Hebreeuwse werkwoorden: verbuigingen

Hebreeuwse werkwoorden: verbuigingen In het Hebreeuws het je volkomen (sterke) en onvolkomen (zwakke) simplex-werkwoorden. Volkomen werkwoorden zijn werkwoorden, die in de persoonsvorming radicalen hebben, die altijd medeklinkers zijn, en die niet assimileren. Onvolkomen werkwoorden zijn werkwoorden, die in de persoonsvorming een radicaal (soms twee) hebben die (a) assimileert, (b) een klinker is, (c) die niet uitgesproken wordt, (d) ontbreekt. Er zijn ook volkomen en onvolkomen complex-werkwoorden die een handeling uitdrukken. We behandelen eerst de simplex-werkwoorden en daarna de complex-werkwoorden.

Artikelindeling
binjan: pa'al (פעל) - ef'ol (אפעל)

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 סגרלסגרsaĝar / lisĝorsluiten

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני סוגרanie soĝerik sluit (m)
2 אני סגרת anie soĝeretik sluit (vr)
3 אתה סוגרata soĝerjij sluit (m)
4 את סגרתat soĝeretjij sluit (vr)
5 הוא סוגרhoe soĝerhij sluit
6 היא סגרתhie soĝeretzij sluit
7 אנחנו סוגריםanachnoe soĝriemwij sluiten (m)
8 אנחנו סוגרותanachnoe soĝrotwij sluiten (vr)
9 אתם סוגרימatem soĝriemjullie sluiten (m)
10 אתן סוגרותaten soĝrotjullie sluiten (vr)
11 הם סוגריםhem soĝriemzij sluiten (m)
12 הן סוגרותhen soĝrotzij sluiten (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 סגרתיsaĝartieik sloot
2 סגרתsaĝartajij sloot (m)
3 סגרתsaĝartjij sloot (vr)
4 סגרsaĝarhij sloot
5 סגרהsaĝrazij sloot
6 סגרנוsaĝarnoewij sloten
7 סגרתםsaĝartemjullie sloten (m)
8 סגרתןsaĝartenjullie sloten (vr)
9 סגרוsaĝroezij sloten

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אסגרesĝorik zal sluiten
2 תסגרtisĝorjij zal sluiten (m)
3 תסגריtisĝeriejij zal sluiten (vr)
4 יסגרjisĝorhij zal sluiten
5 תסגרtisĝorzij zal sluiten
6 נסגרnisĝorwij zullen sluiten
7 תסגרוtisĝeroejullie zullen sluiten (m)
8 תסגרנהtisĝornajullie zullen sluiten (vr)
9 יסגרוjisĝeroezij zullen sluiten (m)
10 תסגרנהtisĝornazij zullen sluiten (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 סגרsĝorsluit (m, enk)
2 סגריsiĝrisluit (vr, enk.)
3 סגרוsiĝroesluit (m, mv)
4 סגרנהsĝornasluit (vr, mv)

andere werkwoorden op dezelfde manier verbogen

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 בגדbaĝadverraden
2 בדקbadakonderzoeken
3 גזזĝazazknippen (van haar)
4 גזלĝazalstelen
5 גזרĝazarbepalen, besluiten, snijden
6 גלשĝalasjoverstromen, glijden
7 גמרĝamar(be)ëindigen
8 גנבĝanavstelen
9 גרםĝaramveroorzaken
10 דלקdalaklekken
11 דפקdafakkloppen
12 דקרdakarsteken
13 דרךdarachstappen
14 דרסdarasoverlopen
15 דרשdarasjeisen
16 זכרzacharherinneren
17 זרםzaramstromen
18 זרקzarakgooien
19 דבלdavaldopen, dompelen
20 כבשkavasjveroveren, bewaren
21 כרתkaratvernietigen
22 כתבkatavschrijven
23 מזגmazaĝschenken
24 מדדmadadmeten
25 מסרmasaruitzenden
26 משךmasjachtrekken
27 נשךnasjachbijten
28 נשםnasjamademen
29 סבלsavallijden
30 סגרsaĝarsluiten
31 סללsalalbestraten, plaveien
32 סמךsamachvertrouwen (op)
33 ספרsafartellen
34 סרגsaraĝbreien
35 סתםsatamblokkeren
36 סתרsatartegenspreken
37 פגשpaĝasjontmoeten
38 פטרpatarvrijstellen, ontheffen, ontslaan
39 פלשpalasjbinnendringen
40 פסקpasakoordeel geven
41 פקדpakadbevelen
42 פרסparasspreiden
43 פרץparatsbarsten
44 פרשparasjmet pensioen gaan
45 פשטpasjatafstropen, een aanval doen
46 פתרpataroplossen
47 צברtsavaropeenstapelen
48 צפרtsafarjouwen, schreeuwen
49 צרךtsarachnodig hebben
50 קלטkalatabsorberen
51 קפץkafatsspringen
52 קשרkasjarbinden, verbinden
53 רדףradafjagen
54 רכשrachasjverkrijgen
55 רמזramazhinten
56 רקדrakaddansen
57 רקםrakamborduren
58 רשםrasjamregistreren / noteren
59 רתםratamaanspannen
60 שברsjavarbreken
61 שטףsjatafspoelen, omspoelen
62 שלטsjalatheersen
63 שמרsjamarbewaken
64 שפטsjafatoordelen
65 שפךsjafachinschenken
66 שקלsjakalwegen
67 שתלsjatalplanten
68 שתקsjatakstil zijn
69 שכרsacharhuren
70 שרףsarafbranden
71 תמךtamachsteunen
72 תפסtafasvangen
73 תפרtafarnaaien
74 תקףtakafaanvallen
75 תרםtarambijdrage leveren, bijdragen
binjan: pa'al (פעל) - ef'al (אפעל)

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 למדללמודlamad / lilmodleren

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני לומדanie lomedik leer
2 אני לומדתanie lomedetik leer
3 אתה לומדata lomedjij leert (m)
4 את לומדתat lomedetjij leert (vr)
5 הוא לומדhoe lomedhij leert
6 היא לומדתhie lomedetzij leert
7 אנחנו לומדיםanachnoe lomdiemwij leren (m)
8 אנחנו לומדותanachnoe lomdotwij leren (vr)
9 אתם לומדיםattem lomdiemjullie leren (m)
10 אתן לומדותatten lomdotjullie leren (vr)
11 הם לומדיםhem lomdiemzij leren (m)
12 הן לומדותhen lomdotzij leren (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 למדתיlamadetieik leerde
2 למדתlamadetajij leerde (m)
3 למדתlamadetjij leerde (vr)
4 למדlamadhij leerde
5 למדהlamdahzij leerde
6 למדנוlamadnoewij leerden
7 למדתםlamadetemjullie leerden (m)
8 למדתןlamadetenjullie leerden (vr)
9 למדוlamdoezij leerden (m)
10 למדוlamdoezij leerden

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אלמדelmadik zal leren
2 תלמדtilmadjij zal leren (m)
3 תלמדיtilmediejij zal leren (vr)
4 ילמדjilmadhij zal leren
5 תלמדtilmadzij zal leren
6 נלמדnilmadwij zullen leren
7 תלמדוtilmedoejullie zullen leren (m)
8 תלמדבהtilmadnajullie zullen leren (vr)
9 ילמדוjilmedoezij zullen leren (m)
10 תלמדנהtilmadnazij zullen leren (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 למדlemadleer (m, enk.)
2 למדיlimdieleer (vr, enk.)
3 למדוlimdoeleer (m, mv.)
4 למדנהlemadnaleer (vr, mv.

andere werkwoorden op dezelfde manier verbogen

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 ארךarachduren
2 גברĝavaroverwinnen
3 גדלĝadalgroeien
4 לבשlavasjkleding dragen
5 צדקtsadakgelijk hebben
6 רנזranazvervelen
7 רכבrachavrijden
8 שכבsjachavgaan liggenArtikel indeling - interne links


binjan: pa'al (פעל) eerste radicaal hé, chet, ajin

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 עבדלעבדavad / la'avodwerken

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני עובדanie ovedik werk (m)
2 אני עובדתanie ovedetik werk (vr)
3 אתה עובדata oved (m)jij werkt (m)
4 את עובדתat ovedet (vr)jij werkt (vr)
5 הוא עובדhoe ovedhij werkt
6 היא עובדתhie ovedetzij werkt
7 אנחנו עובדיםanachnoe ovdiem (m)wij werken (m)
8 אנחנו עובדותanachnoe ovdot (vr)wij werken (vr)
9 אתם עובדיםatem ovdiem (m)jullie werken (m)
10 אתן עובדותaten ovdot (vr)jullie werken (vr)
11 הם עובדיםhem ovdiem (m)zij werken (m)
12 הן עובדותhen ovdot (vr)zij werken (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 עבדתיavadetieik werkte
2 עבדתavadetajij werkte (m)
3 עבדתavadetjij werkte (vr)
4 עבדavadhij werkte
5 עבדהavdazij werkte
6 עבדנוavadnoewij werkten
7 עבדתםavadetemjullie werkten (m)
8 עבדתןavadetenjullie werkten (vr)
9 עבדוavdoezij werkten

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אעבדe'evodik zal werken
2 תעבדta'avod (m)jij zal werken (m)
3 תעבדיta'avdie (vr)jij zal werken (vr)
4 יעבדja'avodhij zal werken
5 תעבדta'avodzij zal werken
6 נעבדna'avodwij zullen werken
7 תעבדוta'avdoe (m)jullie zullen werken (m)
8 תעבדנהta'avodna (vr)jullie zullen werken (vr)
9 יעבדוja'avdoe (m)zij zullen werken (m)
10 תעבדנהta'avodna (vr)zij zullen werken (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 עבדavodwerk (m, enk.)
2 עבדיievdiewerk (vr, enk.)
3 עבדוievdoewerk (m, mv.)
4 עבדנהavodnawerk (vr. mv.)

andere werkwoorden op dezelfde manier verbogen

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 הלםhalampassen, slaan, treffen
2 הפךhafachomkeren, omdraaien
3 הרגharaĝdoden
4 הרסharasvernietigen
5 חדרchadardiep gaan in
6 חזרchazarterugkeren
7 חלםchalamdromen
8 חלףchalafpasseren
9 חלץchalatsverwijderen
10 חסךchasachredden
11 חפרchafargraven
12 חקרchakaronderzoeken
13 חרגcharaĝafwijken
14 חרשcharasjploegen
15 חשבchasjavdenken
16 חששchasjasjzorgen maken
17 חתךchatachsnijden
18 חתםchatamondertekenen
19 חתרchatarondermijnen, mikken
20 עבדavadwerken
21 עברavarpasseren
22 עגןaĝanankeren
23 עזבazavverlaten
24 עזרazarhelpen
25 עמדamadstaan
26 עסקasakbezet houden, bezetten
27 עצםatsamsluiten
28 עצרatsarstoppen
29 עקבakavvolgen
30 עקףakafinhalen
31 עקרakarontwortelen, uitroeien
32 ערךarachregelen


binjan: pa'al (פעל) eerste radicaal alef

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 אכללאכלachal / le'echoleten

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני אוכלanie ochel (m)ik eet (m)
2 אני אוכלתanie ochelet (vr)ik eet (vr)
3 אתה אוכלata ochel (m)jij eet (m)
4 את אוכלתat ochelet (vr)jij eet (vr)
5 הוא אוכלhoe ochelhij eet
6 היא אוכלתhie ochelzij eet
7 אנחנו אוכליםanachnoe ochliem (m)wij eten (m)
8 אנחנו אוכלותanachnoe ochlot (vr)wij eten (vr)
9 אתם אוכליםatem ochliem (m)jullie eten (m)
10 אתן אוכלותaten ochlot (vr)jullie eten (vr)
11 הם אוכליםhem ochliem (m)zij eten (m)
12 הן אוכלותhen ochlot (vr)zij eten (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אכלתיachaltieik at
2 אכלתachaltajij at (m)
3 אכלתachaltjij at (vr)
4 אכלachalhij at
5 אכלהachlazij at
6 אכלנוachalnoewij aten
7 אכלתםachaltemjullie aten (m)
8 אכלתןachaltenjullie aten (vr)
9 אכלוachloezij aten

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אכלochalik zal eten
2 תאכלtochaljij zult eten (m)
3 תאכליtochliejij zult eten (vr)
4 יאכלjochalhij zal eten
5 תאכלtochalzij zal eten
6 נאכלnochalwij zullen eten
7 תאכלוtochloejullie zullen eten (m)
8 תאכלנהtochalnajullie zullen eten (vr)
9 יאכלוjochloezij zullen eten (m)
10 תאכלנהtochalnazij zullen eten (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אכלècholeet (m, enk.)
2 אכליiechlieeet (vr. enk.)
3 אכלוiechloeeet (m. mv.)
4 אכלנהècholnaeet (vr. mv.)

andere werkwoorden op dezelfde manier verbogen

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אבדavadverliezen
2 אהבahavhouden van
3 אכלachaleten
4 אמרamarzeggen


binjan: pa'al (פעל) eerste radicaal jod

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 ישןלישןjasjen / lisjonslapen

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני ישןanie jasjen (m)ik slaap (m)
2 אני ישנהanie jesjana (vr)ik slaap (vr)
3 אתה ישןata jasjen (m)jij slaapt (m)
4 את ישנהat jesjana (vr)jij slaapt (vr)
5 הוא ישןhoe jasjen (m)hij slaapt
6 היא ישנהhie jesjana (br)zij slaapt
7 אנחנו ישניםanachnoe jesjaniem (m)wij slapen (m)
8 אנחנו ישנותanachnoe jesjanot (br)wij slapen (vr)
9 אתם ישניםatem jesjaniem (m)jullie slapen (m)
10 אתן ישנותaten jesjanot (vr)jullie slapen (vr)
11 הם ישניםhem jesjaniem (m)zij slapen (m)
12 הן ישנותhen jesjanot (vr)zij slapen (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 ישנתיjasjantieik sliep
2 ישנתjasjantajij sliep (m)
3 ישנתjasjantjij sliep (vr)
4 ישןjasjenhij sliep
5 ישנהjasjnazij sliep
6 ישנוjasjanoewij sliepen
7 ישנתםjesjantemjullie sliepen (m)
8 ישנתןjesjantenjullie sliepen (vr)
9 ישנוjasjnoezij sliepen (m)
10 ישנוjasjnoezij sliepen (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אישןiesjanik zal slapen
2 תישןtiesjanjij zal slapen (m)
3 תישניtiesjniejij zal slapen (vr)
4 יישןjiesjanhij zal slapen
5 תישןtiesjanzij zal slapen
6 נישןniesjanwij zullen slapen
7 תישנוtiesjnoejullie zullen slapen (m)
8 תישנהtiesjanajullie zullen slapen (vr)
9 יישנוjiesjnoezij zullen slapen (m)
10 תישנהtiesjanazij zullen slapen (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 ישןjesjanslaap (m, enk.)
2 ישניjiesjnieslaap (vr, enk)
3 ישנוjiesjnoeslaap (m, mv)
4 ישנהjesjanaslaap (vr, mv)

andere werkwoorden op dezelfde manier verbogen

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 יעץja'atsadviseren, raadplegen
2 ירשja'rasjerven
3 ישןjasjenslapen


binjan: pa'al (פעל) eerste radicaal noen

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 נפללפולnafal / lippolvallen

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני נופלanie nofelik val (m)
2 אני נופלתanie nofeletik val (vr)
3 אתה נופלata nofeljij valt (m)
4 את נופלתat nofeletjij valt (vr)
5 הוא נופלhoe nofelhij valt
6 היא נופלתhie nofeletzij valt
7 אנחנו נופליםanachnoe nofliemwij vallen (m)
8 אנחנו נופלותanachnoe noflotwij vallen (vr)
9 אתם נופליםatem nofliemjullie vallen (m)
10 אתן נופלותaten noflotjullie vallen (vr)
11 הם נופליםhem nofliemzij vallen (m)
12 הן נופלותhen noflotzij vallen (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 נפלתיnafaltieik viel
2 נפלתnafaltajij viel (m)
3 נפלתnafaltjij viel (vr)
4 נפלnafalhij viel
5 נפלהnaflazij viel
6 נפלנוnafalnoewij vielen
7 נפלתםnafaltemjullie vielen (m)
8 נפלתןnafaltenjullie vielen (vr)
9 נפלוnafloezij vielen (m)
10 נפלוnafloezij vielen (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אפולepolik zal vallen
2 תפולtipoljij zal vallen (m)
3 תפליtipliejij zal vallen (vr)
4 יפולjipolhij zal vallen
5 תפולtipolzij zal vallen
6 נפולnipolwij zullen vallen
7 תפלוtiploejullie zullen vallen (m)
8 תפלנהtipolnajullie zullen vallen (vr)
9 יפלוjiploezij zullen vallen (m)
10 תפלנהtipolnazij zullen vallen (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 נפלnefolval (m, enk)
2 נפליniflieval (vr, enk.)
3 נפלוnifloeval (m, mv)
4 נפולנהnefolnaval (vr, mv)

andere werkwoorden op dezelfde manier verbogen

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 נטלnatalnemen
2 נטשnatasjverlaten
binjan: pa'al (פעל) tweede radicaal alef, hé, chet, ajin

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 שאללשאלsja'al / lisj'olvragen

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני שואלanie sjo'el (m)ik vraag (m)
2 אני שואלתanie sjo'elet (vr)ik vraag (vr)
3 אתה שואלata sjo'el (m)jij vraagt (m)
4 את שואלתat sjo'elet (vr)jij vraagt (vr)
5 הוא שואלhoe sjo'el (m)hij vraagt
6 היא שואלתhie sjo'elet (vr)zij vraagt
7 אנחנו שואליםanachnoe sjo'aliem (m)wij vragen (m)
8 אנחנו שואלותanachnoe sjo'alot (vr)wij vragen (vr)
9 אתם שואליםatem sjo'aliem (m)jullie vragen (m)
10 אתן שואלותaten sjo'alot (vr)jullie vragen (vr)
11 הם שואליםhem sjo'aliem (m)zij vragen (m)
12 הן שואלותhen sjo'alot (vr)zij vragen (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 שאלתיsja'altieik vroeg
2 שאלתsja'alta (m)jij vroeg (m)
3 שאלתsja'alt (vr)jij vroeg (vr)
4 שאלsja'alhij vroeg
5 שאלהsja'alazij vroeg
6 שאלנוsja'alnoewij vroegen
7 שאלתםsje'altem (m)jullie vroegen (m)
8 שאלתןsje'alten (vr)jullie vroegen (vr)
9 שאלוsja'aloezij vroegen

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אשאלesj'alik zal vragen
2 תשאלtisj'al (m)jij zal vragen (m)
3 תשאליtisj'alie (vr)jij zal vragen (vr)
4 ישאלjisj'alhij zal vragen
5 תשאלtisj'alzij zal vragen
6 נשאלnisj'alwij zullen vragen
7 תשאלוtisj'aloe (m)jullie zullen vragen (m)
8 תשאלנהtisj'alna (vr)jullie zullen vragen (vr)
9 ישאלוjis'aloe (m)zij zullen vragen (m)
10 תשאלנהtisj'alna (vr)zij zullen vragen (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 שאלsje'alvraag (m. enk.)
2 שאליsja'alievraag (vr. enk.)
3 שאלוsja'aloevraag (m. mv.)
4 שאלנהsja'alnavraag (vr. mv.)

andere werkwoorden op dezelfde manier verbogen

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 בחןbachantesten
2 בחרbacharkiezen
3 בערba'arbranden
4 דאגda'aĝzich zorgen maken
5 דחףdachafpushen
6 דחקdachakdrukken (van tijd)
7 טעסta'asproeven
8 טעןta'anclaimen, laden (van een pistool)
9 כאבka'avpijn hebben
10 כעסka'asergeren
11 לחםlachamvechten
12 לחץlachatsforceren
13 לחשlachasjfluisteren
14 לעגla'aĝbelachelijk maken
15 מחקmachakwissen
16 מעדma'adstruikelen
17 מעלma'alverduisteren
18 נאםna'ameen speech afleveren
19 נהגnahaĝrijden, gewoon zijn
20 נעםna'amaangenaam zijn
21 סחבsachavtrekken, slepen
22 סעדsa'addineren
23 פחדpachadbang zijn, vrezen
24 פעלpa'aldoen, handelen
25 צחקtsachaklachen
26 צעדtsa'admarcheren
27 צעקtsa'akschreeuwen
28 רחץrachatswassen
29 רעבra'avhonger hebben
30 רעדra'adrillen, huiveren
31 רעשra'asjlawaai maken
32 שאבsja'avontlenen, trekken,
33 שאלsja'alvragen
34 שאףsja'afstreven
binjan: pa'al (פעל) derde radicaal hé, chet, ajin

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 שלחלשלחsjalach / lisjlo'achzenden

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני שולחanie sjoleach (m)ik zend (m)
2 אני שולחתanie sjolachat (vr)ik zend (vr)
3 אחת שולחata sjoleach (m)jij zendt (m)
4 את שןלחתat sjolachat (vr)jij zendt (vr)
5 הוא שולחhoe sjoleach (m)hij zendt
6 היא שולחתhie sjolachat (vr)zij zendt
7 אנחנו שולחיםanachnoe sjolchiem (m)wij zenden (m)
8 אנחנו שולחותanachnoe sjolchot (vr)wij zenden (vr)
9 אתם שולחיםatem sjolchiem (m)jullie zenden (m)
10 אתן שולחותaten sjolchot (vr)jullie zenden (vr)
11 הם שולחיםhem sjolchiem (m)zij zenden (m)
12 הן שולחותhen sjolchot (vr)zij zenden (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 שלחתיsjalachtieik zond
2 שלחתsjalachta (m)jij zond (m)
3 שלחתsjalacht (vr)jij zond (vr)
4 שלחsjalach (m)hij zond
5 שלחהsjalcha (vr)zij zond
6 שלחנוsjalachnoewij zonden
7 שלחתםsjalachtem (m)jullie zonden (m)
8 שלחתןsjalachten (vr)jullie zonden (vr)
9 שלחוsjalchoezij zonden

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אשלחesjlachik zal zenden
2 תשלחtisjlach (m)jij zal zenden (m)
3 תשלחיtisjlachie (vr)jij zal zenden (vr)
4 ישלחjislach (m)hij zal zenden
5 תשלחtisjlach (vr)zij zal zenden
6 נשלחnisjlachwij zullen zenden
7 תשלחוtisjlachoe (m)jullie zullen zenden (m)
8 תשלחנהtisjlachna (vr)jullie zullen zenden (vr)
9 ישלחוjisjlachoe (m)zij zullen zenden (m)
10 תשלחנהtisjlachna (vr)zij zullen zenden (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 שלחsjlachzend (m. enk.)
2 שלחיsjilchiezend (vr. enk.)
3 שלחוsjilchoezend (m mv.)
4 שלחמהsjlachnazend (vr. mv.)

andere werkwoorden op dezelfde manier verbogen

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 בטחbatachvertrouwen
2 בלעbalaslikken
3 ברחbarachontsnappen
4 זרחzarachschijnen
5 טרחtarachmoeite doen
6 מנהmanavoorkomen
7 מרחmarachspreiden
8 מתחmatachuitstrekken
9 נכחnachachaanwezig zijn
10 סלחsalachvergeven
11 פגעpaĝaverwonden
12 פסחpasachvoorbijgaan, passeren, voorbijtrekken
13 פצעpatsaverwonden
14 פרעparabekostigen
15 פתחpatachopenen
16 צבעtsavaschilderen
17 צלהtsalahinken, mank gaan
18 צמחtsamachgroeien
19 צנחtsanachzinken, laten vallen
20 קבהkavabepalen
21 קדחkadachdrillen
22 קלעkalaschieten
23 קרעkarascheuren
24 רצחratsachmoorden
25 שכחsjachachvergeten
26 שלחsjalachzenden
27 שמהsjamahoren
28 שקעsjakazinken
29 שמחsamachgenieten
30 תבהtavaeisen
31 תקעtakavastmaken
binjan: pa'al (פעל) eerste radicaal jod

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 ישבלשבתjasjav / lasjevetzitten

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני ישבanie josjevik zit (m)
2 אני יושבתanie josjevetik zit (vr)
3 אתה ישבata josjevjij zit (m)
4 את יושבתat josjevetjij zit (vr)
5 הוא ישבhoe josjevhij zit
6 היא יושבתhie josjevetzij zit
7 אנחנו יושביםanachnoe josjviemwij zitten (m)
8 אנחנו יושבותanachnoe josjvotwij zitten (vr)
9 אתם יושביםatem josjviemjullie zitten (m)
10 אתן יושבותaten josjvotjullie zitten (vr)
11 הם יושביםhem josjviemzij zitten (m)
12 הן יושבותhen josjvotzij zitten (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 ישבתיjasjavtieik zat
2 ישבתjasjavtajij zat (m)
3 ישבתjasjavtjij zat (vr)
4 ישבjasjavhij zat
5 ישבהjasjvazij zat
6 ישבנוjasjavnoewij zaten
7 ישבתםjasjavtemjullie zaten (m)
8 ישבתןjasjavtenjullie zaten (vr)
9 ישבוjasjvoezij zaten (m)
10 ישבוjasjvoezij zaten (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אשבesjevik zal zitten
2 תשבtesjevjij zal zitten (m)
3 תשביtesjviejij zal zitten (vr)
4 ישבjesjevhij zal zitten
5 תשבtesjevzij zal zitten
6 נשבnesjevwij zullen zitten
7 תשבוtesjvoejullie zullen zitten (m)
8 תשבנהtesjavnajullie zullen zitten (vr)
9 ישבוjesjvoezij zullen zitten (m)
10 תשבנהtesjavnazij zullen zitten (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 שבsjevzit (m, enk.)
2 שביsjviezit (vr, enk.)
3 שבוsjvoezit (m. mv.)
4 שבנהsjevnazit (vr, mv)

andere werkwoorden op dezelfde manier verbogen

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 הלךhalachwandelen
2 ילדjaladbevallen
3 ירדjaradafdalen
4 ישבjasjavzitten


binjan: pa'al (פעל) derde radicaal alef

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 קראלקראkara / likrolezen

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני קוראanie koreeik lees (m)
2 אני קוראתanie koretik lees (vr)
3 אתה קוראata koreejij leest (m)
4 את קוראתat koretjij leest (vr)
5 הוא קוראhoe koreehij leest
6 היא קוראתhie koretzij leest
7 אנחנו קוראיםanachnoe koriemwij lezen (m)
8 אנחנו קוראותanachnoe korotwij lezen (vr)
9 אתם קוראיםatem koriemjullie lezen (m)
10 אתן קוראותaten korotjullie lezen (vr)
11 הם קוראיםhem koriemzij lezen (m)
12 הן קוראותhen korotzij lezen (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 קראתיkaratieik las
2 קראתkaratajij las (m)
3 קראתkara'atjij las (vr)
4 קראkarahij las
5 קראהkar'azij las
6 קראנוkaranoewij lazen
7 קראתםkaratemjullie lazen (m)
8 קראתןkaratenjullie lazen (vr)
9 קראוkar'oezij lazen (m)
10 קראוkar'oezij lazen (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אקראekraik zal lezen
2 תקראtikrajij zal lezen (m)
3 תקראיtikr'iejij zal lezen (vr)
4 יקראjikrahij zal lezen
5 תקראtikrazij zal lezen
6 נקראnikrawij zullen lezen
7 תקראוtikroejullie zullen lezen (m)
8 תקראנהtikranajullie zullen lezen (vr)
9 יקראוjikr'oezij zullen lezen (m)
10 תקראנהtikranazij zullen lezen (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 קראkralees (m, enk)
2 קראיkir'ielees (vr, enk.)
3 קראוkir'oelees (m, mv)
4 קראנוkire'nalees (vr, mv)

andere werkwoorden op dezelfde manier verbogen

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 מחהmachaapplaudisseren
2 מצהmatsavinden
3 קפהkafabevriezen
4 בראbarascheppen
5 שנהsanahaten


binjan: pa'al (פעל) derde radicaal hé

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 ראהלראותra'a / lir'otzien

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני רואהanie ro'eik zie (m)
2 אני רואהanie ro'aik zie (vr)
3 אתה רואהata ro'ejij ziet (m)
4 את רואהat ro'ajij ziet (vr)
5 הוא רואהhoe ro'ehij ziet
6 היא רואהhie ro'azij ziet
7 אנחנו רואיםanachnoe ro'iemwij zien (m)
8 אנחנו רואותanachnoe ro'otwij zien (vr)
9 אתם רואיםatem ro'iemjullie zien (m)
10 אתן רואותaten ro'otjullie zien (vr)
11 הם רואיםhem ro'iemzij zien (m)
12 הן רואותhen ro'otzij zien (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 ראיתיra'ietieik zag
2 ראיתra'ietajij zag (m)
3 ראיתra'ietjij zag (vr)
4 ראהra'ahij zag
5 ראתהra'atazij zag
6 ראינוra'ienoewij zagen
7 ראיתםra'ietemjullie zagen (m)
8 ראיתןra'ietenjullie zagen (vr)
9 ראוra'oezij zagen (m)
10 ראוra'oezij zagen (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אראהer'eik zal zien
2 תראהtir'ejij zal zien (m)
3 תראיtir'iejij zal zien (vr)
4 יראהjir'ehij zal zien
5 תראהtir'ezij zal zien
6 נראהnir'ewij zullen zien
7 תראוtir'oejullie zullen zien (m)
8 תראינהtir'enajullie zullen zien (vr)
9 יראוjir'oezij zullen zien (m)
10 תראינהtir'enazij zullen zien (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 ראהre'eezie (m, enk)
2 ראיre'iezie (vr, enk.)
3 ראוre'oezie (m, mv)
4 ראינהre'enazie (vr, mv)

andere werkwoorden op dezelfde manier verbogen

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 בנהbanabouwen
2 בכהbachahuilen
3 דחהdachauitstellen (verwerpen)
4 זחהzachawinnen
5 חלהchalaziek worden
6 טעהta'afout maken
7 לוהlawalenen
8 כבהkavauitgeput zijn
9 מנהmanatellen
10 סטהsataafwijken
11 פנהpanadraaien
12 צלהtsalabraden
13 קנהkanakopen
14 קרהkaragebeuren
15 רצהratsawillen
16 שתהsjatadrinken
17 תלהtalahangen
binjan: pa'al (פעל) eerste radicaal jod en derde radicaal keelletter

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 ידהלדעתjada / lada'atweten

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני יודעanie jodeaik weet (m)
2 אני יודעתanie joda'atik weet (vr)
3 אתה יודעata jodeajij weet (m)
4 את יודעתat joda'atjij weet (vr)
5 הוא יודעhoe jodeahij weet
6 היא יודעתhie joda'atzij weet
7 אנחנו יודיםanachnoe jodiemwij weten (m)
8 אנחנו יודעותanachnoe jod'otwij weten (vr)
9 אתם יודעיםatem jodiemjullie weten (m)
10 אתן ידעותaten jod'otjullie weten (vr)
11 הם ידעיםhem jodiemzij weten (m)
12 הן יודעותhen jod'otzij weten (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 ידעתיjadatieik wist
2 ידעתjadatajij wist (m)
3 ידעתjada'atjij wist (vr)
4 ידעjadahij wist
5 ידעהjad'azij wist
6 ידענוjadanoewij wisten
7 ידעתםjadatemjullie wisten (m)
8 ידעתןjadatenjullie wisten (vr)
9 ידעוjad'oezij wisten (m)
10 ידעוjad'oezij wisten (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אדעedaik zal weten
2 תדעtedajij zal weten (m)
3 תדעיted'iejij zal weten (vr)
4 ידעjedahij zal weten
5 תדעtedazij zal weten
6 נדעnedawij zullen weten
7 תדעוted'oejullie zullen weten (m)
8 תדענהtedanajullie zullen weten (vr)
9 ידעוjed'oezij zullen weten (m)
10 תדענהtedanazij zullen weten (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 דעdaweet (m, enk.)
2 דעיde'ieweet (vr, enk.)
3 דעוde'oeweet (m. mv.)
4 דענהdanaweet (vr, mv)
binjan: pa'al (פעל) eerste radicaal keelletter en derde radicaal he

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 עשהלעשותasa/la'asotdoen

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני עושהanie oseeik doe (m)
2 אני עושהanie osaik doe (vr)
3 אתה עושהata oseejij doet (m)
4 את עושהat osajij doet (vr)
5 הוא עושהhoe oseehij doet
6 היא עושהhie osazij doet
7 אנחנו עושיםanachnoe osiemwij doen (m)
8 אנחנו עושותanachnoe osotwij doen (vr)
9 אתם עושיםatem osiemjullie doen (m)
10 אתן עושותaten osotjullie doen (vr)
11 הם עושיםhem osiemzij doen (m)
12 הן עושותhen osotzij doen (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 עשיתיasietieik deed
2 עשיתasietajij deed (m)
3 עשיתasietjij deed (vr)
4 עשהasahij deed
5 עשתהastazij deed
6 עשינוasienoewij deden
7 עשיתםasietemjullie deden (m)
8 עשיתןasietenjullie deden (vr)
9 עשוasoezij deden (m)
10 עשוasoezij deden (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אעשהe'eseeik zal doen
2 תעשהta'aseejij zal doen (m)
3 תעשיta'asiejij zal doen (vr)
4 יעשהja'aseehij zal doen
5 תעשהta'aseezij zal doen
6 נעשהna'aseewij zullen doen
7 תעשוta'asoejullie zullen doen (m)
8 תעשינהta'aseenajullie zullen doen (vr)
9 יעשוja'asoezij zullen doen (m)
10 תעשינהta'aseenazij zullen doen (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 עשהaseedoe (m, enk)
2 עשיasiedoe (vr, enk.)
3 עשוasoedoe (m, mv)
4 עשינהaseenadoe (vr, mv)

andere werkwoorden op dezelfde manier verbogen

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 עלהalaopstijgen
2 עשהasadoen
binjan: pa'al (פעל) tweede radicaal wav

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 קםלקוםkam/lakoemopstaan

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני קםanie kamik sta op(m)
2 אני קמהanie kamaik sta op (vr)
3 אתה קםata kamjij staat op (m)
4 את קמהat kamajij staat op (vr)
5 הוא קםhoe kamhij staat op
6 היא קמהhie kamazij staat op
7 אנחנו קמיםanachnoe kamiemwij staan op (m)
8 אנחנו קמותanachnoe kamotwij staan op (vr)
9 אתם קמיםatem kamiemjullie staan op (m)
10 אתן קמותaten kamotjullie staan op (vr)
11 הם קמיםhem kamiemzij staan op (m)
12 הן קמותhen kamotzij staan op (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 קמתיkamtieik stond op
2 קמתkamtajij stond op (m)
3 קמתkamtjij stond op (vr)
4 קםkamhij stond op
5 קמהkamazij stond op
6 קמנוkamnoewij stonden op
7 קמתםkamtemjullie stonden op (m)
8 קמתןkamtenjullie stonden op (vr)
9 קמוkamoezij stonden op (m)
10 קמוkamoezij stonden op (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אקוםakoemik zal opstaan
2 תקוםtakoemjij zal opstaan (m)
3 תקומיtakoemiejij zal opstaan (vr)
4 יקוםjakoemhij zal opstaan
5 תקוםtakoemzij zal opstaan
6 נקוםnakoemwij zullen opstaan
7 תקומוtakoemoejullie zullen opstaan (m)
8 תקומנהtakomnajullie zullen opstaan (vr)
9 יקומוjakoemoezij zullen opstaan (m)
10 תקומנהtakomnazij zullen opstaan (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 קוםkoem sta op (m, enk)
2 קומיkoemie sta op (vr, enk.)
3 קומוkoemoe sta op (m, mv)
4 קומנהkomna sta op (vr, mv)

andere werkwoorden op dezelfde manier verbogen

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 גרĝarwonen
2 דןdanbeoordelen/veroordelen
3 זזzazbewegen
4 טסtasvliegen (vliegtuig)
5 סרsarafbuigen, langskomen, wijken
6 רץratsrennen
7 שטsjatzeilen
8 שבsjavterugkerenArtikel indeling - interne links


binjan: pa'al (פעל) tweede radicaal jod

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 שםלשיםsam/lasiemleggen, zetten

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני שםanie samik leg (m)
2 אני שמהanie samaik leg (vr)
3 אתה שםata samjij legt (m)
4 את שמהat samajij legt (vr)
5 הוא שםhoe samhij legt
6 היא שמהhie samazij legt
7 אנחנו שמיםanachnoe samiemwij leggen (m)
8 אנחנו שמותanachnoe samotwij leggen (vr)
9 אתם שמיםatem samiemjullie leggen (m)
10 אתן שמותaten samotjullie leggen (vr)
11 הם שמיםhem samiemzij leggen (m)
12 הן שמותhen samotzij leggen (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 שמתיsamtieik legde
2 שמתsamtajij legde (m)
3 שמתsamtjij legde (vr)
4 שםsamhij legde
5 שמהsamazij legde
6 שמנוsamnoewij legden
7 שמתםsamtemjullie legden (m)
8 שמתןsamtenjullie legden (vr)
9 שמוsamoezij legden (m)
10 שמוsamoezij legden (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אשיםasiemik zal leggen
2 תשיםtasiemjij zal leggen (m)
3 תשימיtasiemiejij zal leggen (vr)
4 ישיםjasiemhij zal leggen
5 תשיםtasiemzij zal leggen
6 נשיםnasiemwij zullen leggen
7 תשימוtasiemoejullie zullen leggen (m)
8 תשמנהtasemnajullie zullen leggen (vr)
9 ישימוjasiemazij zullen leggen (m)
10 תשמנהtasemnazij zullen leggen (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 שיםsiemleg (m, enk)
2 שימיsiemieleg (vr, enk.)
3 שימוsiemoeleg (m, mv)
4 שמנהsemnaleg (vr, mv)

andere werkwoorden op dezelfde manier verbogen

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 נחnachrusten
2 נעnabewegen
binjan: pa'al (פעל) kunnen

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 יכליכולjachal/jacholkunnen

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני יכולanie jacholik kan (m)
2 אני יכולהanie jecholaik kan (vr)
3 אתה יכולata jacholjij kan (m)
4 את יכולהat jecholajij kan (vr)
5 הוא יכולhoe jacholhij kan
6 היא יכולהhie jecholazij kan
7 אנחנו יכוליםanachnoe jecholiemwij kunnen (m)
8 אנחנו יכולותanachnoe jecholotwij kunnen (vr)
9 אתם יכוליםatem jecholiemjullie kunnen (m)
10 אתן יכולותaten jecholotjullie kunnen (vr)
11 הם יכוליםhem jecholiemzij kunnen (m)
12 הן יכולותhen jecholotzij kunnen (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 יכולתיjacholtieik kon
2 יכולתjacholtajij kon (m)
3 יכולתjacholtjij kon (vr)
4 יכלjachalhij kon
5 יכלהjachlazij kon
6 יכולנהjachalnoewij konden
7 יכלתםjechaltemjullie konden (m)
8 יכלתןjechaltenjullie konden (vr)
9 יכלוjachloezij konden (m)
10 יכלוjachloezij konden (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אוכלoechalik zal kunnen
2 תוכלtoechaljij zal kunnen (m)
3 תוכליtoechliejij zal kunnen (vr)
4 יוכלjoechalhij zal kunnen
5 תוכלtoechalzij zal kunnen
6 נוכלnoechalwij zullen kunnen
7 תוכלוtoechloejullie zullen kunnen (m)
8 תוכלנהtoechalnajullie zullen kunnen (vr)
9 יוכלוjoechloezij zullen kunnen (m)
10 תוכלנהtoechalnazij zullen kunnen (vr)


binjan: pa'al (פעל) geven

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 נתןלתתnatan/latetgeven

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני נותןanie notènik geef (m)
2 אני נותנתanie notènetik geef (vr)
3 אתה נותןata notènjij geeft (m)
4 את נותנתat notènetjij geeft (vr)
5 הוא נותןhoe notènhij geeft
6 היא נותנתhie notènetzij geeft
7 אנחנו נותניםanachnoe notniemwij geven (m)
8 אנחנו נותנותanachnoe notnotwij geven (vr)
9 אתם נותניםatem notniemjullie geven (m)
10 אתן נותנותaten notnotjullie geven (vr)
11 הם נותניםhem notniemzij geven (m)
12 הן נותנותhen notnotzij geven (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 נתתיnatatieik gaf
2 נתתnatatajij gaf (m)
3 נתתnatatjij gaf (vr)
4 נתןnatanhij gaf
5 נתנהnatnazij gaf
6 נתנוnatnoewij gaven
7 נתתםnatatemjullie gaven (m)
8 נתתןnatatenjullie gaven (vr)
9 נתנוnatnoezij gaven (m)
10 נתנוnatnoezij gaven (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אתןetènik zal geven
2 תתןtitènjij zal geven (m)
3 תתניtitniejij zal geven (vr)
4 יתןjitènhij zal geven
5 תתןtitènzij zal geven
6 נתןnitènwij zullen geven
7 תתנוtitnoejullie zullen geven (m)
8 תתנהtitènajullie zullen geven (vr)
9 יתנוjitnoezij zullen geven (m)
10 תתנהtitènazij zullen geven (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 תןten geef (m, enk)
2 תניtnie geef (vr, enk.)
3 תנוtnoe geef (m, mv)
4 תנהtèna geef (vr, mv)


binjan: pa'al (פעל) zijn

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 היהלהיותhaja/lehiejotzijn

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני הווהanie howèik ben (m)
2 אני הווהanie howaik ben (vr)
3 אתה הווהata howèjij bent (m)
4 את הווהat howajij bent (vr)
5 הוא הווהhoe howèhij is
6 היא הווהhie howazij is
7 אנחנו הוויםanachnoe howiemwij zijn (m)
8 אנחנו הוותanachnoe howotwij zijn (vr)
9 אתם הוויםatem howiemjullie zijn (m)
10 אתן הוותaten howotjullie zijn (vr)
11 הם הוויםhem howiemzij zijn (m)
12 הן הוותhen howotzij zijn (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 הייתיhajietieik was
2 הייתhajietajij was (m)
3 הייתhajietjij was (vr)
4 היהhajahij was
5 היתהhajtazij was
6 היינוhajienoewij waren
7 הייתםhajietemjullie waren (m)
8 הייתןhajietenjullie waren (vr)
9 היוhajoezij waren (m)
10 היוhajoezij waren (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אהיהehejeik zal zijn
2 תהיהtihejejij zal zijn (m)
3 תהייtihiejijij zal zijn (vr)
4 יהיהjihejehij zal zijn
5 תהיהtihejezij zal zijn
6 נהיהnehejewij zullen zijn
7 תהיוtihejoejullie zullen zijn (m)
8 תהיינהtihejenajullie zullen zijn (vr)
9 יהיוjehejoezij zullen zijn (m)
10 תהיינהtihejenazij zullen zijn (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 היהheje wees (m, enk)
2 הייhajie wees (vr, enk.)
3 היוhejoe wees (m, mv)
4 היינהhejena wees (vr, mv)


binjan: pa'al (פעל) leven

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 חיהלחיותchaja/lichie'otleven

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני חיanie chaiik leef (m)
2 אני חיהanie chaijaik leef (vr)
3 אתה חיata chaijij leeft (m)
4 את חיהat chaijajij leeft (vr)
5 הוא חיhoe chaihij leeft
6 היא חיהhie chaijazij leeft
7 אנחנו חייםanachnoe chaijiemwij leven (m)
8 אנחנו חיותanachnoe chaijotwij leven (vr)
9 אתם חייםatem chaijiemjullie leven (m)
10 אתן חיותaten chaijotjullie leven (vr)
11 הם חייםhem chaijiemzij leven (m)
12 הן חיותhen chaijotzij leven (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 חייתיchaijietieik leefde
2 חייתchajietajij leefde (m)
3 חייתchajietjij leefde (vr)
4 חיהchajahij leefde
5 חיתהchaitazij leefde
6 חיינוchaijienoewij leefden
7 חייתםchaijietemjullie leefden (m)
8 חייתןchaijietenjullie leefden (vr)
9 חיוchaijoezij leefden (m)
10 חיוchaijoezij leefden (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אחיהechejieik zal zijn
2 תחיהtichejejij zal zijn (m)
3 תחייtichejiejij zal zijn (vr)
4 יחיהjichejehij zal zijn
5 תחיהnichejezij zal zijn
6 נחיהnichejoewij zullen zijn
7 תחיוtichejoejullie zullen zijn (m)
8 תחיינהtichejeenajullie zullen zijn (vr)
9 יחיוjichejoezij zullen zijn (m)
10 תחיינהtichejeenazij zullen zijn (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 חיהchajee leef (m, enk)
2 חייchajie leef (vr, enk.)
3 חיוchajoe leef (m, mv)
4 חיינהchajeena leef (vr, mv)


binjan: pa'al (פעל) komen

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 בואלבואbo/lavokomen

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני באanie baik kom (m)
2 אני באהanie ba'aik kom (vr)
3 אתה באata bajij komt (m)
4 את באהat ba'ajij komt (vr)
5 הוא באhoe bahij komt
6 היא באהhie ba'azij komt
7 אנחנו באיםanachnoe ba'iemwij komen (m)
8 אנחנו באותanachnoe ba'otwij komen (vr)
9 אתם באיםatem ba'iemjullie komen (m)
10 אתן באותaten ba'otjullie komen (vr)
11 הם באיםhem ba'iemzij komen (m)
12 הן באותhen ba'otzij komen (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 באתיba'tieik kwam
2 באתbatajij kwam (m)
3 באתbatjij kwam (vr)
4 באbahij kwam
5 באהba'azij kwam
6 באנוbanoewij kwamen
7 באתםbatemjullie kwamen (m)
8 באתןbatenjullie kwamen (vr)
9 באוba'oezij kwamen (m)
10 באוba'oezij kwamen (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אבואavoik zal komen
2 תבואtavojij zal komen (m)
3 תבואיtavo'iejij zal komen (vr)
4 יבואjavohij zal komen
5 תבואtavozij zal komen
6 נבואnavowij zullen komen
7 תבואוtavo'oejullie zullen komen (m)
8 תבואנהtavonajullie zullen komen (vr)
9 יבואוjavo'oezij zullen komen (m)
10 תבואנהtavonazij zullen komen (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 בואbo kom (m, enk)
2 בואיbo'ie kom (vr, enk.)
3 בואוbo'oe kom (m, mv)
4 באנהbona kom (vr, mv)
binjan: pa'al (פעל) doden

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 מותלמותmoet/lamoetdoden

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני מתanie metik dood (m)
2 אני מתהanie metaik dood (vr)
3 אתה מתata metjij doodt (m)
4 את מתהat metajij doodt (vr)
5 הוא מתhoe methij doodt
6 היא מתהhie metazij doodt
7 אנחנו מתיםanachnoe metiemwij doden (m)
8 אנחנו מתותanachnoe metotwij doden (vr)
9 אתם מתיםatem metiemjullie doden (m)
10 אתן מתותaten metotjullie doden (vr)
11 הם מתיםhem metiemzij doden (m)
12 הן מתותhen metotzij doden (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 מתיmatieik doodde
2 מתmatajij doodde (m)
3 מתmetjij doodde (vr)
4 מתmethij doodde
5 מתהmetazij doodde
6 מתנוmatnoewij doodden
7 מתםmatemjullie doodden(m)
8 מתןmatenjullie doodden (vr)
9 מתוmatoezij doodden (m)
10 מתוmatoezij doodden (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אמותamoetik zal doden
2 תמותtamoetjij zal doden (m)
3 תמותיtamoetiejij zal doden (vr)
4 ימותjamoethij zal doden
5 תמותtamoetzij zal doden
6 נמותnamoetwij zullen doden
7 תמותוtamoetoejullie zullen doden (m)
8 תמתנהtamotnajullie zullen doden (vr)
9 ימותוjamoetoezij zullen doden (m)
10 תמתנהtamotnazij zullen doden (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 מותmoetdood (m, enk)
2 מותיmoetiedood (vr, enk.)
3 מותוmoetoedood (m, mv)
4 מתנהmotnadood (vr, mv)


binjan: pa'al (פעל) benaderen

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 נגשלגשתniĝasj/laĝesjetbenaderen

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני נגשanie niĝasjik benader (m)
2 אני נגשתanie niĝesjetik benader (vr)
3 אתה נגשata niĝasjjij benadert (m)
4 את נגשתat niĝesjetjij benadert (vr)
5 הוא נגשhoe niĝasjhij benadert
6 היא נגשתhie niĝesjetzij benadert
7 אנחנו נגשיםanachnoe niĝasjiemwij benaderen (m)
8 אנחנו נגשותanachnoe niĝasjotwij benaderen (vr)
9 אתם נגשיםatem niĝasjiemjullie benaderen (m)
10 אתן נגשותaten niĝasjotjullie benaderen (vr)
11 הם נגשיםhem niĝasjiemzij benaderen (m)
12 הן נגשותhen niĝasjotzij benaderen (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 נגשתיniĝasjtieik benaderde
2 נגשתniĝasjtajij benaderde (m)
3 נגשתniĝasjtjij benaderde (vr)
4 נגשniĝasjhij benaderde
5 נגשהniĝsjazij benaderde
6 נגשנוniĝasjnoewij benaderden
7 נגשתםniĝasjtemjullie benaderden (m)
8 נגשתןniĝasjtenjullie benaderden (vr)
9 נגשוniĝasjoezij benaderden (m)
10 נגשוniĝasjoezij benaderden (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אגשeĝasjik zal benaderen
2 תגשtiĝasjjij zal benaderen (m)
3 תגשיtiĝsjiejij zal benaderen (vr)
4 יגשjiĝasjhij zal benaderen
5 תגשtiĝasjzij zal benaderen
6 נגשniĝasjwij zullen benaderen
7 תגשוtiĝsjoejullie zullen benaderen (m)
8 תגשנהtiĝasjnajullie zullen benaderen (vr)
9 יגשוjiĝsjoezij zullen benaderen (m)
10 תגשנהtiĝasjnazij zullen benaderen (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 גשĝasjbenader (m, enk)
2 גשיĝesjiebenader (vr, enk.)
3 גשוĝesjoebenader (m, mv)
4 גשנהĝasjnabenader (vr, mv)


binjan: pa'al (פעל) bakken

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 אפהלאפותafa/le'efotbakken

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני אופהanie ofeik bak (m)
2 אני אופהanie ofaik bak (vr)
3 אתה אופהata ofejij bakt (m)
4 את אופהat ofajij bakt (vr)
5 הוא אופהhoe ofehij bakt
6 היא אופהhie ofazij bakt
7 אנחנו אופיםanachnoe ofiemwij bakken (m)
8 אנחנו אופותanachnoe ofotwij bakken (vr)
9 אתם אופיםatem ofiemjullie bakken (m)
10 אתן אופותaten ofotjullie bakken (vr)
11 הם אופיםhem ofiemzij bakken (m)
12 הן אופותhen ofotzij bakken (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אפיתיafietieik bakte
2 אפיתafietajij bakte (m)
3 אפיתafietjij bakte (vr)
4 אפהafahij bakte
5 אפתהaftazij bakte
6 אפינוafienoewij bakten
7 אפיתםafietemjullie bakten (m)
8 אפיתןafietenjullie bakten (vr)
9 אפוafoezij bakten (m)
10 אפוafoezij bakten (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אפהofeik zal bakken
2 תאפהtofejij zal bakken (m)
3 תאפיtofiejij zal bakken (vr)
4 יאפהjofehij zal bakken
5 תאפהtofezij zal bakken
6 נאפהnofewij zullen bakken
7 תאפוtofoejullie zullen bakken (m)
8 תאפינהtofenajullie zullen bakken (vr)
9 יאפוjofoezij zullen bakken (m)
10 תאפינהtofenazij zullen bakken (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אפהefebak (m, enk)
2 אפיefiebak (vr, enk.)
3 אפוefoebak (m, mv)
4 אפינהefenabak (vr, mv)


binjan: pa'al (פעל) verzamelen

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 אסףלאסוףasaf/le'esofverzamelen

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני אוסףanie osefik verzamel (m)
2 אני אוספתanie osefetik verzamel (vr)
3 אתה אוסףata osefjij verzamelt (m)
4 את אוספתat osefetjij verzamelt (vr)
5 הוא אוסףhoe osefhij verzamelt
6 היא אוספתhie osefetzij verzamelt
7 אנחנו אוספיםanachnoe osfiemwij verzamelen (m)
8 אנחנו אוספותanachnoe osfotwij verzamelen (vr)
9 אתם אוספיםatem osfiemjullie verzamelen (m)
10 אתן אוספותaten osfotjullie verzamelen (vr)
11 הם אוספיםhem osfiemzij verzamelen (m)
12 הן אוספותhen osfotzij verzamelen (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אספתיasaftieik verzamelde
2 אספתasaftajij verzamelde (m)
3 אספתasaftjij verzamelde (vr)
4 אסףasafhij verzamelde
5 אספהasfazij verzamelde
6 אספנוasafnoewij verzamelden
7 אספתםasaftemjullie verzamelden (m)
8 אספתןasaftenjullie verzamelden (vr)
9 אספוasfoezij verzamelden (m)
10 אספוasfoezij verzamelden (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אאסףe'esofik zal verzamelen
2 תאסףte'esofjij zal verzamelen (m)
3 תאספיta'asfiejij zal verzamelen (vr)
4 יאסףje'esofhij zal verzamelen
5 תאסףte'esofzij zal verzamelen
6 נאסףne'esofwij zullen verzamelen
7 תאספוta'asfoejullie zullen verzamelen (m)
8 תאספנהte'esofnajullie zullen verzamelen (vr)
9 יאספוja'asfoezij zullen verzamelen (m)
10 תאספנהte'esofnazij zullen verzamelen (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אסףesofverzamel (m, enk)
2 אספיisfieverzamel (vr, enk.)
3 אספוisfoeverzamel (m, mv)
4 אספנהesofnaverzamel (vr, mv)

andere werkwoorden op dezelfde manier verbogen

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אסרasararresteren, verbieden
2 ארזarazpakken


binjan: pa'al (פעל) langer groeien

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 גבהלגבהĝava/liĝvoalanger groeien

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני גבוהanie ĝavohaik groei langer (m)
2 אני גבוההanie ĝevohaik groei langer (vr)
3 אתה גבוהata ĝevohajij groeit langer (m)
4 את גבוההat ĝevohajij groeit langer (vr)
5 הוא גבוהhoe ĝevohahij groeit langer
6 היא גבוההhie ĝevohazij groeit langer
7 אנחנו גבוהיםanachnoe ĝevohiemwij groeien langer (m)
8 אנחנו anachnoe ĝevohotwij groeien langer (vr)
9 אתם גבוהיםatem ĝevohiemjullie groeien langer (m)
10 אתן גבוהותaten ĝevohotjullie groeien langer (vr)
11 הם גבוהיםhem ĝevohiemzij groeien langer (m)
12 הן גבוהותhen ĝevohotzij groeien langer (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 גבהתיĝavatiik groeide langer
2 גבהתĝavatajij groeide langer (m)
3 גבהתĝavahatjij groeide langer (vr)
4 גבהĝavahij groeide langer
5 גבההĝavhazij groeide langer
6 גבהנוĝavanoewij groeiden langer
7 גבהתםĝevatemjullie groeiden langer (m)
8 גבהתןĝevatenjullie groeiden langer (vr)
9 גבהוĝavhoezij groeiden langer (m)
10 גבהוĝavhoezij groeiden langer (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אגבהeĝbaik zal langer groeien
2 תגבהtiĝbajij zal langer groeien (m)
3 תגבהיtiĝbehiejij zal langer groeien (vr)
4 יגבהjiĝbahij zal langer groeien
5 תגבהtiĝbazij zal langer groeien
6 נגבהniĝbawij zullen langer groeien
7 תגבהוtiĝbehoejullie zullen langer groeien (m)
8 תגבהנהtiĝbanajullie zullen langer groeien (vr)
9 יגבהוjiĝbehoezij zullen langer groeien (m)
10 תגבהנהtiĝbanazij zullen langer groeien (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 גבהĝevagroei langer (m, enk)
2 גבהיĝivhiegroei langer (vr, enk.)
3 גבהוĝivhoegroei langer (m, mv)
4 גבהנהĝevanagroei langer (vr, mv)


binjan: pa'al (פעל) ophouden

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 חדללחדלlachdal/lechadolophouden

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני חדלanie chadelik houd op (m)
2 אני חדלהanie chadelaik houd op (vr)
3 אתה חדלata chadeljij houdt op (m)
4 את חדלהat chadelajij houdt op (vr)
5 הוא חדלhoe chadelhij houdt op
6 היא חדלהhie chadelazij houdt op
7 אנחנו חדליםanachnoe chadeliemwij houden op (m)
8 אנחנו חדלותanachnoe chadelotwij houden op (vr)
9 אתם חדליםatem chadeliemjullie houden op (m)
10 אתן חדלותaten chadelotjullie houden op (vr)
11 הם חדליםhem chadeliemzij houden op (m)
12 הן חדלותhen chadelotzij houden op (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 חדלתיchadaltieik hield op
2 חדלתchadaltajij hield op (m)
3 חדלתchadaltjij hield op (vr)
4 חדלchadalhij hield op
5 חדלהchadlazij hield op
6 חדלנוchadalnoewij hielden op
7 חדלתםchadaltemjullie hielden op (m)
8 חדלתןchadaltenjullie hielden op (vr)
9 חדלוchadloezij hielden op (m)
10 חדלוchadloezij hielden op (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אחדלechdalik zal ophouden
2 תחדלtechdaljij zal ophouden (m)
3 תחדליtechdeliejij zal ophouden (vr)
4 יחדלjechdalhij zal ophouden
5 תחדלtechdalzij zal ophouden
6 נחדלnechdalwij zullen ophouden
7 תחדלוtechdeloejullie zullen ophouden (m)
8 תחדלנהtechdalnajullie zullen ophouden (vr)
9 יחדלוjechdeloezij zullen ophouden (m)
10 תחדלנהtechdalnazij zullen ophouden (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 חדלchadalhoud op (m, enk)
2 חדליchidliehoud op (vr, enk.)
3 חדלוchidloehoud op (m, mv)
4 חדלנהchadalnahoud op (vr, mv)Nif'al verbuiging

tegenwoordige tijd

 • men plaatst het voorvoegsel -ni- voor de eerste stamletter;
 • onder de eerste stamletter wordt een sjewa geplaatst;
 • bij mnl enkv. en mnl. en vr. meerv. plaatst men een lange a tussen de tweede en derde stamletter;
 • de uitgangen bij enk. en meerv. zijn dezelfde als bij de pa'al (qal).

verleden tijd

 • het voorvoegsel -ni- wordt voor de eerste stamletter van het werkwoord geplaatst;
 • onder de eerste stamletter wordt een sjewa geplaatst;
 • de vervoeging gaat verder zoals bij de pa'al (qal).

toekomende tijd

 • het voorvoegsel -ni- assimileert met de eerste stamletter van het werkwoord en wordt zo verdubbeld met een dagesj.
 • het voorvoegsel van de tkt wordt voor de verdubbelde eerste stamletter geplaatst;
 • onder de eerste stamletter wordt een lange a geplaatst en tussen de tweede en derde stamletter de klinker e (behalve bij 2 pers. vr. enkv. en de 2de en 3de pers. mnl. meerv. - daar komt een sjewa onder de tweede stamletter), en de vormen van de 2de en 3de pers. vr. meerv. waar de klinker a tussen de 2de en 3de stamletter komt.

gebiedende wijs

 • het voorvoegsel -ni- wordt vervangen door -hi-;
 • eerste stamletter wordt verdubbeld met een dagesj;
 • er komt een lange a onder de eerste stamletter;
 • verbogen zoals bij de pa'al.

Artikel indeling - interne links


binjan: nif'al (נפעל) algemeen

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 כנסלהכנסlehikanesbinnentreden

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני נכנסanie nichnesik treed binnen (m)
2 אני נכנסתanie nichnesetik treed binnnen (vr)
3 אתה נכנסata nichnesjij treedt binnen (m)
4 את נכנסתat nichnesetjij treedt binnen (vr)
5 הוא נכנסhoe nichneshij treedt binnen
6 היא נכנסתhie nichneset zij treedt binnen
7 אנחנו נכנסיםanachnoe nichnasiemwij treden binnen (m)
8 אנחנו נכנסותanachnoe nichnasotwij treden binnen (vr)
9 אתם נכנסיםatem nichnasiemjullie treden binnen (m)
10 אתן נכנסותaten nichnasotjullie treden binnen (vr)
11 הם נכנסיםhem nichnasiemzij treden binnen (m)
12 הן נכנסותhen nichnasotzij treden binnen (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 נכנסתיnichnastieik trad binnen
2 נכנסתnichnastajij trad binnen (m)
3 נכנסתnichnastjij trad binnen (vr)
4 נכנסnichnashij trad binnen
5 נכנסהnichnesazij trad binnen
6 נכנסנוnichnasnoewij traden binnen
7 נכנסתםnichnastemjullie traden binnen (m)
8 נכנסתןnichnastenjullie traden binnen (vr)
9 נכנסוnichnasoezij traden binnen (m)
10 נכנסוnichnasoezij traden binnen (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אכנסekanesik zal binnentreden
2 תכנסtikanesjij zal binnentreden (m)
3 תכנסיtikansiejij zal binnentreden (vr)
4 יכנסjikaneshij zal binnentreden
5 תכנסtikaneszij zal binnentreden
6 נכנסnikaneswij zullen binnentreden
7 תכנסוtikansoejullie zullen binnentreden (m)
8 תכנסנהtikanasnajullie zullen binnentreden (vr)
9 יכנסוjikansoezij zullen binnentreden (m)
10 תכנסנהtikanasnazij zullen binnentreden (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 הכנסhikanes (m, enk) treed binnen
2 הכנסיhikansie (vr, enk.) treed binnen
3 הכנסוhikansoe (m, mv) treed binnen
4 הכנסנהhikanasna (vr, mv) treed binnen

andere werkwoorden op dezelfde manier verbogen

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 נפהלnifhalangstig worden
2 נבהרnifhargekozen worden
3 נגמרniĝmarafgemaakt worden
4 נדבקnidbakaangehecht worden
5 נדהםnidhamgeschokt zijn
6 נדלקnidlakgeduwd worden
7 נדפסnidfasgeprint worden
8 נזהרnizharvoorzichtig zijn
9 נגכרniĝkarherinnerd worden aan
10 נזקקnizkaknodig hebben
11 נכשלnichsjalfalen
12 נלחםnilchamvechten
13 נמאסnim'asgenoeg hebben van
14 נמכרnimkarverkocht worden
15 נמסרnimsaroverhandigd worden
16 נמשךnimsjachvervolgd worden
17 נסגרnisĝarwordt gesloten
18 נסחבnischavwordt gesleept
19 נסחףnischafwordt weggeveegd
20 נפגשnifgasjontmoeten
21 נפטרniftardoden
22 נפסקnifsakwordt beëindigd
23 נפרדnifradscheiden
24 נצלnitsalwordt gered
25 נרדםnirdamin slaap vallen
26 נרשםnirsjamwordt geregistreerd
27 נשאלnisj'alwordt gevraagd
28 נשארnisj'arblijven
29 נשברnisjbarwordt gebroken
30 נשמרnisjmarwordt beschermd
31 נשקףnisjkafwordt gezien
32 נשרףnisrafwordt verbrand
33 נתזnitazwordt besprenkeld
34 נתפסnitpaswordt gevangen


binjan: nif'al (נפל) derde radicaal aleph

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 קראלהקראlehikareworden geroepen

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני נקראanie nikraik word geroepen (m)
2 אני נקראתanie nikretik word geroepen (vr)
3 אתה נקראata nikrajij wordt geroepen (m)
4 את נקראתat nikretjij wordt geroepen (vr)
5 הוא נקראhoe nikrahij wordt geroepen
6 היא נקראתhie nikretzij wordt geroepen
7 אנחנו נקראיםanachnoe nikra'iemwij worden geroepen (m)
8 אנחנו נקראותanachnoe nikra'otwij worden geroepen (vr)
9 אתם נקראיםatem nikra'iemjullie worden geroepen (m)
10 אתן נקראותaten nikra'otjullie worden geroepen (vr)
11 הם נקראיםhem nikra'iemzij worden geroepen (m)
12 הן נקראותhen nikra'otzij worden geroepen (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 נקראתיnikretieik werd geroepen
2 נקראתnikretajij werd geroepen (m)
3 נקראתnikreetjij werd geroepen (vr)
4 נקראnikrahij werd geroepen
5 נקראהnikerazij werd geroepen
6 נקראנוnikrenoewij werden geroepen
7 נקראתםnikretemjullie werden geroepen (m)
8 נקראתןnikretenjullie werden geroepen (vr)
9 נקראוnikroezij werden geroepen (m)
10 נקראוnikroezij werden geroepen (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אקראiekareeik zal geroepen worden
2 תקראtikareejij zal geroepen worden (m)
3 תקראיtikar'iejij zal geroepen worden (vr)
4 יקראjikareehij zal geroepen worden
5 תקראtikareezij zal geroepen worden
6 נקראnikareewij zullen geroepen worden
7 תקראוtikar'oejullie zullen geroepen worden (m)
8 תקראנהtikareenajullie zullen geroepen worden (vr)
9 יקראוjikar'oezij zullen geroepen worden (m)
10 תקראנהtikareenazij zullen geroepen worden (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 הקראhikar'ee word geroepen (m, enk)
2 הקראיhikar'ie word geroepen (vr, enk.)
3 הקראוhikar'oe word geroepen (m, mv)
4 הקראנהhikar'eena word geroepen (vr, mv)

andere werkwoorden op dezelfde manier verbogen

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 נברהnivrageschapen worden
2 נמצהnimtsagevonden worden
3 נשאnisagetrouwd zijn


binjan: nif'al (נפל) derde radicaal hé

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 ראהלהראותlehera'otgezien worden

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני נראהanie nir'aik word gezien (m)
2 אני נראיתanie nera'ietik word gezien (vr)
3 אתה נראהata ner'ajij wordt gezien (m)
4 את נראיתat ner'ietjij wordt gezien (vr)
5 הוא נראהhoe ner'ahij wordt gezien
6 היא נראיתhie ner'ietzij wordt gezien
7 אנחנו נראיםanachnoe ner'iemwij worden gezien (m)
8 אנחנו נראותanachnoe ner'otwij worden gezien (vr)
9 אתם נראיםatem ner'iemjullie worden gezien (m)
10 אתן נראותaten ner'otjullie worden gezien (vr)
11 הם נראיםhem ner'iemzij worden gezien (m)
12 הן נראותhen ner'otzij worden gezien (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 נראיתיnir'eetieik werd gezien
2 נראיתnir'eetajij werd gezien (m)
3 נראיתnir'eetjij werd gezien (vr)
4 נראהnir'ahij werd gezien
5 נראתהnir'atazij werd gezien
6 נראינוnir'eenoewij werden gezien
7 נראיתםnir'eetemjullie werden gezien (m)
8 נראיתןnir'eetenjullie werden gezien (vr)
9 נראוnir'oezij werden gezien (m)
10 נראוnir'oezij werden gezien (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אראהera'eeik zal gezien worden
2 תראהtera'eejij zal gezien worden (m)
3 תראיtera'iejij zal gezien worden (vr)
4 יראהjera'eehij zal gezien worden
5 תראהtera'eezij zal gezien worden
6 נראהnera'eewij zullen gezien worden
7 תראוtera'oejullie zullen gezien worden (m)
8 תראינהtera'eenajullie zullen gezien worden (vr)
9 יראוjera'oezij zullen gezien worden (m)
10 תראינהtera'eenazij zullen gezien worden (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 הראהhera'eeword gezien (m, enk)
2 הראיhera'ieword gezien (vr, enk.)
3 הראוhera'oeword gezien (m, mv)
4 ההראינהhera'enaword gezien (vr, mv)

andere werkwoorden op dezelfde manier verbogen

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 נבנהnifnagebouwd worden
2 נדחהnidchaverworpen worden
3 נדמהnidmablijken
4 נהנהnehenagenieten
5 נדלהnidlahgeroosterd worden
6 נקנהniknagekocht worden
7 נראהnir'agezien worden


binjan: nif'al (נפל) derde radicaal keelletter

stamhele werkwoorduitspraakvertaling
1 שמהלהשמהlehisjamagehoord worden

tegenwoordige tijd - hove - (הוה)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אני נשמעanie nisjmaik word gehoord (m)
2 אני נשמעתanie nisjma'atik word gehoord (vr)
3 אתה נשמעata nisjmajij wordt gehoord (m)
4 את נשמעתat nisjma'atjij wordt gehoord (vr)
5 הוא נשמעhoe nisjmahij wordt gehoord
6 היא נשמעתhie nisjma'atzij wordt gehoord
7 אנחנו נשמעיםanachnoe nisjma'iemwij worden gehoord (m)
8 אנחנו נשמעותanachnoe nisjma'otwij worden gehoord (vr)
9 אתם נשמעיםatem nisjma'iemjullie worden gehoord (m)
10 אתן נשמעותaten nisjma'otjullie worden gehoord (vr)
11 הם נשמעיםhem nisjma'iemzij worden gehoord (m)
12 הן נשמעותhen nisjma'otzij worden gehoord (vr)

verleden tijd - avar - (עבר)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 נשמעתיnisjma'tieik werd gehoord
2 נשמעתnisjma'tajij werd gehoord (m)
3 נשמעתnisjma'atjij werd gehoord (vr)
4 נשמעnisjma'hij werd gehoord
5 נשמעהnisjme'azij werd gehoord
6 נשמענוnisjma'noewij werden gehoord
7 נשמעתםnisjma'temjullie werden gehoord (m)
8 נשמעתןnisjma'tenjullie werden gehoord (vr)
9 נשמעוnisjme'oezij werden gehoord (m)
10 נשמעוnisjme'oezij werden gehoord (vr)

toekomende tijd - atied- (עתיד)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אשמעisjam'aik zal gehoord worden
2 תשמהtisjam'ajij zal gehoord worden (m)
3 תשמעיtisjam'iejij zal gehoord worden (vr)
4 ישמעjisjam'ahij zal gehoord worden
5 תשמעtisjam'azij zal gehoord worden
6 נשמעnisjam'awij zullen gehoord worden
7 תשמעוtisjam'oejullie zullen gehoord worden (m)
8 תשמענהtisjama'najullie zullen gehoord worden (vr)
9 ישמעוjisjam'oezij zullen gehoord worden (m)
10 תשמענהtisjama'nazij zullen gehoord worden (vr)

gebiedende wijs - tsjiwoei - (צווי)

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 השמעhisjamaword gehoord (m, enk)
2 השמעיhisjam'ieword gehoord (vr, enk.)
3 השמעוhisjam'oeword gehoord (m, mv)
4 השמענהhisjama'nahword gehoord (vr, mv)

andere werkwoorden op dezelfde manier verbogen

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 נכנהnichnaovergeven
2 נמנהnimnaonthouden van
3 נפגהnifgageraakt worden
4 נפצהniftsagewond worden
5 נפתחniftachgeopend worden
6 נקבהnikbavastgemaakt worden
7 נקרעnikragetrokken worden
8 נרגהnirĝaontspannen
9 נרצחnirtsachvermoord worden
10 נשבהnisjbazweren
11 נתקעnitkavastgeplakt wordenwordt vervolgd
© 2009 - 2023 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Duitse Sterke/Zwakke WerkwoordenIn het Duits heb je, net als in het Nederlands, '"Sterke'" en '"Zwakke'" werkwoorden. Deze zijn soms lastig te ondersche…
[Frans] Franse Werkwoorden[Frans] Franse WerkwoordenDit is een artikel over de verbuigingen van de franse werkwoorden. Het is een schema waarin de werkwoordsgroepen met hun…
Duitse werkwoorden tegenwoordige tijdWelke uitgangen krijgen Duitse werkwoorden in de tegenwoordige tijd? De werkwoorden die hiervan afwijken, kunnen onderve…

Meervoud in het ZweedsIn het Nederlands is het maken van een meervoud betrekkelijk eenvoudig vergeleken bij het Zweeds. Waar wij meestal de ui…
Spaans: verbos reflexivos en werkwoorden als gustarVeel mensen voelen zich aangetrokken tot het mooie Spanje. Het zij voor het weer en de mooie landschappen die te vinden…
Jehoeda (520 artikelen)
Laatste update: 29-06-2022
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Taal
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.