InfoNu.nl > Educatie en School > Examen > 1e tijdvak examens 2020: rooster en uitslag vwo, havo & vmbo

1e tijdvak examens 2020: rooster en uitslag vwo, havo & vmbo

1e tijdvak examens 2020: rooster en uitslag vwo, havo & vmbo Tussen donderdag 7 mei 2020 en maandag 25 mei 2020 vinden de reguliere centrale examens van het vwo, havo en vmbo plaats. De leerlingen op het vwo zijn het langste bezig met hun examens. Het eindcijfer van een leerling bestaat uit het gemiddelde van het behaalde cijfer voor het schoolexamen (SE) en het behaalde cijfer voor het centraal examen (CE). Het schoolexamen verschilt per school, het centraal examen is voor alle leerlingen gelijk. Of een leerling wel of (nog) niet geslaagd is, wordt bekend op woensdag 10 juni 2020.

Eindexamen 2020 - vwo, havo en vmbo


Algemene informatie

Kernvakken
De kernvakken zijn Nederlands, Engels en wiskunde (algemeen) / wiskunde A / wiskunde B / wiskunde C (afhankelijk van het niveau en/of de keuze van de leerling). Wiskunde D is een extra vak. Alle eindexamenleerlingen zijn verplicht de kernvakken te volgen.

Verplichte vakken
Naast de kernvakken zijn nog enkele andere vakken verplicht voor alle eindexamenkandidaten om de middelbare school af te kunnen ronden: de rekentoets, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding (de moeilijkheidsgraad van een vak verschilt wel per niveau). Hiernaast zijn er per niveau nog een paar vakken verplicht:
 • vwo; ckv en ten minste een tweede vreemde taal, naast Engels
 • havo; ckv
 • vmbo; ten minste nog een van de volgende vakken: beeldende vorming, ckv, dans, drama of muziek. Daarnaast is LOB, loopbaanoriëntatie en –begeleiding, verplicht voor deze leerlingen.

De afkorting ckv staat voor culturele en kunstzinnige vorming. Leerlingen van het gymnasium zijn vrijgesteld voor ckv. Daarnaast hoeven leerlingen die het gymnasium volgen geen vreemde taal zoals Duits of Frans te volgen, omdat ze ook al Grieks en/of Latijn volgen.

Het combinatiecijfer
Het combinatiecijfer is het gemiddelde van het cijfer voor in ieder geval maatschappijleer en het profielwerkstuk. Scholen kunnen ervoor kiezen om nog andere cijfers aan het combinatiecijfer toe te voegen, zoals de cijfers voor de vakken literatuur, levensbeschouwing/godsdienst en algemene natuurwetenschappen. In het programma van toetsing en afsluiting, PTA, legt de school het eindexamenreglement vast. Hierin staan alle vakken die getoetst worden en dus ook de vakken die precies meetellen voor het combinatiecijfer.

Extra vakken
Een leerling doet normaliter eindexamen in een bepaald aantal vakken, afhankelijk van het niveau. Zo zijn het bij het vwo acht vakken en bij de havo zeven vakken. Leerlingen mogen examen doen en slagen in meer dan het standaard aantal vakken. Het cijfer voor extra vakken telt niet mee in het gemiddelde cijfer over alle centrale examens.

Vakken
Van de volgende vakken wordt een eindexamen afgenomen tijdens het schriftelijk centraal examen (alle niveaus):
Vakvwohavovmbo GLvmbo TLvmbo KBvmbo BB
AardrijkskundeXXXXXX
ArabischXXXXXX
Bedrijfseconomie X
Beeldende vorming XX
BiologieXXXXXX
Dans XX
Drama XX
DuitsXXXXXX
EconomieXXXXXX
EngelsXXXXXX
FilosofieXX
FransXXXXXX
FriesXXXX
GeschiedenisXX
Geschiedenis en staatsinrichting XXXX
Griekse taal en cultuurAlleen gymnasium
HandvaardigheidXX
Kunst (algemeen)XX
Latijnse taal en cultuurAlleen gymnasium
Maatschappijkunde XXXX
MaatschappijwetenschappenXX
Management en organisatie (M&O)XX
MuziekXXXX
NatuurkundeXX
Natuur- en scheikunde I (Nask 1) XXXX
Natuur- en scheikunde II (Nask 2) XX
NederlandsXXXXXX
RussischXX
ScheikundeXX
SpaansXXXXXX
TekenenXX
Textiele vormgevingXX
TurksXXXXXX
Wiskunde (algemeen) XXXX
Wiskunde AXX
Wiskunde BXX
Wiskunde CX

Diepgang per niveau (vwo, havo en vmbo)

vwo en havo
In de bovenbouw van het vwo en de havo zijn er vier profielen (richtingen) met bijbehorende vakken:
 • Natuur en techniek (N&T), verplicht: wiskunde B, natuurkunde en scheikunde
 • Natuur en gezondheid (N&G), verplicht: wiskunde A, biologie en scheikunde
 • Economie en maatschappij (E&M), verplicht: wiskunde A, economie en geschiedenis
 • Cultuur en maatschappij (C&M), verplicht: wiskunde C en geschiedenis

Door de combinatie aan vakken van een leerling kan het zijn dat een leerling meerdere profielen volgt. Per profiel krijgt de leerling een diploma.

vmbo
In de bovenbouw (derde en vierde jaar) van het vmbo zijn er vier leerwegen (richtingen) met bijbehorende vakken:
 • Theoretische Leerweg (vmbo TL): algemeen voorkomende vakken
 • Gemengde Leerweg (vmbo GL): algemeen voorkomende vakken, alleen ééntje minder dan bij vmbo TL. In plaats van dit vak volgen leerlingen vier uur beroepsgericht onderwijs.
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo KB): de vakken zijn in een lager niveau dan bij vmbo TL en leerlingen krijgen twaalf uur beroepsgericht onderwijs.
 • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo BB): de vakken zijn in een lager niveau dan bij vmbo KB en leerlingen krijgen twaalf uur beroepsgericht onderwijs.

In de bovenbouw van het vmbo zijn er tien profielen indien de leerling heeft gekozen voor vmbo GL, vmbo KB of vmbo BB met bijbehorende vakken:
 • Economie en ondernemen (E&O): economie en keuze uit een moderne vreemde taal of wiskunde.
 • Horeca, bakkerij en recreatie (HBR): economie en keuze uit een moderne vreemde taal of wiskunde.
 • Zorg en welzijn (Z&W): biologie en een keuze uit wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis of maatschappijleer II.
 • Groen: wiskunde en een keuze uit biologie of natuur- en scheikunde I (Nask 1).
 • Bouwen, wonen en interieur (BWI): wiskunde en natuur- en scheikunde I (Nask 1).
 • Produceren, installeren en energie (PIE): wiskunde en natuur- en scheikunde I (Nask 1).
 • Mobiliteit en transport (M&T): wiskunde en natuur- en scheikunde I (Nask 1).
 • Media, vormgeving en ICT (MVI): wiskunde en natuur- en scheikunde I (Nask 1).
 • Maritiem en techniek (MT): wiskunde en natuur- en scheikunde I (Nask 1).
 • Dienstverlening en producten (D&P): twee vakken uit wiskunde, natuur- en scheikunde I (Nask 1), biologie en algemene economie.

In de bovenbouw van het vmbo zijn er vier profielen indien de leerling heeft gekozen voor vmbo TL, met bijbehorende vakken:
 • Economie: economie en keuze uit een moderne vreemde taal of wiskunde.
 • Zorg en Welzijn: biologie en een keuze uit wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis of maatschappijleer II.
 • Techniek: wiskunde en natuur- en scheikunde I(Nask 1).
 • Groen: wiskunde en een keuze uit biologie of natuur- en scheikunde I(Nask 1).

Naast de verplichte vakken in het profiel moet de leerling nog een aantal verplichte keuzevakken, afhankelijk van de leerweg:
 • vmbo TL: twee keuzevakken
 • vmbo GL: één keuzevak en twee beroepsgerichte keuzevakken
 • vmbo KB: vier beroepsgerichte keuzevakken
 • vmbo BB: vier beroepsgerichte keuzevakken

Uiteindelijke cijfer

Voor de meeste vakken is het uiteindelijke eindcijfer het gemiddelde van twee cijfers: het behaalde cijfer van het schoolexamen en het behaalde cijfer voor het centraal examen. Als een leerling een 8 heeft voor het schoolexamen en een 6 voor het centraal examen, dan is het eindcijfer voor dat vak dus een 7. Het schoolexamen verschilt per school. Scholen hebben richtlijnen en criteria waaraan ze zich moeten houden, maar zijn verder vrij om het onderwijsplan in te vullen. Het centraal examen is voor elke eindexamenleerling, per niveau, hetzelfde en wordt op hetzelfde moment gemaakt.
Voor de vakken waarvan een centraal examen is, telt het gemiddelde cijfer (van het SE en CE) als uiteindelijk cijfer. In de vakken die geen centraal examen hebben, zoals wiskunde D, kunnen leerlingen wel slagen (het vak komt dan op het diploma te staan). Omdat er geen centraal examen is, telt enkel het cijfer van het schoolexamen voor dat vak. Per school verschilt ook welke extra vakken worden aangeboden.

Eisen om te slagen

Er zijn verschillende eisen waaraan een examenkandidaat moet voldoen om te slagen. Zodra aan een van de voorwaarden niet wordt voldaan, dan slaagt de desbetreffende leerling niet. Bij de cijfers in dit lijstje gaat het om afgeronde cijfers. Een 4,45 is afgerond een 4 en een 5,53 een 6.

Eisen vwo en havo
De volgende eisen gelden voor het vwo en de havo:
 • Een gemiddeld cijfer van 5,5 of hoger voor alle centrale examens.
 • Maximaal één 5 voor een kernvak, de andere kernvakken moeten een 6 of hoger als eindcijfer hebben.
 • Voor alle examenvakken geldt één van de volgende opties:
  • alle eindcijfers zijn een 6 of hoger
  • één 5 en alle andere eindcijfers minimaal een 6
  • één 4 en alle andere eindcijfers minimaal een 6 én het gemiddelde van alle eindcijfers is minimaal een 6,0
  • bij twee keer een 5 of één 5 en één 4 moeten alle andere eindcijfers minimaal een 6 zijn én het gemiddelde van alle eindcijfers minstens een 6,0
 • De vakken ckv en lichamelijke opvoeding (LO) zijn met minimaal een voldoende voltooid.
 • Geen eindcijfer is lager dan een 4 (havo)
 • De rekentoets is gemaakt.

Het cijfer van de rekentoets telt niet mee voor het gemiddelde eindcijfer, het combinatiecijfer wel.

Eisen vmbo
De volgende eisen gelden in ieder geval voor het vmbo:
 • Gemiddeld een 5,5 of hoger voor alle centrale eindexamens.
 • Het eindcijfer voor Nederlands is afgerond een 5 of hoger.
 • Alle eindcijfers en het combinatiecijfer zijn:
  • een 6 of hoger
  • één 5 en de rest 6 of hoger
  • één 4, één 7 of hoger en de rest 6 of hoger
  • twee keer een 5, één 7 en voor de rest 6 of hoger
  • geen enkel eindcijfer lager dan een 4
 • Minstens een 'voldoende' voor kunstvakken en lichamelijke opvoeding.
 • De leerling heeft een loopbaandossier gemaakt volgens het PTA.
 • De rekentoets is gemaakt.

Als leerlingen die vmbo KB of vmbo BB volgen voldoen aan deze eisen, dan zijn ze geslaagd. Leerlingen die vmbo TL of vmbo GL volgen moeten nog aan een extra voorwaarde voldoen, namelijk minstens een 'voldoende' voor het profielwerkstuk.

Het cijfer van de rekentoets telt niet mee voor het gemiddelde eindcijfer, het combinatiecijfer wel.

Vak laten vallen
Indien een leerling, ongeacht het niveau, een onvoldoende haalt voor een extra vak, dan kan de leerling slagen door dit vak te laten vallen.

Cum laude

Als een leerling cum laude wil slagen, dan moet de leerling een gemiddelde van 8,0 of hoger hebben van alle eindcijfers van de volgende vakken samen:
 • De kernvakken
 • De vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel
 • Het combinatiecijfer
 • De vakken in het profiel
 • Het hoogste eindcijfer van het vrije deel

Bovendien mag een leerling van het vwo niet lager dan een 7 afgerond hebben voor een van de bovenstaande vakken om cum laude te slagen. Het afgeronde cijfer is afgeleid van het eindcijfer: is het eindcijfer een 6,6 dan is het afgeronde cijfer een 7. Bij de havo mag een leerling niets lager dan een 6 afgerond hebben voor een van de bovenstaande vakken of lager dan de beoordeling 'voldoende' hebben om cum laude te slagen.

Tijdvakken

Het centraal examen kent drie tijdvakken. Het eerste tijdvak is het reguliere centraal examen. Leerlingen die een herkansing mogen of die tijdens het eerste tijdvak verhinderd waren om examens af te nemen hebben de mogelijkheid in het tweede tijdvak. Voor de inhalers in het tweede tijdvak die nog mogen herkansen, is er het derde tijdvak. Het tweede tijdvak wordt afgenomen tussen maandag 15 juni 2020 en donderdag 18 juni 2020.

Programma eindexamens eerste tijdvak

Eerste tijdvak vwo - eindexamenrooster 2020

Dit is het eindexamenrooster voor vwo, tijdens het eerste tijdvak:
 • Donderdag 7 mei 2020 (9:00-12:00): kunst (algemeen)
 • Donderdag 7 mei 2020 (13:30-16:30): management en organisatie (M&O)
 • Vrijdag 8 mei 2020 (9:00-12:00): Griekse taal en cultuur
 • Vrijdag 8 mei 2020 (13:30-16:30): wiskunde A/B/C
 • Maandag 11 mei 2020 (9:00-12:00): aardrijkskunde
 • Maandag 11 mei 2020 (13:30-16:30): Nederlands
 • Dinsdag 12 mei 2020 (9:00-12:00): geschiedenis
 • Dinsdag 12 mei 2020 (13:30-16:30): natuurkunde
 • Woensdag 13 mei 2020 (9:00-11:30): Duits
 • Woensdag 13 mei 2020 (13:30-16:00): handvaardigheid / textiele vormgeving / tekenen
 • Donderdag 14 mei 2020 (9:00-12:00): maatschappijwetenschappen (en maatschappijwetenschappen bezemexamen)
 • Donderdag 14 mei 2020 (13:30-16:30): biologie
 • Vrijdag 15 mei 2020 (9:00-12:00): filosofie
 • Vrijdag 15 mei 2020 (13:30-16:00): Engels
 • Maandag 18 mei 2020 (9:00-12:00): Latijnse taal en cultuur
 • Maandag 18 mei 2020 (13:30-16:30): economie
 • Dinsdag 19 mei 2020 (9:00-11:30): muziek
 • Dinsdag 19 mei 2020 (13:30-16:30): scheikunde
 • Woensdag 20 mei 2020 (13:30-16:00): Frans
 • Maandag 25 mei 2020 (9:00-11:30): Fries / Russisch
 • Maandag 25 mei 2020 (13:30-16:00): Spaans / Turks / Arabisch

Eerste tijdvak havo - eindexamenrooster 2020

Dit is het eindexamenrooster voor havo, tijdens het eerste tijdvak:
 • Donderdag 7 mei 2020 (9:00-11:30): muziek
 • Donderdag 7 mei 2020 (13:30-16:30): Nederlands
 • Vrijdag 8 mei 2020 (9:00-12:00): filosofie
 • Vrijdag 8 mei 2020 (13:30-16:30): economie
 • Maandag 11 mei 2020 (9:00-11:30): Duits
 • Maandag 11 mei 2020 (13:30-16:30): scheikunde
 • Dinsdag 12 mei 2020 (9:00-12:00): geschiedenis
 • Dinsdag 12 mei 2020 (13:30-16:00): Engels
 • Woensdag 13 mei 2020 (9:00-12:00): maatschappijwetenschappen
 • Woensdag 13 mei 2020 (13:30-16:30): wiskunde A/B
 • Donderdag 14 mei 2020 (9:00-12:00): kunst (algemeen)
 • Donderdag 14 mei 2020 (13:30-16:00): Frans
 • Vrijdag 15 mei 2020 (9:00-12:00): aardrijkskunde
 • Vrijdag 15 mei 2020 (13:30-16:30): natuurkunde
 • Maandag 18 mei 2020 (13:30-16:00): handvaardigheid / textiele vormgeving / tekenen
 • Dinsdag 19 mei 2020 (13:30-16:30): bedrijfseconomie / management en organisatie (M&O)
 • Woensdag 20 mei 2020 (13:30-16:30): biologie
 • Maandag 25 mei 2020 (9:00-11:30): Fries / Russisch
 • Maandag 25 mei 2020 (13:30-16:00): Spaans / Turks / Arabisch

Eerste tijdvak vmbo GL en TL - eindexamenrooster 2020

Dit is het eindexamenrooster voor vmbo GL en TL, tijdens het eerste tijdvak:
 • Donderdag 7 mei 2020 (13:30-15:30): economie
 • Vrijdag 8 mei 2020 (13:30-15:30): Nederlands
 • Maandag 11 mei 2020 (9:00-11:00): geschiedenis en staatsinrichting
 • Maandag 11 mei 2020 (13:30-15:30): beeldende vorming
 • Dinsdag 12 mei 2020 (9:00-11:00): muziek
 • Dinsdag 12 mei 2020 (13:30-15:30): wiskunde
 • Woensdag 13 mei 2020 (9:00-11:00): aardrijkskunde
 • Woensdag 13 mei 2020 (13:30-15:30): Frans
 • Donderdag 14 mei 2020 (9:00-11:00): Duits
 • Donderdag 14 mei 2020 (13:30-15:30): natuur- en scheikunde I
 • Vrijdag 15 mei 2020 (9:00-11:00): dans / drama
 • Vrijdag 15 mei 2020 (13:30-15:30): biologie
 • Maandag 18 mei 2020 (9:00-11:00): maatschappijkunde
 • Maandag 18 mei 2020 (13:30-15:30): natuur- en scheikunde II
 • Dinsdag 19 mei 2020 (13:30-15:30): Engels
 • Woensdag 20 mei 2020 (9:00-11:00): Fries
 • Woensdag 20 mei 2020 (13:30-15:30): Spaans / Turks / Arabisch

Eerste tijdvak vmbo KB - eindexamenrooster 2020

Dit is het eindexamenrooster voor vmbo KB, tijdens het eerste tijdvak:
 • Maandag 11 mei 2020 (13:30-15:30): Nederlands
 • Dinsdag 12 mei 2020 (13:30-15:30): natuur- en scheikunde I
 • Woensdag 13 mei 2020 (9:00-11:00): maatschappijkunde KB
 • Woensdag 13 mei 2020 (13:30-15:30): Frans / Duits
 • Donderdag 14 mei 2020 (9:00-11:00): geschiedenis en staatsinrichting
 • Donderdag 14 mei 2020 (13:30-15:30): wiskunde
 • Vrijdag 15 mei 2020 (13:30-15:30): economie
 • Maandag 18 mei 2020 (13:30-15:30): Engels
 • Dinsdag 19 mei 2020 (13:30-15:30): biologie
 • Woensdag 20 mei 2020 (9:00-11:00): aardrijkskunde
 • Woensdag 20 mei 2020 (13:30-15:30): Spaans / Turks / Arabisch

Eerste tijdvak vmbo BB - eindexamenrooster 2020

Dit is het eindexamenrooster voor vmbo BB, tijdens het eerste tijdvak:
 • Maandag 11 mei 2020 (13:30-15:00): economie
 • Dinsdag 12 mei 2020 (13:30-15:30): Nederlands
 • Woensdag 13 mei 2020 (9:00-10:30): aardrijkskunde
 • Woensdag 13 mei 2020 (13:30-15:00): Frans / Duits
 • Donderdag 14 mei 2020 (13:30-15:00): Engels
 • Vrijdag 15 mei 2020 (13:30-15:00): biologie
 • Maandag 18 mei 2020 (9:00-10:30): geschiedenis en staatsinrichting
 • Maandag 18 mei 2020 (13:30-15:00): wiskunde
 • Dinsdag 19 mei 2020 (13:30-15:00): natuur- en scheikunde I
 • Woensdag 20 mei 2020 (9:00-10:30): maatschappijkunde
 • Woensdag 20 mei 2020 (13:30-15:30): Spaans / Turks / Arabisch

Uitslag

Op woensdag 10 juni 2020, om 8:00 uur, worden de normen van het eerste tijdvak bekendgemaakt. De meeste scholen bellen hun leerlingen diezelfde dag nog of ze geslaagd zijn, een herkansing nodig hebben of dat ze al gezakt zijn. Dit gebeurt meestal tussen 13:00 en 19:00. Is de uitslag van één examen niet naar wens - bijvoorbeeld voor de vervolgstudie of cum laude - maar is de leerling wel geslaagd, dan is deze leerling ook vrij om te herkansen. Deze leerling wordt dan een herprofileerder genoemd.
© 2019 - 2020 Lhcrf, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Eindexamen 2019: Rooster en uitslag vmbo, havo en vwoOp donderdag 9 mei 2019 beginnen de eindexamens voor scholieren van de vmbo, havo, vwo en gymnasium. Altijd een spannend…
Slagen voor je eindexamenSlagen voor je eindexamenSlagen voor het eindexamen wil iedereen wel. Je bent (eindelijk) aan het eind van je middelbare schoolperiode en je ziet…
Rekenexamens en afnamemomenten vo en mbo 2016/2017Rekenexamens en afnamemomenten vo en mbo 2016/2017Met het invoeren van het vak rekenen in het voortgezet onderwijs is ook het rekenexamen verplicht geworden. Er zijn vers…
Theorie-examen online oefenen: de beste websites op een rijTheorie-examen online oefenen: de beste websites op een rijWie binnenkort het theorie-examen voor zijn of haar rijbewijs moet afleggen, kan daar op verschillende manieren voor oef…
Cambridge examenCambridge examenEr zijn verschillende diploma's te behalen om je kennis van de Engelse taal aan te tonen bij opleidingen of bedrijven. H…
Bronnen en referenties
 • https://www.examenoverzicht.nl/examen-informatie/algemeen/profielen-vmbo
 • https://www.examenblad.nl/examenrooster/2020?p=2&t=1;2
 • https://www.vcnonline.nl/faq-vragen-en-antwoorden

Reageer op het artikel "1e tijdvak examens 2020: rooster en uitslag vwo, havo & vmbo"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Linda Janssen, 12-09-2019 22:11 #2
Dag, ik ben benieuwd wanneer de herexamens zijn voor VMBO TL en Kader? Reactie infoteur, 13-09-2019
Beste Linda,

Aldus de examenblad.nl:

De schriftelijke examens worden herkanst tussen 15 en 18 juni 2020 (verdere bekendmaking in maart). Praktische en digitale examens vinden plaats tussen 30 maart en 3 juli. In deze periode zijn zowel de eerste pogingen als de herkansingen.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Zo niet, laat gerust nog een berichtje achter.

Ans Lamers, 21-08-2019 15:06 #1
Wanneer beginnen de herexamen in 2020 voor de HAVO? Reactie infoteur, 22-08-2019
Beste Ans,

Het tweede tijdvak begint op maandag 15 juni 2020 en eindigt op donderdag 18 juni 2020. Zie ook https://www.examenblad.nl/publicatie/20180416/vaststelling-rooster-voor-de/2020#par2.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Infoteur: Lhcrf
Laatste update: 22-08-2019
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Examen
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 2
Schrijf mee!