InfoNu.nl > Educatie en School > Werkstuk > De mate van ervaren stress door onderzoekers

De mate van ervaren stress door onderzoekers

De mate van ervaren stress door onderzoekers Dit artikel is een verslag voor het derdejaars vak Regressiemodellen (Statistiek 3) van de bacheloropleiding Psychologie. Hierin wordt een onderzoek besproken naar de invloed van controle, copingstijl, kans op burnout en de mate van ervaren stress door lesgeven op de mate van ervaren stress door onderzoekers

Inleiding

Recent onderzoek heeft aangetoond dat onderzoekers tot een groep werknemers behoren die zeer vaak stress ervaren tijdens uit uitoefenen van hun werk (Mark & Smith, 2008). De vraag is welke kenmerken van het werk en/of de onderzoeker samenhangen met de stress die onderzoekers ervaren. Uit onderzoek (Mark & Smith, 2008) is gebleken dat in de theoretische stressmodellen wordt gesteld dat copingstrategieën die individuen gebruiken om met stress om te gaan en de mate van controle die ze percipiëren in belangrijke mate de ervaren mate van stress voorspellen. Daarnaast zou een risico op burn-out ook een invloed kunnen hebben op het stressniveau. Aangezien onderzoekers vaak ook lesopdrachten (colleges en werkgroepen) verzorgen, is een van de vragen of de stress die wordt ervaren door het lesgeven samenhangt met de stress die onderzoekers ervaren bij het uitoefenen van hun werk (Mark & Smith, 2008).

Uit veel onderzoek is gebleken dat de invloeden van de copingsstrategie en de mate van ervaren controle op de ervaren mate van stress niet betwijfeld hoeven te worden. Echter, er is nog te weinig onderzoek gedaan naar de invloeden van de kans op een burn-out en de stress die wordt ervaren door het lesgeven op de mate van ervaren stress door onderzoekers. Het huidige onderzoek wil onderzoeken in welke mate het risico op een burn-out en de mate van ervaren stress door lesgeven samenhangen met de stress die door onderzoekers wordt ervaren bij het uitoefenen van hun werk. De onderzoeksvraag van het huidige onderzoek was: “In welke mate voorspelt het risico van onderzoekers op een burn-out en de stress die door onderzoekers wordt ervaren door het lesgeven de mate van ervaren stress door onderzoekers, als gecontroleerd wordt voor de invloeden van de mate van controle die onderzoekers percipiëren en de copingsstrategie die onderzoekers gebruiken om met stress om te gaan?”

Het huidige onderzoek had een aantal hypothesen. Met betrekking tot de verbanden tussen de onafhankelijke variabelen enerzijds en de afhankelijke variabele anderzijds waren de hypothesen: “Hoe hoger de mate van controle bij de onderzoekers gemeten met de vragenlijst ‘Control’, hoe hoger de mate van ervaren stress gemeten met de vragenlijst ‘Stress from research’ ”, “Hoe hoger de score van de onderzoeker op de vragenlijst ‘Copingstyle’, hoe hoger de mate van ervaren stress gemeten met de vragenlijst ‘Stress from research’”, “Hoe hoger de score van de onderzoeker op de vragenlijst ‘Stress from teaching, hoe hoger de mate van ervaren stress gemeten met de vragenlijst ‘Stress from research’ ” en tot slot: “Hoe hoger de kans op een burnout gemeten met de vragenlijst ‘Burnout’, hoe hoger de mate van ervaren stress gemeten met de vragenlijst ‘Stress from research’ ”. Met betrekking tot de onderzoeksvraag was de hypothese: “Verwacht wordt dat het model met alle vier de predictoren het beste model is om de mate van ervaren stress bij onderzoekers te kunnen voorspellen”.

Methoden

Er werd een studie opgezet om na te gaan welke kenmerken van het werk en/of de onderzoeker samenhangen met de stress die onderzoekers ervaren. In dit onderzoek is informatie verzameld bij 467 aselect gekozen onderzoekers door middel van vragenlijsten over: Stress from research (hoge score = onderzoek geeft een hoge mate van stress voor deze onderzoeker); Stress from teaching (hoge score = onderwijs geeft een hoge mate van stress voor deze onderzoeker); Coping style (hoge score = laag vermogen om met stress om te gaan); Control (hoge score = lage gepercipieerde controle over de situatie) en Burnout (laag risico op burn-out vs. hoog risico op burn-out).

Voor de analyses van het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van het programma Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Voorafgaand aan de analyses zijn de preliminary analysis gedaan. Er is nagegaan of aan de volgende aannamen is voldaan: aselecte strekking, interval meetniveau, normaliteit, lineariteit, multicollineariteit en homoscedasticiteit. De volgende stappen werden in SPSS uitgevoerd: Analyze > Regression > Linear > Dependent: ‘Stress from research’ > Independent(s): ‘Control’, ‘Copingstyle’, ‘Burn-out’ en ‘Stress from teaching’ > Plots > Y=ZRESID en X=ZPRED > Histogram & Normal Probability Plot aanvinken > Continue. Alleen aan de aanname van homoscedasticiteit werd niet voldaan. Dit is onderzocht aan de hand van de residuenplot. Er was sprake van trompetvorming. Alle vragenlijsten zijn door de 467 aselect gekozen onderzoekers ingevuld. De aanname van multicollinariteit is onderzocht aan de hand van een correlatiematrix, de VIF-waarden en de hoogte van de tolerance. De predictoren correleren niet hoger dan 0.9 met elkaar. De VIF-waarden zijn hoger dan 1 maar kleiner dan 10 . De regressie kan dus vertekend zijn. Als de tolerance kleiner is dan 0.1 dan verwijst dit naar een serieus probleem. Als de Tolerance kleiner is dan 0.2 dan verwijst dit naar een potentieel probleem. De tolerance-waarden in het huidige onderzoek zijn allemaal groter dan 0.2. Verder zijn er geen ‘missing values’

Na het uitvoeren van de preliminary analysis zijn voor alle vier de predictoren enkelvoudige lineaire regressies uitgevoerd. De volgende stappen werden in SPSS uitgevoerd: Analyze > Regression > Linear. De afhankelijke variabele was hier ‘Stress from research’ en de onafhankelijke variabelen waren per analyse: ‘Control’, ‘Copingstyle’, ‘Burnout’ of ‘Stress from teaching’.

Vervolgens is er een hiërarchische multiple regressie analyse uitgevoerd om te kijken wat de bijdrage van de onafhankelijke variabele ‘Burnout’ is bij het voorspellen van de ervaren mate van stress (de afhankelijke variabele), nadat gecontroleerd werd voor de invloed van de onafhankelijke variabelen ‘Control’ en ‘Copingstyle’. De variabelen ‘Control’ en ‘Copingstyle’ zijn toegevoegd aan ‘Block 1 of 2’. ‘Burnout’ is toegevoegd aan ‘Block 2 of 2’. Het eerste model bestaat uit de onafhankelijke variabelen ‘Control’ en ‘Copingstyle’. Het tweede model bestaat uit de onafhankelijke variabelen ‘Control’, ‘Copingstyle’ en ‘Burn-out’. De modellen werden met elkaar vergeleken en aan de hand van de verklaarde variantie werd bepaald welk model het beste model was.

Tot slot is er een tweede hiërarchische multiple regressie analyse uitgevoerd om te kijken wat de bijdragen van ‘Stress from Teaching’ is bij het voorspellen van de ervaren mate van stress, nadat gecontroleerd werd voor de invloed van de variabelen ‘Control’, ‘Copingstyle’ en ‘Burnout’. De variabelen ‘Control’, ‘Copingstyle’ en ‘Burn-out’ zijn toegevoegd aan ‘Block 1 of 2’. ‘Stress from Teaching’ is toegevoegd aan ‘Block 2 of 2’. Het eerste model bestaat uit de onafhankelijke variabelen ‘Control’, ‘Copingstyle’ en ‘Burnout’. Het tweede model bestaat uit de onafhankelijke variabelen ‘Control’, ‘Copingstyle’, ‘Burnout’ en ‘Stress from teaching’. De modellen werden met elkaar vergeleken en aan de hand van de verklaarde variantie werd bepaald welk model het beste model was.

Resultaten

Allereerst zijn voor alle predictoren enkelvoudige lineaire regressies uitgevoerd. De verklaarde variantie door ‘Control’ is 2.2% (β = -.19, p = 0.001). De verklaarde variantie door ‘Copingstyle’ is 6.4% (β = -.24, p < .001). De verklaarde variantie door ‘Burnout’ is 1.4% (β = -3.93, p < .05). Tot slot is de verklaarde variantie door ‘Stress from teaching’ 3.3% (β = -.21, p < .001).

Vervolgens is er een hiërarchische multiple regressie analyse uitgevoerd. Het eerste model bestaat uit de variabelen ‘Control’ en ‘Copingstyle’. De variabelen ‘Controle’ (β = -.123, p <.05) en ‘Copingstyle’ (β = -.218, p < .05) verklaren 7.4% van de variantie in ervaren mate van stress. Nadat ‘Burn-out’ aan het voorgaande model is toegevoegd was de totaal verklaarde variantie 7.7%, F (3, 463) = 12.86, p < .001. De toegevoegde variabele ‘Burn-out’ (β = 2.28, p > .05) in het tweede model zorgde er voor dat de verklaarde variantie van model 1 met 0.3% is gestegen, terwijl gecontroleerd werd voor ‘Control’ en ‘Copingstyle’, R squared change = 0.003, F change (1, 463) = 1.48, p > .05. Echter, dit resultaat is niet significant. Tevens zijn in het model met de variabelen ‘Control’, Copingstyle’ en ‘Burn-out’ alleen de beta-waarden van ‘Control’ en ‘Copingstyle’ significant, waarbij ‘Copingstyle’ een hogere beta-waarde had (β = -.25, p = < .001) dan ‘Control’ (β = -.15, p < .05).

Daarna is er een tweede hiërarchische multipele regressie analyse uitgevoerd. Het eerste model bestaat uit de variabelen ‘Control’, ‘Copingstyle’ en ‘Burn-out’. Deze variabelen verklaren 7.7% van de variantie in ervaren mate van stress. Nadat ‘Stress from Teaching’ aan het model is toegevoegd was de totaal verklaarde variantie alsnog 7.7%, F (4, 462) = 9.70, p < .001. De toegevoegde variabele ‘Stress from Teaching’ zorgde er voor dat de verklaarde variantie van model 1 afgerond met 0.1% is gestegen, terwijl gecontroleerd werd voor ‘Control’, ‘Copingstyle’ en ‘Burnout’, R squared change = 0.001, F change (1, 462) = 0.29, p > .05. Echter, dit resultaat is niet significant. In het uiteindelijke model met de variabelen ‘Control’, ‘Copingstyle’, ‘Burnout’ en ‘Stress from Teaching’ waren alleen de beta-waarden van ‘Control’ en ‘Copingstyle’ significant, waarbij ‘Copingstyle’ een hogere beta-waarde had (β = -.27, p < .001) dan ‘Control’ (β = -.16, p < .05).

Discussie

De onderzoeksvraag van het huidige onderzoek was: “In welke mate voorspelt het risico van onderzoekers op een burn-out en de stress die door onderzoekers wordt ervaren door het lesgeven de mate van ervaren stress door onderzoekers, als gecontroleerd wordt voor de invloeden van de mate van controle die onderzoekers percipiëren en de copingsstrategie die onderzoekers gebruiken om met stress om te gaan?” Uit de resultaten is gebleken dat er zwakke negatieve lineaire verbanden bestaan tussen ‘Control’ en ‘Stress from Research’, ‘Copingstyle’ en ‘Stress from Research’, ‘Burn-out en ‘Stress from Research’, en ‘Stress from Teaching’ en ‘Stress from Research’. De hypothesen met betrekking tot de positieve lineaire verbanden tussen deze predictoren en de ervaren mate van stress moeten verworpen worden. Verder is uit de resultaten gebleken dat het model met de predictoren ‘Controle’ en ‘Copingstyle’ voor de mate van ervaren stress het beste model is. De predictoren ‘Burn-out’ en ‘Stress from Teaching’ vormen geen significante bijdragen aan dit model. De hypothese met betrekking tot het beste model om de mate van ervaren stress te voorspellen, waar alle vier de predictoren in opgenomen zijn, moet verworpen worden.

De resultaten van het huidige onderzoek komen niet overeen met eerdere onderzoeken. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen positieve samenhang bestaat tussen de mate van controle en de mate van ervaren stress. Tevens blijkt er geen positieve samenhang te bestaan tussen de copingsstrategie die onderzoekers gebruiken om met stress om te gaan en de mate van ervaren stress. De samenhang tussen de kans op een burn-out en de mate van ervaren stress was nog niet goed onderzocht. Wel werd er een positieve samenhang verwacht. Dit bleek in het huidige onderzoek niet zo te zijn. De samenhang tussen de stress die door onderzoekers wordt ervaren door het lesgeven en de mate van ervaren stress was nog tevens niet goed onderzocht. Ook hier werd er een positieve samenhang verwacht. Dit bleek in het huidige onderzoek niet zo te zijn.

Voorafgaand aan de analyses is nagegaan of aan de volgende aannamen is voldaan: aselecte trekking, interval meetniveau, normaliteit, lineariteit, multicollineariteit en homoscedasticiteit. Een beperking van het huidige onderzoek is dat niet aanname van homoscedasticiteit is voldaan. Dit duidt aan dat in de reeks resultaten de variantie van de residuen afhankelijk is van de afhankelijke variabele. Dit kan invloed gehad hebben op de resultaten. De variabele ‘Burnout’ voldeed tevens niet aan de assumpties voor een lineaire regressie. Zo is de variabele geen variabele op interval niveau, maar een variabele op nominaal niveau.

Geconcludeerd kan worden dat zowel de mate van controle als de copingsstrategie die onderzoekers gebruiken om met stress om te gaan in belangrijke mate de ervaren mate van stress voorspellen. Echter, de mate van controle en de copingsstrategie die onderzoekers gebruiken om met stress om te gaan blijken negatieve voorspellers te zijn in plaats van positieve voorspellers voor de mate van ervaren stress door onderzoekers. Nader onderzoek moet gedaan worden om deze voorspellers opnieuw te onderzoeken en om vast te stellen of de kans op een burn-out en de stress die door onderzoekers wordt ervaren door het lesgeven tevens goede voorspellers zijn voor de mate van ervaren stress.

N.B.

Het huidige onderzoek was geen echt wetenschappelijk onderzoek, maar een opdracht voor het derdejaars vak Regressiemodellen (Statistiek 3) van de bacheloropleiding Psychologie aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. De proefpersonen in het huidige onderzoek zijn geen echte proefpersonen. De data van het huidige onderzoek zijn verzonnen door de docenten van het vak. De resultaten van het huidige onderzoek zijn dus niet betrouwbaar en niet valide en hieraan kunnen geen conclusies verbonden worden.
© 2012 - 2019 Cst1991, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Burnout behandelen: behandeling tegen burnoutBurnout behandelen: behandeling tegen burnoutOnderzoek naar de behandeling tegen burnout wordt (nog steeds) gedomineerd door preventieve hulpprogramma´s tegen burnou…
Beschermende factoren tegen burnout, voorkom burnoutBeschermende factoren tegen burnout, voorkom burnoutHoe kunnen we burnout voorkomen nu we de burnout risicofactoren op het werk kennen? Welke factoren op het werk bescherme…
Werk en Stress - CopingWerk en Stress - CopingStress en Werk. Stress en psychi-sche klachten vormen voor werk-nemers in het bedrijfsleven een belangrijke reden voor a…
Stress - Lichamelijke Symptomen TestStress - Lichamelijke Symptomen TestStress ontstaat niet van de ene op de andere dag. Een bepaalde portie stress hoort bij het leven. Negatieve stress betek…
Een burnout, wat is het?Iedereen maakt het wel eens mee, te veel werk op je nemen, te veel stress om je heen en niet lekker in je vel zitten. Wa…

Reageer op het artikel "De mate van ervaren stress door onderzoekers"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Cst1991
Gepubliceerd: 25-06-2012
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Werkstuk
Schrijf mee!