InfoNu.nl > Educatie en School > Diversen > Zo ziet de opbouw van een goede scriptie eruit

Zo ziet de opbouw van een goede scriptie eruit

Zo ziet de opbouw van een goede scriptie eruit Vrijwel alle opleidingen aan een hogeschool of universiteit sluiten af met hetzelfde verplichte onderdeel: het schrijven van een scriptie ofwel thesis. Iedere onderwijsinstelling formuleert specifieke voorwaarden of eisen waaraan deze afstudeeropdracht moet voldoen. In de regel bestaat een goede scriptie echter altijd uit dezelfde vaste elementen. Studenten dienen daarom altijd de juiste opbouw en structuur te hanteren bij het schrijven van een scriptie. Zo moet iedere scriptie een voorblad, samenvatting en inhoudsopgave bevatten. Hierna volgen de inleiding, het theoretisch kader, de onderzoeksmethoden en het resultatenhoofdstuk. Elke scriptie sluit tenslotte af met een conclusie, discussie en aanbevelingen. Ook moet er een literatuurlijst worden toegevoegd en wordt er vaak gebruik gemaakt van bijlagen. Optioneel wordt aan de scriptie ook nog een voor- of nawoord toegevoegd.

Voorbeeld scriptieopbouw


Het voorblad

Op de eerste pagina van de scriptie staat de naam, de opleiding en onderwijsinstelling van de onderzoeker. Ook bevat het voorblad de titel van de scriptie en het jaar en de maand van publicatie. Vaak geeft de onderwijsinstelling specifieke richtlijnen voor de opmaak van het voorblad.

Samenvatting

De samenvatting van een scriptie geeft de lezer een goede indruk van het volledige afstudeeronderzoek. Aangegeven wordt wat er wordt onderzocht en waarom. Ook wordt beknopt besproken hoe het onderzoek is uitgevoerd en wat de belangrijkste resultaten waren. Ook moet de onderzoeker in de samenvatting de belangrijkste aanbevelingen kort bespreken.

Inhoudsopgave

De inhoudsopgave van een scriptie krijgt geen hoofdstuknummer en volgt pas na de samenvatting. Een duidelijke inhoudsopgave komt de leesbaarheid van een scriptie ten goede.

Inleiding

Een goede inleiding werkt op een logische en gestructureerde manier naar de probleemstelling en/of centrale vraag van het onderzoek toe. De aanleiding van het onderzoek, de relevantie en de huidige stand van zaken binnen de wetenschap worden daartoe besproken.

Theoretisch kader

In het theoretisch kader worden, door middel van literatuuronderzoek, de belangrijkste begrippen, theorieën en modellen uit het onderzoek nader toegelicht. Het theoretisch kader vormt de basis voor de rest van de scriptie.

Onderzoeksmethoden

In dit hoofdstuk licht de onderzoeker toe hoe het onderzoek is uitgevoerd: welke onderzoeksmethoden worden gebruikt en waarom? Hierbij wordt ook de betrouwbaarheid en validiteit van de gekozen onderzoeksopzet besproken.

Resultaten

Nadat het onderzoek is uitgevoerd, moeten de resultaten besproken worden in een apart hoofdstuk. Op basis van de gepresenteerde resultaten kan antwoord gegeven worden op de deelvragen van de scriptie. Het beantwoorden van de hoofdvraag vindt pas plaats in het volgende hoofdstuk.

Conclusie

In dit hoofdstuk wordt een conclusie getrokken op basis van de resultaten van het onderzoek. Er wordt expliciet een antwoord gegeven op de hoofdvraag ofwel centrale vraag van het onderzoek.

Discussie

In de discussie worden de resultaten en getrokken conclusies nader geanalyseerd. Wat betekenen de resultaten voor de wetenschap of voor de beroepspraktijk? Ook is er in de discussie ruimte voor het bespreken van de beperkingen van het onderzoek.

Aanbeveling

Iedere scriptie wordt afgesloten met enkele aanbevelingen. Dit kunnen praktische aanbevelingen zijn voor de beroepspraktijk of aanbevelingen voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Literatuurlijst

In de literatuurlijst worden alle gebruikte bronnen op correcte wijze opgenomen. Hierbij moeten studenten de APA-normen hanteren. Juridische studenten presenteren daarnaast een literatuurlijst en houden zich daarbij aan de Leidraad voor juridische auteurs.

Bijlagen

Vrijwel alle scripties bevatten bijlagen. Niet alle documenten, zoals afgenomen enquêtes, uitgeschreven interviews of tabellen, horen thuis in de scriptie zelf.

Optioneel: voorwoord of nawoord

Een scriptie bevat bijna altijd een voor- of nawoord. Het voorwoord volgt na het voorblad, wordt gekozen voor een nawoord, dan volgt dit na het hoofdstuk met aanbevelingen. In het voor- of nawoord mag een meer persoonlijke toon gebruikt worden en bedankt de schrijver zijn of haar onderwijsinstelling en bespreekt zijn of haar ervaringen.
© 2019 Emmasarah, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Voorwoord & nawoord schrijvenVoorwoord & nawoord schrijvenEen voorwoord of nawoord schrijven is niet verplicht, maar komt wel vaak naar voren bij het schrijven van een werkstuk,…
Hoe schrijf je een scriptie (praktijkgericht)?Hoe schrijf je een scriptie (praktijkgericht)?Aan het eind van je studie moet je vaak een scriptie schrijven waarin (een deel van) de opgedane kennis en vaardigheden…
Het schrijven van een goede scriptieEen van de interessantste, maar ook moeilijkste dingen die een student aan het hoger onderwijs moet doen is het schrijve…
Conclusie schrijvenConclusie schrijvenEen scriptie, werkstuk of rapport sluit je af met het schrijven van een conclusie. Het is niet eenvoudig om een duidelij…
Een scriptie schrijven, hoe te beginnen?Een scriptie schrijven, hoe te beginnen?De meeste HBO en WO studies worden afgesloten door het schrijven van een scriptie/thesis. Dit is een groot onderzoek, wa…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: StartupStockPhotos, Pixabay (bewerkt)
  • https://studielab.nl/scriptie-opbouw/
  • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-is-het-afstuderen-geregeld-in-het-hoger-onderwijs
  • https://studielab.nl/scriptie-structuur/

Reageer op het artikel "Zo ziet de opbouw van een goede scriptie eruit"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Emmasarah
Gepubliceerd: 27-09-2019
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!