InfoNu.nl > Educatie en School > Taal > Engels idioom: uitdrukkingen van 'BLACK' tot 'COALS'

Engels idioom: uitdrukkingen van 'BLACK' tot 'COALS'

Engels idioom: uitdrukkingen van 'BLACK' tot 'COALS' Veel mensen spreken Engels, maar toch schieten ze wat te kort. Hun zinnen zijn wel duidelijk, maar missen pit. De oorzaak hiervan is dat veel mensen te weinig Engelse uitdrukkingen (spreekwoorden, gezegden, constructies) kennen. In deze serie volgen een aantal bekende Engelse uitdrukkingen Dit is deel twee. We beginnen met 'as black as night' (zo zwart als een raaf) en eindigen met 'to haul a person over the coals' (iemand over de hekel halen).

London Town

'BLACK' tot 'COALS'

In deze serie volgen een aantal bekende Engelse uitdrukkingen Dit is deel twee. We beginnen met 'as black as night' (zo zwart als een raaf) en eindigen met 'to haul a person over the coals' (iemand over de hekel halen)

black tot coals
as black as night (hell, coat)zo zwart als een raaf
to have it in black and whiteiets zwart op wit hebben
to beat someone black and blueiemand bont en blauw slaan
It's like washing a blackamoor whiteHet is de boter aan de galg.
to draw a blank bot vangen
to throw a wet blanket over somethingergens een domper op zetten
to get between the blankets onder de dekens kruipen
how the blazes could youhoe voor de drommel kon je
to make a person bleed for somethingiemand doen bloeden voor iets
to beseech a blessing onde zegen afsmeken voor
None so blind as those who won't see.Geen erger blinden dan die niet zien willen.
In the kingdom of blind men, the one-eyed is kingIn het land der blinden is één oog koning
It fired my blood.Het deed mijn bloed koken.
Blood wil tell (show)Bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Blood is thicker than water.Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
His blood is up.Zijn bloed kookt.
My blood runs cold.Het bloed stolt me in de aderen.
to breed ill blood kwaad bloed zetten
in cold blood in koelen bloede
to hit the blot de tere snaar treffen
without a blow zonder slag of stoot
The first blow is half the battle.De eerste klap is een daalder waard.
to come to blows op de vuist gaan
Blows came thick and fast.Het regende slagen.
Things look blue.Het ziet er hopeloos uit.
to make a blunder een flater begaan
without a blush zonder blikken of blozen
Spare my blushes.Doe me niet blozen.
board and lodgingkost en inwoning
board and residencevoeding en huisvesting
to go by the board overboord gaan
to row in the same boat in hetzelfde schuitje zitten
body and bonesmet huid en haar
He is a poor body.Hij is een arme stakker.
He is shot his last bolt.Hij heeft al zijn kruit verschoten.
What is bred in the bone will (come) out in the flesh.De natuur is sterker dan de leer. / Een vost verliest wel zijn haren maar niet zijn streken.
to the bone tot op het been
to have a bone to pick with someoneeen appeltje met iemand te schillen hebben
to make no bones of a thinggeen been in iets vinden (zien)
he made no bones abouthij zag er geen been in
to speak by the book zich nauwkeurig uitdrukken
to go beyond the book zijn bevoegdheid te buiten gaan
to speak beyond te book buiten zijn boekje gaan
to bring something to book iemand ter verantwoording roepen
to get the book zijn paspoort krijgen
to be in a person's good books een wit voetje bij iemand hebben
to be in aa person's black books in een slecht blaadje bij iemand staan
That does not suit his books.Dat komt niet in zijn kraam te pas.
to sit in thight boots in de knel zitten
to lick someone's boots voor iemand in het stof kruipen
He's getting too big for his boots Hij is van het hondje gebeten.
to die with one's boots onin het harnas sterven
to be born to somethingvoor iets in de wieg gelegd zijn
He wasn't born yesterday.Hij is niet van gisteren.
both you and hezowel jij als hij
That's a bother.Dat is vervelend.
to be bothered about somethingzich kopzorgen maken over iets
to begin at the bottom of the ladderbij de onderste trede beginnen
from the bottom of my heartuit de grond van mijn hart
to set bounds to somethingpaal en perk aan iets stellen
That's beyond all bounds.Dat loopt de spuigaten uit.
He doesn't know his bow from his stern.Hij is helemaal van de wijs.
to be in the wrong box het mis hebben / aan het verkeerde adres zijn
to be in a tight box in de knel zitten / in de aap gelogeerd zijn
Boys will be boys.Jongens zijn jongens. / Men is maar eenmaal jong.
Brag is a good dog, hold-fast a better.Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht.
An idle brain is the devil's workshop.Ledigheid is des duivels oorkussen.
to puzzle one's brains about (over)zich het hoofd breken met / zijn hersens met iets pijnigen
His bread is buttered on both sides.Hij is met zijn neus in de boter gevallen.
to quarrel with one's bread and butterzijn eigen glazen ingooien
to sleep without a break aan één stuk doorslapen
at break of dayvóór dag en dauw
to make a clean breast of italles eerlijk opbiechten
to waste one's breath vergeefs praten
to recover one's breath op adem komen
It took my breath away.Ik stond er versteld van.
in a breath in één adem
Not a breath to anybody!Mondje dicht!
The isn't a breath of wind.Er is geen windje te bespeuren.
He's grown too big for his breeches.Hij is van het hondje gebeten.
There is something brewing.Er broeit wat.
to drop a brick een flater slaan
to give a person the bridle iemand de vrije teugel laten / iemand vrij spel geven
to bring a person downiemand klein krijgen
to be on the very brink ofaan de rand zijn van
It is as broad as it is long.Het is zo lang als het breed is.
New brooms sweep clean.Nieuwe bezems vegen schoon.
to do a person brown iemand om de tuin leiden
They are all tarred with the same brush.Het is één pot nat.
to nip in the bud in de kiem smoren
to take the bull by the hornsde koe bij de horens vatten
to hit the bull's eyein de roos schieten
to get the bullet zijn ontslag krijgen / de bons krijgen
to step into one's last bus de grote reis aanvaarden
One beats the bush and another gets the hare (bird).De paarden die haver verdienen krijgen ze niet.
to beat about the bush eromheen praten
to have bushels (heaps) of somethingiets bij de vleet hebben
It's none of my business.Het is mijn zaak niet.
to come to business ter zake komen
Mind your own business!Bemoei je met je eigen zaken!
to play the busybody veel koude drukte maken
all but heallen behalve hij
to butter up a personiemand naar de mond praten
Butter wouldn't melt in his mouth.Men zou hem zijn laatste cent te bewaren geven.
It isn't worth a button.Het is geen sikkepit waard.
He has lost a button.Hij heeft ze niet alle vijf.
to come in one by oneéén voor één binnenkomen
to talk about cabbages and kingsover koetjes en kalfjes praten
Render unto Caesar the things which are Caesar's.Geef de keizer wat des keizers en Gode wat Gods is.
My cake is dough.Het is naar de haaien.
They go like hot cakes.Ze gaan als gesneden koek.
to eat the calf in the cow's bellyzijn korentje groen eten
to kill the fatted calf het gemeste kalf slachten
to have a close call door het oog van een naald kruipen / op het nippertje ontsnappen
Many are called but few are chosen.Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
to burn the candle at both endsverkwistend om gaan met zijn krachten / zijn kaars aan twee kanten branden
to hold the candle to the sunwater naar de zee dragen
to paddle one's own canoe op eigen wieken drijven
to set one's cap to the windde huik (hekken) naar de wind hangen
Let him whom the cap fits wear it.Wie de schoen past, trekke het aan.
to have a card up one's sleeveeen troef in handen hebben
to play one's best card zijn hoogste troef uitspelen
to hold all the winning cards alle troeven in handen hebben
to hold all the cards het spel in handen hebben
to show one's card (hand)zich in de kaart laten kijken
to lay (put) thecards on the table(met) open kaart spelen
to play one's cards wellzijn spel goed spelen
Care is no cureGedane zaken nemen geen keer.
Care killed the cat.Geen zorgen voor morgen.
to have the care of somethingmet iets belast zijn
handle with care.Breekbaar.
Take care of the pence, the pounds will take care of themselves.Alle beetjes helpen.
When everyone takes care of himself, care is taken of all.Ieder vege voor zijn eigen deur.
That is the least of my cares.Dat kan me geen biet schelen.
More than I care for.Meer dan me lief is.
Nobody will care a straw about it.Daar zal geen haan naar kraaien.
I don't care a pin.Het kan me geen zier schelen.
I don't care toik heb niet veel zin om te
Like carpenter like chip.Het werk looft zijn meester.
The matter is on the carpet.De zaak is in behandeling.
to bring something on the carpet iets te berde brengen
to put someone on the carpet iemand onder handen nemen / iemand op het matje roepen
to carry things too farde zaken te ver drijven / de zaken op de spits drijven
to put the cart before the horsede paarden achter de wagen spannen
to leave a person in the cart iemand in de steek laten
to be out of cash slecht bij kas zijn
to turn everything into cash uit alles munt slaan
to pay cash contant betalen
to throw the great cast de beslissende stap doen
to be cast downterneergeslagen zijn
That are castles in the air.Dat zijn luchtkastelen.
to be like a cat on hot bricksop hete kolen zitten
The cat peeps out.De aap komt uit de mouw.
Then the cat will be among the pigeons.Dan gaan de poppen aan het dansen.
That cat won't jump.Die vlieger gaat niet op.
A scalded cat fears cold waterEen ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen.
A cat has nine lives.Een kat komt altijd weer op haar pootjes terecht.
to let the cat out of the baghet geheim verklappen
to see which way the cat jumpsde kat uit de boom kijken
to live like cat and dogleven als kat en hond
to turn cat in panzijn rokje (om)keren
to bell the cat de kat de bel aanbinden
When the cat's away, the mice will play.Als de kat van huis is dansen de muizen.
In the dark all cats are grey.Bij nacht zijn alle katjes grauw.
It's no great catch.Het heeft niet veel om het lijf.
There's a catch in it.Daar steekt wat achter.
with a catch in the voicemet een brok in de keel
to be upon the catch op de loer liggen
Caviare to the general!Geen spek voor je bek!
It's a dead cert.Dat staat als een paal boven water.
to vote a person in the chair iemand tot voorzitter verkiezen
Not by a long chalk!In de verste verte niet!
I can make neither chalk nor cheese of the story.Ik kan er geen touw aan vastknopen.
to take up the challenge de handschoen opnemen
I had a near change of not seeing him.Het scheelde geen haar of ik zag hem niet.
He hasn't the faintest chance.Hij heeft niet de geringste kans.
He hasn't an outside change.Hij heeft geen schijn van kans.
Your change is up.Uw kans is verkeken.
to give a person his change iemand op zijn nummer zetten / iemand geducht de waarheid zeggen
to take one's change out of a personiemand iets betaald zetten
He is as changable as a weathercock.Hij waait met alle winden mee.
to have charge of somethingbelast zijn met iets
to lay something to a person's charge iemand iets ten laste leggen
Three is the charm.Driemaal is scheepsrecht.
to have plenty of cheek voor geen klein geruchtje vervaard zijn
What a cheek!Wat een brutaliteit!
That's another cheese!Dat is andere koek!
There was something on his chest.Hij had iets op het hart.
to get it off one's chest zijn hart uitstorten
to have neither chick nor childkind noch kraai hebben
His chickens came home to roost (roast).Hij kreeg loon naar werken.
You are but a child to him.Je bent er nog maar een kind bij.
It's mere child's play for him.Het is een koud kunstje voor hem / Het is louter kinderspel voor hem.
to shout something from the chimney-pots iets aan de grote klok hangen
He carries a chip on the shoulder.Hij is dadelijk op zijn tenen getrapt.
He is a chip of the old block.Hij heeft een aardje naar zijn vaartje.
From chipping come chips.Waar gehakt wordt vallen spaanders.
to lick one's chops likkebaarden
Christmas comes but once a year.Het is niet alle dagen feest.
to live in narrow circumstances in bekrompen omstandigheden leven
to lay claim to somethingaanspraak maken op iets
to cut a person's claws iemand onschadelijk maken
to draw in one's claws een toontje lager zingen
Hasty climbers have sudden falls.Hoogmoed komt voor de val.
That's a clincher.Hij heeft de spijker op de kop geslagen.
under the cloak ofonder de dekmantel van
to sleep the clock roundhet klokje rond slapen
He knows what's o'clock.Hij weet van wanten / Hij weet waar Abraham de mosterd haalt.
to haul a person over the coals iemand over de hekel halen

Lees verder

© 2009 - 2015 Etsel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Vermijd bizar EngelsNiemand kan zo bizar Engels praten als de Nederlanders. Nu is het gemakkelijk om dit te beweren, ware het niet dat dit o…
Anglomanie: het verengelsen van het NederlandsAnglomanie: het verengelsen van het NederlandsAnglomanie. In Nederland zijn tegenwoordig meer Engelse termen te vinden op uithangborden, in boeken, op menukaarten en…
Engelse Cocker SpaniëlDe Engelse cocker spaniël: geliefd in gezinnen en tijdens de jacht. Wat maakt deze hond zo bijzonder? Engelse of Amerika…
Paardenras: Engelse volbloedPaardenras: Engelse volbloedDe Engelse volbloed heet in het Engels ook wel 'Thoroughbred' genoemd. De Engelse volbloed is namelijk niet zomaar een v…
Ontstaan Engels VolbloedOntstaan Engels VolbloedHet Engels Volbloed is het paard dat het meest gebruikt wordt voor paardenrennen. Naast dit ras worden bijvoorbeeld in m…
Bronnen en referenties
  • Idiomaticum - E. Vantilborgh - J. Schoups - A. Vanderheyden

Reageer op het artikel "Engels idioom: uitdrukkingen van 'BLACK' tot 'COALS'"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reactie

Hans, 20-05-2009 15:46 #1
Maar waar zou je een vertaling van 'schunnige' uitdrukkingen in het Nederlands naar het Engelse taalgebied kunnen vinden? Zoals 'In het kruis getast voelen', "Op z'n pik getrapt voelen', 'flikker op', etc. Reactie infoteur, 20-05-2009
Misschien op een site met Engelse slang.

Infoteur: Etsel
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Taal
Special: Engels idioom
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!