aan schriftelijke bevestiging van de bestelling door de leverancier binnen de 14 dagen die volgen op de uitzending van onze bestelling, behouden we ons het recht om deze als geannuleerd te beschouwen.
Le Tribunal de Commerce de sera seul compétent en cas de contestation.Enkel de Handelsrechtbank zal bevoegd zijn ingeval van betwisting.
Veuillez nous faire offre/faire parvenir/transmettre, par retour du courrier, votre meilleure offre TVA incluse, pour les marchandises suivantes: Gelieve ons, per kerende post, uw voordeligste offerte over te maken, BTW inbegrepen, voor de volgende goederen:
Afin de/Pour pouvoir faire un choix/fixer mon choix, j'aimerais recevoir votre catalogue illustré et quelques échantillons.Om een keuze te kunnen maken, ontving ik graag uw geïllustreerde catalogus en enkele staaltjes.
Veuillez avoir l'obligeance de me faire parvenir votre dernier prix courant/dernière liste de prix.Zou u zo vriendelijk willen zijn me uw laatst verschenen prijslijst te bezorgen?
Nous aimerions recevoir de plus amples renseignements concernant vos conditions de livraison et de paiement.Graag ontvingen wij nadere inlichtingen omtrent uw leverings- en betalingsvoorwaarden.
Tous les frais de transport, d'emballage etc., qui n'ont pas été/ne sont pas mentionnés dans l'offre mais figureraient plus tard sur la facture, seront déduits d'office.Alle kosten voor vervoer, verpakking, enz., die niet in de offerte vermeld worden, maar later op de factuur zouden voorkomen, zullen van ambtswege afgetrokken worden.
Notre firme interdit toute disposition sur sa caisse.Elke niet geoorloofde beschikking wordt ten stelligste geweigerd = Wij aanvaarden geen wisselbrieftrekkingen.

Tegenofferte

Een toekomstige klant kan ook een tegenofferte maken. Volgende termen kunnen dan gebruikt worden.

Terminologie

FransNederlands
accorder une réductioneen korting toestaan
coterprijs noteren
la consignehet statiegeld
la vidangehet leeggoed (BE) (le vidange = verversen van olie)
le conditionnementde verpakking (voor verkoop), la façon d'emballage
le délai de livraisonde leveringstermijn
le délai de paiementde betalingstermijn
le prix unitairede eenheidsprijs
le taux applicable pour la TVAeen percentage toepasbaar voor de BTW
l'emballageverpakking rond artikelen b.v. papier rond vlees
les marchandises voyagent aux risques et périls de het transport gebeurt op risico van
payer à termebetalen op termijn
un élément constitutifeen bestanddeel
un emballage comprisinclusief verpakking
un emballage facturéeen aangerekende verpakking
un emballage non compriseen apart bedrag voor verpakking
un emballage perdueen wegwerpverpakking
un emballage repriseen teruggenomen verpakking
un escompteeen korting wanneer er contant betaald wordt (directe verkoop)
un prix imposéun prix qui est obligé, een opgelegde prijs
un rabaisdoor de verkoper verleend, omdat de geleverde zaken beschadigd zijn of omdat de geleverde goederen niet in overeenstemming zijn met de bestelde goederen.
une cotationeen prijsnotering (met vermelding van de eenheidsprijs en alle elementen)
une offre écriteeen geschreven offerte
une offre fermeeen vaste offerte (engage le vendeur quoi qu'il advienne = wat er ook gebeuren moge)
une offre sans engagementeen vrijblijvende offerte
une offre sauf vendueen offerte mits onverkocht
une offre sollicitéeeen aangevraagde offerte
une offre spontanéeeen spontane offerte
une offre verbaleeen mondelinge offerte
une remisegrote kortingen = 10 45 %
une vente à créditeen verkoop op krediet
une vente à tempéramenteen verkoop op afbetaling
une vente à termeeen verkoop op termijn
une vente de stockeen verkoop uit voorraad
une vente en disponibleeen verkoop uit voorraad

Voorbeeldzinnen

Om de terminologie te illustreren, volgen een aantal voorbeeldzinnen.

FransNederlands
Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre lui (art. 1602 du Code-Civil).De verkoper is gehouden duidelijk uit te drukken waar hij zich toe verbindt. Al wat dubbelzinnig geïnterpreteerd kan worden, verplicht zich tegen hem.
Nos prix s'entendent net, les marchandises étant enlevées par vos soins.Onze prijzen zijn netto. U dient de goederen zelf te komen afhalen.
Les marchandises sont censées être agréées au départ de nos installations.De goederen worden verondersteld aanvaard te zijn bij het vertrek uit onze gebouwen.
Nos offres ne sont valables que pour acceptation dans la huitaine.Onze offertes zijn slechts geldig mits aanvaarding binnen de 8 dagen (une offre ferme pendant 8 jours).
Tout engagement pris par nos agents n'est valable qu'après ratification de notre part.Elke verbintenis aangegaan door onze agenten is slechts geldig na bevestiging van onzentwege.
Le règlement se fera par disposition.De vereffening zal gebeuren door wisselbrieftrekking.
Les réclamations doivent être faites au plus tard huit jours après la date de livraison; passé ce délai elles ne seront plus acceptées.De klachten moeten ten laatste 8 dagen na leveringsdatum ingediend worden; na deze datum worden ze niet meer aanvaard.
Il ne sera pas tenu compte des réclamations introduites passé le délai de 8 jours après la livraison.Er zal geen rekening gehouden worden met klachten die later dan 8 dagen na de levering ingediend worden.
Nos marchandises, même expédiées franco, voyagent aux risques et périls des destinataires.Zelfs indien het vervoer franco is, gebeurt het op risico van de bestemmeling (risico is voor klant, maar vervoer gebeurt door leverancier).
Nos produits sont expédiés sans emballage. Si le client désire qu'ils soient emballés, les emballages sont facturés au prix de revient et ne sont pas repris.Onze producten worden verzonden zonder verpakking. Indien de klant wenst dat ze verpakt worden, wordt de verpakking aangerekend tegen de kostprijs en wordt ze niet teruggenomen.
Toute annulation de commande par le client ne deviendra effective qu'après ratification de notre part.Elke annulering van bestelling door de klant zal slechts uitwerking hebben na onze bevestiging/na bevestiging van onzentwege.
L'acheteur n'est jamais tenu d'accepter une livraison partielle.De koper is nooit verplicht een gedeeltelijke levering te aanvaarden.
Nous n'assumons aucune responsabilité du chef de travaux exécutés sur nos produits après qu'ils sont sortis de nos usines.Wij zijn niet verantwoordelijk voor werken die uitgevoerd zijn op onze producten nadat ze onze fabrieken hebben verlaten.
Notre responsabilité est limitée au remplacement, par simple échange, de toute pièce reconnue défectueuse, soit à la pose, soit à l'essai réglementaire.Onze verantwoordelijkheid is beperkt tot de vervanging door eenvoudige vervanging van elk stuk/onderdeel dat defect is, hetzij bij de plaatsing, hetzij bij de voorgeschreven proef.
Le vendeur fera traite sur l'acheteur pour recouvrer le montant dû.De verkoper zal een wisselbrief trekken op de koper om het verschuldigd bedrag te innen.
Il nous est un plaisir de vous faire parvenir les renseignements demandés.Het is ons een genoegen u de gevraagde inlichtingen te kunnen bezorgen.
Nos prix s'entendent net. Les frais d'emballage et d'expédition sont à charge de l'acheteur.Onze prijzen zijn netto. De verpakkings- en verzendingskosten zijn ten laste van de koper.
Si le stock est épuisé, vous avez le droit d'un article égal.Indien de voorraad uitgeput is, hebt u recht op een gelijkaardig artikel.
Sauf la vente, nous pouvons vous livrer ces marchandises dans les 8 jours après commande.Behoudens verkoop, kunnen wij u deze goederen leveren binnen de 8 dagen na bestelling.
Notre représentant vous rendra visite prochainement.Onze vertegenwoordiger zal u eerstdaags een bezoek brengen.
Ces marchandises sont livrables du stock.Deze goederen zijn uit voorraad leverbaar.
Cette offre est sans engagement.Deze offerte is vrijblijvend.
Le transport voyage aux risques et périls du destinataire.Het transport gebeurt op risico van de bestemmeling.
Comme notre prix est déjà très bas, il ne nous est pas possible de vous accorder une remise.Daar onze prijs reeds zeer laag is, is het ons niet mogelijk korting toe te staan voor aankoop van grote hoeveelheden.
Ci-inclus vous trouverez quelques échantillons de papier.Hierbij ingesloten vindt u enkele staaltjes papier.

Bestelling

Wanneer een klant tevreden is met de aangeboden voorwaarden, kan hij een bestelling plaatsen.

Terminologie

FransNederlands
à titre d'essaibij wijze van proef
avoir en stockin voorraad hebben
correspondre àovereenstemmen met
correspondre avecmet iemand corresponderen
emmagasiner des marchandisesgoederen opslaan in magazijn
entreposer des marchandisesgoederen opslaan in entrepot
fournirbezorgen aan, leveren aan -> nous pouvons vous fournir ces articles
la fourniture dede levering van
le délai de livraisonde leveringstermijn
livraison dans les 15 jours de la commandelevering binnen de 15 dagen na bestelling
livraison franco à domicilelevering franco aan huis
livraison franco nos magasinslevering franco onze magazijnen
livrereen bestelling uitvoeren
passer commande deeen bestelling overmaken
passer la commande suivantede volgende bestelling overmaken
stocker des marchandisesgoederen opslaan in vooruitzicht van een eventuele prijsstijging
un acte authentique/notariéeen authentieke/notariële akte
un acte sous seing privéeen onderhandse akte
un arrêté de venteeen verkoopsovereenkomst
un bon de commandeeen bestelbon, meestal in 3 exemplaren opgesteld: 1 voor de koper en 2 voor de verkoper
un contre-ordreeen brief die geschreven is door de koper om een wijziging te vragen voor een bestelling die nog niet geleverd is
un entrepôteen openbare opslagplaats
un essaieen proef
un fournisseureen leverancier
un livreureen loopjongen
un ordre d'essaieen proefbestelling
un ordreeen order
un stockeen voorraad
une commande d'essaieen proefbestelling
une commandeeen bestelling
une confirmation de commandeeen bevestiging van bestelling
une lettre d'accompagnementeen begeleidende brief
une lettre de commandeeen bestelbrief
une livraisonde uitvoering van een bestelling

Voorbeeldzinnen

Om de terminologie te illustreren, volgen een aantal voorbeeldzinnen.

FransNederlands
Veuillez avoir l'obligeance de confirmer par écrit votre commande téléphonique.Zou u zo vriendelijk willen zijn uw telefonische bestelling schriftelijk te bevestigen?
À titre d'essai nous vous passons la commande suivante: Bij wijze van proef maken wij u volgende bestelling over:
Veuillez nous livrer les marchandises suivantes conformément aux conditions générales mentionnées au verso de cette date, et aux conditions particulières sous-mentionnées ci-après/ci-dessous.Gelieve ons volgende goederen te leveren, overeenkomstig de algemene voorwaarden vermeld op de keerzijde van deze brief, en de onderstaande bijzondere voorwaarden.
Pour la bonne règle, nous vous prions de confirmer cette commande par retour du courrier.Voor de goede gang van zaken verzoeken wij u deze bestelling per ommegaande te bevestigen.
Les articles livrés doivent correspondre en tous points aux échantillons présentés.De geleverde artikelen dienen in alle opzichten overeen te stemmen met de voorgelegde stalen.
Comme notre stock est presque épuisé, nous vous prions de livrer sans tarder. BETER: Notre stock étant presque épuisé, nous vous prions de livrer sans tarder.Gezien onze voorraad bijna uitgeput is, verzoeken wij u zonder verwijl te leveren.
Veuillez renvoyer le double de ce bon de commande signé pour accord.Gelieve het dubbel van deze bestelbon, voor akkoord getekend, terug te zenden.
© 2014 - 2024 Miske, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
SchrijfvaardigheidSchrijfvaardigheidEen zakelijke brief of persoonlijke brief schrijven is niet altijd zo gemakkelijk zoals het lijkt. Zodra het papier voor…
Zakelijke rekening: Openen en kosten van rekening en kredietZakelijke rekening: Openen en kosten van rekening en kredietWanneer je een bedrijf begint, heb je natuurlijk ook een zakelijke rekening nodig maar waar kun je het beste een zakelij…
Zakelijke lening afsluitenZakelijke lening afsluitenAls je ondernemer of startende ondernemer bent, dan kan het voorkomen dat je opeens geld nodig hebt. Je kunt er dan voor…
Red je in het Frans: een eerste gesprekjeRed je in het Frans: een eerste gesprekjeEnkele eenvoudige zinnen in het Frans. Een eerste gesprekje voeren in het Frans is eenvoudiger dan je denkt en deze paar…

Tips voor het leren van een nieuwe taalTips voor het leren van een nieuwe taalAls je jong bent gaat het leren van een nieuwe taal je een stuk gemakkelijker af dan wanneer je ouder bent. Toch kun je…
Certificate in Advanced English (CAE): Informatie en tipsCertificate in Advanced English (CAE): Informatie en tipsEen handig overzicht voor studenten die een Certificate in Advanced English (CAE) of Cambridge Examen willen behalen. He…
Miske (4.039 artikelen)
Laatste update: 15-08-2019
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Taal
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.